Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 4 16/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00580-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Ангел Главев - Управител на ОП СРО - гр. Самоков +359 72266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 72266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции:
44100000      
Доставки

Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на строителни материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия.
- с предмет доставка на инструменти и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
212000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44100000      
44140000      
44800000      
44400000      
44171000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на строителни материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация с обем и количество на прогнозна стойност до 197 000,00 /сто деветдесет и седем хиляди лева/ лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
197000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44100000      
44510000      
44512000      
44514000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия.
- с предмет доставка на инструменти и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация с обем и количество на прогнозна стойност до 15 000,00 /петнадесет хиляди лева/ лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма такива изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива изизсквания.

Няма такива изизсквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За Обособена позиция 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия:
1.1 Участникът да е изпълнил доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата, на обща стойност до 197 000 лева без ДДС.
Под „доставки” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на строителни материали и сходни изделия, съобразени с описаните в техническата спецификация.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност- доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
Документите се предоставят и при подписване на договора с определеният за изпълнител, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. За Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия:
2.1. Участникът да е изпълнил доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата, на обща стойност до 15 000 лева без ДДС.
Под „доставки” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на инструменти и сходни изделия, съобразени с описаните в техническата спецификация.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност- доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
Документите се предоставят и при подписване на договора с определеният за изпълнител, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


1. За Обособена позиция 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия:
1.1 Участникът да е изпълнил доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата, на обща стойност до 197 000 лева без ДДС.
Под „доставки” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на строителни материали и сходни изделия, съобразени с описаните в техническата спецификация.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност- доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
Документите се предоставят и при подписване на договора с определеният за изпълнител, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. За Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия:
2.1. Участникът да е изпълнил доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата, на обща стойност до 15 000 лева без ДДС.
Под „доставки” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на инструменти и сходни изделия, съобразени с описаните в техническата спецификация.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност- доставки, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
Документите се предоставят и при подписване на договора с определеният за изпълнител, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Поръчката ще се изпълнява съгласно условията в проекта на договор.
Гаранцията, изискуема от Възложителя за обезпечение изпълнението на договора се определя в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договорa.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - трети /или втори/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за задължително отстраняване
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Прилагане на други основания за отстраняване /съгласно чл. 55 от ЗОП/:
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалба, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва