Деловодна информация
00998
09- 86 23/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
23/03/2020 (дд/мм/гггг)
00998-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Югозападна болница ООД 101522447
Паркова зона
Сандански BG413 2800 България
Илия Тонев- управител +359 889010113
mbal_st_vrach@abv.bg +359 74201047

Интернет адрес/и

www.mbalsandanski.com

https://sop.bg/mbalsandanski-923/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/mbalsandanski-923/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ Югозападна болница ООД , по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.
33140000      
Доставки

Доставка на медицински консумативи за всички отделения, клинична лаборатория, микробиология, клинична патология, хемодиализа, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2095000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Медицински консумативи за всички отделения 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, Болнична аптека, гр. Сандански, Паркова зона

приблизително количество мед. консумативи: 5645659 броя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
720000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


Преди изтичане на договора, сключен в резултат на настоящата процедура, при необходимост възложителят ще открие нова процедура със същия предмет.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински изделия за Клинична лаборатория 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, Болнична аптека, гр. Сандански, Паркова зона

приблизително количество мед. консумативи: 1194879 броя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
550000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


Преди изтичане на договора, сключен в резултат на настоящата процедура, при необходимост възложителят ще открие нова процедура със същия предмет.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към медицинските консумативи за затворена система – за апаратите, които се произвеждат и се продават като затворени системи, вследствие на което се използват само с реактиви, доставяни от същите производители, участниците следва да представят декларация от производителя за това, че участникът е упълномощен от производителя да доставя мед. консумативи.

II.2) Описание 1

Медициски консуматви за Микробиолоия 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, Болнична аптека; гр. Сандански, Паркова зона

приблизително количество мед. консумативи - 290626 броя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


Преди изтичане на договора, сключен в резултат на настоящата процедура за възлагане, при необходимост възложителят ще открие нова нова процедура със същия предмет.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към медицинските консумативи за затворена система – за апаратите, които се произвеждат и се продават като затворени системи, вследствие на което се използват само с реактиви, доставяни от същите производители, участниците следва да представят декларация от производителя за това, че участникът е упълномощен от производителя да доставя мед. консумативи.

II.2) Описание 1

Медицински консумативи за Клнинична патология 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, Болнична аптека, гр. Сандански, Паркова зона

приблизително количество мед. консумативи: 34224 броя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


Преди изтичане срока на договора, сключен в резултат на настоящата процедура за възлагане, при необходимост възложителят ще открие нова процедура със същия предмет.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Медицински консумативи за хемодиализа 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

МБАЛ Югозападна болница ООД, Болнична аптека, гр. Сандански, Паркова зона

приблизително количество мед. консумативи: 353291 броя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
720000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


Преди изтичане срока на договора, сключен в резултат на настоящата процедура за възлагане, при необходимост възложителят ще открие нова процедура със същия предмет.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да бъдат производители или търговци на едро и да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, или удостоверение за регистрация за търговия на едро, или разрешение за производство, или разрешение за внос, издадени по реда на Закона за медицинските изделия. Участниците в процедурата, ако не са производители, трябва да имат право да търгуват на едро с медицински изделия на територията на Република България, съгласно чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националната база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя критерии, въз основа на които да установи дали участниците имат опит при изпълнението на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят изисква от участника:1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, да е изпълнил дейности /повече от 1/една/ доставка/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
* * *Еднакъв или сходен предмет: Еднакъв се счита предметът, свързан с доставката на медицински консумативи от вида, посочен конкретно в Спецификацията, за която участникът подава оферта, респективно Сходен предмет се счита доставката на медицински консумативи от същия вид, но с различни характеристики от тези, посочени в Спецификацията и/или доставка на всякакъв вид мед.консумативи от съответния вид /Пр. за клинична лаборатория, за микробиология, за клинична патология, за хемодиализа или мед. консумативи, ползвани във всички болнични структури/. 2 Участниците да прилагат системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания - да прилагат система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват доставка на медицински изделия, предмет на поръчката или еквивалент, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3 Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените стандарти - съответните изисквания на Директива 93/ 42/ ЕИО относно медицинските изделия, включително всички последващи изменения;


За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят следните документи и доказателства във връзка с поставените изисквания: По т.1- Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1 за доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците). По т.2 Участникът следва да представи (декларира) в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т.2 сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485, или еквивалент с област на приложение доставка на медицински изделия, обект на поръчката. Посоченият сертификат трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.По т.3 За доказване на изискването по т.3 участникът следва да декларира /представи/: Сертификати, издадени от акредитирани лица, които удостоверяват съответствието на продуктите със съответните стандарти за качество: EN ISO 9001 : 2008или EN ISO 12485- 2008, или EN ISO 13485:2003 или EN ISO 13485:2012 или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на МБАЛ Югозападна болница ООД, Административен блок, ет. 2, Заседателна зала, с адрес: гр. Сандански, 2800, Паркова зона.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Преди изтичане на договора, сключен в резултат на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, при необходимост, възложителят ще открие нова процедура със същия предмет.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато е: 1.Е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК; 2. Осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 4.Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5.Е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.Е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7.Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.8.Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
9.Участникът е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, е свързано лице с дружество, което е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участва в обединение, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако участникът не попада в изключенията на чл. 4 от същия закон- обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част III, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган“.
10.Наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основанието по т. 8, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Възложителят определя гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
Парична сума; Банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва