Деловодна информация
00621
1146 18/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00621-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Две могили 000530529
бул. България № 84
Две могили BG323 7150 България
Айлин Юсеинова +359 814192-05
obshtina@dvemogili.bg +359 814192-08

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

https://sop.bg/dvemogili-681/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“
45200000      
Строителство

Обществената поръчка включва изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе. Имотът е с площ 4459кв.м и за него има влязъл в сила ПУП-ИПРЗ от 04.01.2010г. с отреждане „За спорт и атракции“. Предвижда се изграждането на нова сграда, съвместяваща следните функции – зала за тенис на маса, фитнес, съблекални, санитарни възли и обслужващи помещения, както и кафе-клуб, който е със самостоятелен вход и обслужващи помещения към него. В проекта са предвидени паркинг за посетители и оформяне на околното пространство с алеи за достъп, пейки, озеленяване и осветление.
ПОКАЗАТЕЛИ по ПРОЕКТ:
Застроена площ:850,38 кв.м
РЗП:850,38 кв.м
Категория на обекта: пета.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1389000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, област Русе

Обществената поръчка включва изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе. Имотът е с площ 4459кв.м и за него има влязъл в сила ПУП-ИПРЗ от 04.01.2010г. с отреждане „За спорт и атракции“. Предвижда се изграждането на нова сграда, съвместяваща следните функции – зала за тенис на маса, фитнес, съблекални, санитарни възли и обслужващи помещения, както и кафе-клуб, който е със самостоятелен вход и обслужващи помещения към него. В проекта са предвидени паркинг за посетители и оформяне на околното пространство с алеи за достъп, пейки, озеленяване и осветление.
ПОКАЗАТЕЛИ по ПРОЕКТ:
Застроена площ - 850,38 кв.м
РЗП - 850,38 кв.м
Категория на обекта - пета.
Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка, както и в приложения към обществената поръчка инвестиционен проект.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1389000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участници, които са предложили по-висока цена от прогнозната стойност, се отстраняват от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи от I- ра група, V-та категория и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите в Република България или еквивалент, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП „ 7. „Държава членка" е всяка държава - членка на Европейския съюз, както и всяка държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.
Доказване: Изискването се доказва с копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обществената поръчка или еквивалент.
Преди сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя заверено копие на посочения документ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. При сключването на договор, избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответна регистрация, когато е необходимо (чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Валидна застраховка "Професионална отговорност" в строителството.
2.За последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. Съгласно § 2, т.66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.


1.Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" в строителството за строежи от V-та категория, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За чуждестранни лица - еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
Удостоверяване: При подаване на офертата, обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“, за строителството за строежи от V-та категория, с минимална застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За чуждестранните лица – посочване на еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи доказателства за наличие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 2 500 000,00лв.
Удостоверяване: Изискването се декларира в електронен ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, „Общ годишен оборот“. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронен ЕЕДОП.
Доказване: Поставеното изискване се доказва с един или няколко от документите, посочени в чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП. Посочените документи се представят на етап сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.2.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.3.Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015. При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валиден документ за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 или еквивалентни с обхват „строителство“.Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.При предвидено участие на подизпълнители, кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Участникът следва да има опит в изпълнението на строителство, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: СМР по изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сгради и съоръжения за обществено ползване. Строителството може да се докаже и при изпълнение на инженеринг.Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на електронен ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в електронния ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Посочените документи се представят на етап сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в състав:Технически ръководител: технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и/или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалент. Координатор по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица.Експерт по контрол по качество: лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Участникът трябва да има внедрени следните системи и да прилага стандарти: Система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“;Система за управление на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват „строителство“.Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър, в който се съдържа информация за наличието на тези сертификати в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от еЕЕДОП. Сертификатите, или еквивалент, следва да са валидни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Продължава от III1.3 Технически и професионални възможности:В случай на участие на обединение, изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. Ако всички участници в обединението ще извършват дейностите по строителство, то изискването се отнася за всеки от тях.
Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Две могили, бул. България № 84, Конферентната за на Община Две могили, етаж № 2

Офертите се отварят на публично заседание , на което могат да присъстват участниците в процедурата и техни упълномощение представители , както представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума или 2. банкова гаранция или 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията. Възложителят извършва плащанията, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, както и съгласно проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на възложителя. За участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не са налице изключенията, посочени в чл. 4 от същия нормативен акт) и чл. 69 ЗПКОНПИ и условията на чл. 107 ЗОП, а информация за наличието или липсата за обстоятелства за тези обстоятелства се попълва в ЕЕДОП.Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Към датата на обявяване на обществената поръчка няма осигурено финансиране. На основание чл.114 от ЗОП „при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение“.
Изпълнението на договора започва, съответно сроковете за изпълнение на възложените с договора работи, започват да текат след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя.
При откриване на настоящата процедуара не е осигурено финансиране.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 , т.4 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва