Деловодна информация
00797
93-ОП19-71 27/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0067 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Даниел Борисов +359 56907269
d.borisov@burgas.bg +359 56907269

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40699


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40699
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции:
30000000      
Доставки

„Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“
Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30232110      
30213300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, ул. Александровска №26

Настолни компютри – 2 бр.; Мултифункционални устройства - 2 бр.
Конкретните параметри и минимални технически изисквания на оборудването са подробно описани в документацията за поръчка, в Раздел I.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2083.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
№ BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“

II.2) Описание 1

Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите на Общински съвет по наркотични вещества 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30213000      
30232100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, ул. Александровска №26

Доставка на преносим компютър с 15,6“ екран – 8 броя, Мултифункционално устройство - 1 бр. Пълният обхват,обем и изискванията към изпълнението на дейностите са подробно описани и регламентирани в Раздел I от Документацията за поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годност за упражняване на професионалната дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. - При подаване на офертата, участникът попълва поле 1б) от раздел В:Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти: ISO 9001:20хх или еквивалент“ или еквивалентен. - При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. При подаване на оферта участникът само декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП. ВАЖНО!!! В изпълнение на чл.67,ал.4 от ЗОП във връзка с § 29,т. 5,б.„а“ от ПЗР на ЗОП, считано от 01.04.2018г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец,утвърден с акт на Европейската комисия.


Участниците следва да са изпълнили поне 1 доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под „сходни“ дейности с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: доставка на компютърна и периферна техника. 2. Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти: ISO 9001:20хх или еквивалент, с обхват: изграждане на информационни и комуникационни системи и/или продажба на компютърна техника или търговия/продажба на продукти на информационните технологии (ИТ) и мрежови продукти или еквивалент. Сертификатът трбява да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможно
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За всяка от обособените позиции може да участва всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, отговарящо на изискванията, предвидени в ЗОП, ППЗОП и в др. нормативни актове, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. 2.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1,чл. 55,ал.1 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. 3.Условията, при които ще се реализира/т поръчката/ите по обособените позиции, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начин на плащане, са описани в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, ул. Александровска № 26

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg,http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg,
http://www.az.government.bg/).
2.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към
документацията образци!
3.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4, и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици.
4.Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва