Деловодна информация
02711ТП ДЛС ЧЕРНИ ЛОМ гр.ПОПОВО
475 27/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
02711-2020-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Маджаров №68
Попово BG334 7800 България
Ралица Тодорова +359 60842047
dls.cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://dlschernilom.sidp.bg/

http://dlschernilom.sidp.bg/prza/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.sidp.bg/prza/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”
24000000      
Доставки

„Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Административната сграда на ТП ДЛС ”Черни Лом”гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68

Доставка на препарати за растителна защита, съгласно техническа спецификация на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово, отговарящи на следните изисквания и/или „еквивалентно/ни“:
I .ХЕРБИЦИДИ:1.Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:ЦАРЕВИЦА (за зърно и силаж), прилага се след сеитба, активно вещество-240 г/л изоксафлутол; доза/ дка(концентрация)- 42 мл/дка; количество-15 литра;
2.Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: ЦАРЕВИЦА за зърно и силаж с активно вещество-92 г/кг никосулфорон +23г/кг римсулфорон+550г/кг дикамба; доза/ дка- 44 г/дка; количество-22 кг;
3.Срещу широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: ПШЕНИЦА с активно вещество-250 г/кг трибенурон-метил +250г/кг тифен-сулфорон-метил; доза/дка- 4 г/дка с р-р 20-40 л/дка; количество-1,6 кг;
4.Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:свободни площи(стърнища) и др.-активно вещество-360 г/л глифозат; доза/дка-150-1200 мл/дка с р-р 10-30 л/дка; количество-200 л;
5.Срещу едногодишни житни и широкол.плевели при:Слънчоглед,след сеитба-312,5г/л s-метолахлор+187,5 г/л тербутилазин-350мл/дка-100 литра;
6.Срещу широк.плевели при:Слънчоглед,прилага се във фаза 2-6 лист на плевелите-500г/кг трибенурон-метил-4г/дка+0,1%адювант-1 кг.;
II.ИНСЕКТИЦИД:1. Високо ефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн; активно вещество-500г/л хлорпирифос-етил + 50г/л циперметрин; доза/дка- 70 мл/дка; количество-30 л;
III.Подобрител на хербициди за подобряване прилепимостта им с акт.в-во- 90% изодецилалкохол етоксилат-20л.суспензионен концентрат.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такова изискване в настоящата процедура.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания в настоящата процедура.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките ще се извършват след подадена заявка от страна на Възложителя в срок до три работни дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. Заплащането ще се извършва въз основа на посочени единични цени в лв.без ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора.Плащанията ще се извършват по банков път в срок до 30 дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя и след приемане на доставките без забележки и/или рекламации, обстоятелство удостоверено с приемо-предав. протокол подписан от страните по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДЛД "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


16.01.2021г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва