Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 6 17/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
гр. Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова, директор на дирекция ТСУЕП +359 072266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 072266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на стр.надзор при изп.на СМР по проект„Реконстр.и ремонт на общ.сгради,в които се предост.общ.усл.,с цел подобряв.на енерг.еф.в с.Рельово,Долни окол,Шипочане,Горни окол и Гуцал,общ.Самоков
71521000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняването на строителен надзор, съгласно чл.166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по смисъла на ЗУТ за обектите по проект: „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, общ.Самоков. По време на изпълнението на СМР надзорът следи и отговаря основно за:
-Спазване на проекта, за изпълнението на видовете работи, съобразно изискв. на СМР и спазването на условията и изискванията в договора за реализирането на строителството;
-Спазване на правилата по осигуряване безопасност и здраве;
-Влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и качество;
-Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
-Пълнотата и правилното съставяне на протоколите и актовете по време на строителството, както и достоверността на данните в тях.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11239.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Самоков.

Основните дейности, предмет на поръчката са:
•Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обектите, до приемане и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;
•Дейност 2. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
•Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за обектите.
Задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата включват, но без да се ограничават до следното:
•Стартиране изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от Възложителя за започване на изпълнението на договора;
•Строителен надзор, отговорен за законосъобразно започване на строежите; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежите строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г;
•Планове по безопасност и здраве. Изпълнителят е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;
•Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи;
•Периодично уточняване със Строителя на съответния обект обхвата /фронта/ на извършваните СМР;
•Организиране на ежемесечни срещи на обектите с участие на Строителя и Възложителя, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения;
•Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, екзекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;
•Наблюдение на изпитванията и пробите за постигане и доказване на цялостните проектни параметри;
•Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;
•Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация и участие в Държавна приемателна комисия;
•Изготвяне на технически паспорт на Строежите съгласно чл. 176а от ЗУТ и съгласно Наредба № 5/28.12.2006г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11239.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дог.№BG06RDNP001-7.008-0050/23.10.19 за фин.проект по ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.
Доказване: При подаване на оферта Участникът попълва поле 2) от Част IV: „Критерии за подбор“,буква А: Годност от ЕЕДОП.
При условията на чл.67,ал.5 ЗОП възл. може да изиска документи,чрез които се доказва декларираната в еЕЕДОП информация.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.
При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
ДОКАЗВАНЕ: При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението-участник като цяло.


През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под „услуга, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира консултанска услуга по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършена при изпълнение на строителни дейности при изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или други видове СМР на сгради.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се допуска до участие в проц. и се отстранява участник,за който е налице някое от обстоят. по чл.54,ал.1,т. 1-7 ЗОП. При подаване на офертата уч. декларира липсата/наличията на основ.за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Инф.се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП. СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ: 1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самост.участници в една и съща процедура. 2.Участниците и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим, съгл.чл.3,т.8 от Закона за икономическите и фин. отношения с дружествата,регистр.в юрисдикции с преференц.данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действит.собственици.
Продължава в раздел VI.3.Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

сградата на Община Самоков, ул. "Македония" № 34, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3. За участниците следва да не са налице сл. обстоят.: осъждания за престъпления по чл. 194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл. 254а–255а и чл.256-260 НК (чл.54,ал.1,т.1 ЗОП); нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал. 3 от КТ (чл.54,ал.1,т.6 ЗОП); нарушения по чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54,ал.1,т.6 ЗОП);обст.по чл. 69 от Закона за противод.на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При подаване на офертата уч.декларира липсата/налич.на обст.в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП.
Прогнозната стойност,посоч.в документацията е максимална при изпълнение на поръчката. Договорът за общ.поръчка се сключва при усл., че при подписването му опред.изпълнител представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на дог.без ДДС.Гаранцията за изпълн.може да се представят под формата на:банкова гаранция (изготвя се по обр.на банката,която я издава,при усл.че в гаранцията са вписани усл.на Възл.)•парична сума, преведена по банкова сметка на Община Самоков, посочена в документацията; •застраховка, която обезпечава изпълн.чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Схема на плащане: Авансово плащане в размер до 50 % от стойността на договора, в срок от 30 дни, след получено авансово плащане в община Самоков от финансиращия орган.Окончателното плащане е сумата равна на разликата между стойността на договора за изпълнение и получената сума от авансово плащане /в случай, че има такова/. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Плащането се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен протокол за одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, осигуряване на финансиране за реализиране на проекта и представяне на фактура в оригинал.За да бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в предходното изречение условия.
Срокът за плащане започва да тече, считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) от условията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице при условията и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва