Деловодна информация
00754Община Борино
979 24/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00754-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борино 000614856
с.Борино,ул.Христо Ботев 1
с.Борино BG424 4824 България
Джамал Коджебашев +359 0886152742
obshtina_borino@abv.bg +359 030422144

Интернет адрес/и

www.borino.bg

https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0006166.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0006166.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“
45000000      
Строителство

„Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции: Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; Обособена Позиция 3 „Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
408824.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

село Борино, община Борино, област Смолян

„Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“;
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
344364.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

село Чала, община Борино, област Смолян

„Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“;
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
34330.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

село Буйново, община Борино, област Смолян

„Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
30129.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ, и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по установяване. Изискването за изпълнение на строежите по трите обособени позиции е участникът да притежава сертификат за първа група трета категория;
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: При подаването на офертите си, Участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставените минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълват изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: „Годност“ на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и информация, относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от удостоверението за вписване в регистъра или друг еквивалентен документ; групата строеж/и; категорията/ите строеж/и), професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
ДОКАЗВАНЕ: При сключване на договор, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимум двукратния размер на прогнозната стойност на обособената позиция за която се участва в лева без ДДС, оборот от строително-монтажни работи по изграждане/ремонт на паркови пространства през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), попълват данни в еЕЕДОП /застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа/. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, точка „2а)“от еЕЕДОП.
ДОКАЗВАНЕ:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи доказващи декларираното в ЕЕДОП, а именно:
1.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква , както и/или
2.Справка за оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността.
За Участник - чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на Българска Народна Банка за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на обособената позция за която се участва поръчката, за съответната категория обект.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция. която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173. ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката/обособената позиция (Категориите на строежите по обекти са посочени в т.3.1 от документацията).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил поне 1 (едно) СМР в обем и по вид дейности, идентични или сходни* с дейностите, включени в предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с инженерно – техническия състав със следните специалисти:
1).Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 1 (една) година и опит като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
2). Експерт по контрол на качеството (1 бр.), който трябва да има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи, както и да притежава валиден документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ;
3). Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството и притежава валиден към датата на подаване на офертата документ (Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба № 2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.).
3. Участникът да има внедрена следната система:
• система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 0.5 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на общинска администрация Борино с адрес с.Борино,ул.Христо Ботев 1-трети етаж

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия /строител, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава/ или дейност /строителство, респ. аналогична дейност, предоставяна в друга съответна държава/ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107, т.4 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
2.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .
2.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .
2.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;
- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 .
3. Настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране и се открива под условие, че Възложителят ще осигури собствени финансови средства в бюджета си или ще получи национално или друго финансиране за изпълнението й, като в посочения смисъл съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП в проекта на договор за изпълнението на обществената поръчка („Договор/Договора“) се предвижда клауза за отложено изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Глава 27 от ЗОП в сроковете по чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва