Деловодна информация
01200
07-00-12-1 05/02/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/02/2020 (дд/мм/гггг)
01200-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Калоян Георгиев Стаматов +359 29702746
k.stamatov@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология“ по три обособени позиции
38000000      
Доставки

Изпълнителят следва да достави цялостно технологично оборудване за създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери, модернизиране и дооборудване на 16 лаборатории за проверка на манометри, изпозлвани в съдове и съоръжения под налягане, както и създаване на 5 иновативни за страната мобилни лаборатории за проверка на системата „таксиметров апарат – автомобил“ (СТАА)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1119583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Създаване на 2/две/ нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313
BG344

гр. Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики” № 108 и гр. Враца 3000, ул. "Генерал Леонов" № 95.

Поръчката включва доставка на автоматизирана измервателна станция за проверка на електромери – 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
310833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“

II.2) Описание 1

„Модернизиране на 16 /шестнайсет/ лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, сграда на БИМ - Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди“

Поръчката включва доставка на технологично оборудване - Стационарна хидравлична тестова преса за генериране на налягане - 14 бр., Стационарна хидравлична тестова преса за генериране на налягане – 2 бр., Уловител на мръсотия за директен монтаж към тестовия порт на хидравличната преса – 16 бр., Разделител за проверка на манометри за кислород – 6бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 4 bar – 16бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 10 bar -16бр., прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 40 bar – 16бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 100 bar – 16бр., . Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 400 bar – 5бр., . Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 600 bar – 5бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 1000 bar – 2бр., . Прецизен цифров манометър Измервателен обхват от 0 до 1600 bar – 2бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
367083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“

II.2) Описание 1

„Създаване на 5 /пет/ нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати-автомобил“ (СТАА)“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG421
BG331
BG323
BG341

гр. София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас - по адреси съгл. техническата спецификация.

Поръчката включва доставка на технологично оборудване - Мобилна лаборатория за проверка на система „Електронен таксиметров апарат-автомобил“ (СТАА)- 5 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
441666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност спрямо участниците в процедурата и по шестте обособени позиции.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години. Под сфера попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират всякакви доставки и пускане в експлоатация на машини и/или съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в размер минимум:
- За обособена позиция №1: минимален общ оборот в размер на 600 000 /шестстотин хиляди/ лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева.
- За обособена позиция №2: минимален общ оборот в размер на 700 000 /седемстотин хиляди/ лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 350 000 /триста и петдесет хиляди/лева.
- За обособена позиция №3: минимален общ оборот в размер на 850 000 /осемстотин и петдесет хиляди/лева, включително минимален оборот от сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 420000 /четиристотин и двадесет хиляди/лева.
2.За доказване на икономическо и финансово състояние, участниците декларират в ЕЕДОП информация за обстоятелствата за общия оборот.
2.1. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците доказват съответствието с изискването с представянето на един или няколко от следните документи:
2.1.1. Удостоверения от банки;
2.1.2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.1.3. Справка за общия оборот;
Информацията по т. 2.1.2 и 2.1.3 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да има опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката.

1.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под дейности сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и/или съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
2.Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка:*Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и/или съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
3. Участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 следва да имат опит за изпълнението на поръчката, като са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Забележка:*Под предмет, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира всякаква доставка и пускане в експлоатация на машини и/или съоръжения, включително дейности по гаранционно и следгаранционно обслужване на машини и съоръжения.
4.Доказване.
За доказване на техническите си способности, участниците декларират в ЕЕДОП информация за изпълнените от тях доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
4.1. При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците доказват изискването от т.1 до т. 3 с представяне на списък на изпълнените от тях доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойност на договора без ДДС за обществена поръчка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда размер на аванс в размер до 20 % от стойността на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя гаранция в размер на 100% от стойността на аванса, обезпечаваща авансовото плащане.
Гаранцията се представя в една от следните форми: • парична сума;• банкова гаранция;• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
2. От участие в процедурата се отстранява участник за когото е на лице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП или за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са прил. изкл. по чл.4 от същия закон) и по чл.69 от ЗПКОМПИ. Липсата на основанията за отстраняване уч-кът декларира в ЕЕДОП.
При формиране на ценовото предложение, всеки участник трябва да се съобрази да не надвишава прогнозна стойност. Участник предложил цена над прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно срока в чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва