Деловодна информация
0652
96 00-8 06/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
06/03/2020 (дд/мм/гггг)
0652-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ангел Бончев +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/211-96-00-8-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/211-96-00-8-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември
90500000      
Услуги

Дейности, включени в обхвата на поръчката:
а). Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо.
б). Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО), изхвърлени около контейнерите
в). Изчистване на нерегламентирани сметища в границите на урбанизираните територии на община Септември.
г). Почистване и поддържане в границите на урбанизираните територии на община Септември.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
90511000      
90610000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Населените места на територията на община Септември

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, описани в Техническата спецификация, обхващат следните райони, на територията на общината Септември, включени в системата за предоставяне на услуги по събиране и извозване, определени в Заповедта на кмета по чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ:
Район I – гр. Септември.
Район II – гр. Ветрен.
Район III – с. Ковачево.
Район IV – с. Лозен.
Район V – с. Варвара.
Район VI – с. Ветрен дол.
Район VІI – с. Семчиново.
Район VІІI – с. Симеоновец.
Район ІХ – с. Виноградец.
Район Х – с. Карабунар.
Район ХI – с. Бошуля.
Район ХІI – с. Славовица.
Район ХІІI – с. Злокучене.
Район ХIV – с. Горно Вършило, с. Долно Вършило.
Събраните отпадъци ще се извозват до Регионално депо, гр. Пазарджик.
Обект на дейностите по събиране и транспортиране са следните видове отпадъци:
а). Събиране на смесени битови отпадъци от контейнери и транспортиране до съоръжение за третиране на отпадъци – Регионално депо, гр. Пазарджик
б). Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО), изхвърлени около контейнерите до съоръжение за третиране на отпадъци – Регионално депо, гр. Пазарджик
в). Изчистване на нерегламентирани сметища в границите на урбанизираните територии на община Септември до съоръжение за третиране на отпадъци – Регионално депо, гр. Пазарджик
г). Почистване и поддържане в границите на урбанизираните територии на община Септември до съоръжение за третиране на отпадъци – Регионално депо, гр. Пазарджик
д). Възложителят си запазва правото, при наличие на обективна необходимост и/или с цел изпълнение на задължения по нормативен акт, да променя площадките, на които ще се транспортират отпадъците по време на изпълнение на поръчката.
Изпълнителят следва да поддържа телефон/и, факс и електронна поща в своите офиси за непрекъсната комуникация с Възложителя.Изпълнителят трябва да осигурява мобилна връзка на своите сътрудници и отговорници с представителя на Възложителя.При промяна на сътрудниците и/или/ отговорниците на райони, както и на телефонните им номера, Изпълнителят предоставя актуализираната информация на Възложителя и/или/ на неговите упълномощени представители, в срок до 24-часа.
Работно време
Услугите се изпълняват в съответствие със съгласувани с Възложителя часови и маршрутни графици, по начин и време, гарантиращи спокойствието на жителите.
Персонал и активи на изпълнителя
Изпълнителят е длъжен да осигурява лесно разпознаваеми, ярко оцветени работни дрехи със светло отражателни ивици за работниците си, които трябва да ги носят по всяко време при изпълнение на дейностите. Върху работното облекло се обозначава ясно логото на Изпълнителя.
Предпазни средства
Изпълнителят осигурява лични предпазни средства /защитни обувки и ръкавици/ за работниците си, участващи в изпълнението на дейностите по настоящата поръчка. Личните предпазни средства се поддържат чисти, в добро състояние и се подменят от Изпълнителя при износване и повреда.Изпълнителят предприема мерки работниците да носят фирмените предпазни средства.
Наличие на транспортен парк, сервиз за поддръжка и материално -техническа база.Транспортните средства не трябва да се паркират на публични места (улиците и други места за обществено ползване), когато не са в работен режим. Изпълнителят следва да осъществява редовно поддръжка, ремонт и почистване на транспортните средства.Изпълнителят оборудва всяко транспортно средство или водач с уреди за комуникация (радиостанции или мобилни телефони).Изпълнителят оборудва с работна светлина специализираната техника, която работи през нощта, с цел улеснение работата на работниците в неосветените зони.Изпълнителят оборудва задължително всяко транспортно средство с метла и лопата за почистване на отпадъците при извършване на дейностите.
Подробна информация за изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация към документацията за участие!
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнение на поръчката трябва да има валиден регистрационен документ за изпълнение на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден на основание чл.78, ал.3 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗУО или валиден такъв съгласно §6, ал.1 от ПЗР на ЗУО. За чуждестранно лице – документ, доказващ регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, на представения от участника електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки информация във въпросният раздел относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност.
Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник-обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват услугите по събиране и транспортиране на отпадъците.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение/регистрационен документ или еквивалентно за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден на основание чл.78, ал.3 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.35, ал.3 от ЗУО. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват услуги по събиране и транспортиране на отпадъците).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват!

Не се изискват!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, като се посочва: марка и модел; технически характеристики; собственост; година на производство; дата на преминат ГТП.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват услуги по събиране и транспортиране на отпадъците).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


I. Участникът следва да разполага с техника – собствена и/или наета и/или на лизинг или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването, в следния минимален обем:
1. Специализирани сметоизвозващи автомобили за обслужване на контейнери за отпадъци - 3 бр. (три на брой), от които 2 бр. (две на брой) двуосни и 1 бр. (един на брой) триосен.
2. Товарни автомобили – самосвал - 4 бр. (четири на брой).
3. Челен товарач за товарене на отпадъци от нерегламентирани сметища и локални замърсявания - 2 бр. (два на брой).
4. Специализирано транспортно средство за метене с мин. работна ширина 1,00 м – 1 (един) бр.
5. Специализирано транспортно средство (автоцистерна с маркуч) за миене с мин. вместимост 9 куб.м. – 2 (два) бр.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва общо за обединението като цяло, т. е. всеки един от съдружниците може да декларира/докаже изискването на възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/04/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на поръчката е 4 (четири) години/48 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка. Договорът за обществена поръчка, влиза в сила, считано от датата на получаване при изпълнителя на известие/уведомление за стартиране изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва