Деловодна информация
00334Централно митническо управление
32-329897 15/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
15/11/2019 (дд/мм/гггг)
00334-2019-0050 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Магдалена Иванова +359 0298594317
magdalena.i.ivanova@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://customs.bg

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/procedures-after-01012018/00334-2019-0050/00334-2019-0050
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Агенция Митници 000627597
ул. Г. С. Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 0298594411
krasimira.vasileva@customs.bg +359 0298594060

Интернет адрес/и

http://customs.bg

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници” по 4 (четири) обособени позиции”
45000000      
Строителство

Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
а) Изпълнение на строителството, доставка и влагане на строителни материали и продукти, извършване на изпитвания и лабораторни изследвания, включващо:
а.1) текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;
а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации;
а.3) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на работите по буква „а.1“ и „а.2“;
а.4) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
б) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
840000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти на ЦМУ и НУЦ“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45453000      
45261900      
45442100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, Република България - ул. "Г. С. Раковски" № 47 и бул. "Брюксел" № 1

Предметът на обособената позиция обхваща ремонти по АС, Ел, ВиК и други части, посочени в техническата спецификация – земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, покривни работи, тенекиджийски работи, дърводелски работи, облицовъчни работи, мазачески работи, настилки, стъкларски работи, бояджийски работи, монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции, хидроизолации, топлоизолации, столарски работи, сухо строителство, ОВК, електромонтажни работи, ВиК.
Конкретните видове и количества строителни и монтажни или ремонтни работи, броят и честотата на възлагателните писма за тяхното изпълнение се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството    20
Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от: 1. Срок, в рамките на който възложителят може да възлага изпълнението на СМР и/или СРР - 24 месеца, считано от датата на получаване на писменото уведомяване, изпратено от Възложителя на изпълнителя, че фин. ресурс за изпълнение на договора е осигурен; 2. Гаранционен срок за изп. СМР/СРР - по предложение на участника, но не по-малко от 12 месеца.

II.2) Описание 1

„Текущ ремонт на пътна инфраструктура на ЦМУ и НУЦ“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
45233220      
45233221      
45233270      
45233290      
45233300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, Република България - ул. "Г. С. Раковски" № 47 и бул. "Брюксел" № 1

Предметът на обособената позиция обхваща СМР по фрезоване на стара асфалтова настилка, доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес, разваляне на тротоарни настилки, полагане на тротоарни настилки, поставяне на бордюри, полагане на пътна маркировка, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и монтаж на указателна табела, полагане на бетонни армирани настилки.
Конкретните видове и количества строителни и монтажни или ремонтни работи, броят и честотата на възлагателните писма за тяхното изпълнение се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството    20
Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от: 1. Срок, в рамките на който възложителят може да възлага изпълнението на СМР и/или СРР - 24 месеца, считано от датата на получаване на писменото уведомяване, изпратено от Възложителя на изпълнителя, че фин. ресурс за изпълнение на договора е осигурен; 2. Гаранционен срок за изп. СМР/СРР - по предложение на участника, но не по-малко от 12 месеца.

II.2) Описание 1

„Текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на обекти в териториална дирекция Югозападна“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45261900      
45442100      
45453000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG414
BG415
BG412

гр. София, София - област, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Перник, гр. Гоце Делчев, община Петрич

Предметът на обособената позиция обхваща ремонти по АС, Ел, ВиК и други части, посочени в техническата спецификация – земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарски работи, покривни работи, тенекиджийски работи, дърводелски работи, облицовъчни работи, мазачески работи, настилки, стъкларски работи, бояджийски работи, монтаж и ремонт на дограма и метални конструкции, хидроизолации, топлоизолации, столарски работи, сухо строителство, ОВК, електромонтажни работи, ВиК.
Конкретните видове и количества строителни и монтажни или ремонтни работи, броят и честотата на възлагателните писма за тяхното изпълнение се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    20
Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от: 1. Срок, в рамките на който възложителят може да възлага изпълнението на СМР и/или СРР - 24 месеца, считано от датата на получаване на писменото уведомяване, изпратено от Възложителя на изпълнителя, че фин. ресурс за изпълнение на договора е осигурен; 2. Гаранционен срок за изп. СМР/СРР - по предложение на участника, но не по-малко от 12 месеца.

II.2) Описание 1

„Текущ ремонт на пътна инфраструктура на териториална дирекция Югозападна“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233140      
45233220      
45233221      
45233270      
45233290      
45233300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412
BG413
BG414
BG415

гр. София, София - област, гр. Перник, гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Гоце Делчев, община Петрич

Предметът на обособената позиция обхваща СМР по фрезоване на стара асфалтова настилка, доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес, разваляне на тротоарни настилки, полагане на тротоарни настилки, поставяне на бордюри, полагане на пътна маркировка, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и монтаж на указателна табела, полагане на бетонни армирани настилки.
Конкретните видове и количества строителни и монтажни или ремонтни работи, броят и честотата на възлагателните писма за тяхното изпълнение се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството    20
Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от: 1. Срок, в рамките на който възложителят може да възлага изпълнението на СМР и/или СРР - 24 месеца, считано от датата на получаване на писменото уведомяване, изпратено от Възложителя на изпълнителя, че фин. ресурс за изпълнение на договора е осигурен; 2. Гаранционен срок за изп. СМР/СРР - по предложение на участника, но не по-малко от 12 месеца.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен за изпълнение на строителство:
- по обособена позиция № 1 – I-ва група, III- та категория;
- по обособена позиция № 2 – I-ва група, V-та категория;
- по обособена позиция № 3 – I-ва група, I-ва категория;
- по обособена позиция № 4 - I-ва група, I-ва категория.
За българските участници такъв регистър е Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). Чуждестранните участници трябва да са вписани в аналогичен/еквивалентен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени и което им дава право да извършват такива дейности.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като посочи в Част IV, раздел А, поле „Вписване в съответен професионален регистър“/т. „1)“ на еЕЕДОП следната информация: наименование на професионалния регистър; наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност; документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване в регистъра); срок на валидност на контролния талон или друг еквивалентен документ – когато е приложимо; група и категория строежи, за които е вписан или еквивалент, когато е приложимо.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите, чрез назначената от него комисия, представянето на доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП – копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице съгласно националното му законодателство да изпълни предмета на поръчката, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при сключването на договора Участникът, определен за изпълнител представя документите по предходното изречение, ако Възложителят не разполага с тях или не може да си ги осигури по реда на чл. 112, ал. 9 от ЗОП. Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съобр. строежа – предмет на обществената поръчка или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен.
При подаване на офертата участникът декл. съответствие с поставеното изискване, като декларира в част IV, раздел Б, поле „Застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ / т. „5)“ от еЕЕДОП следната информация: застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“; дейността, която е предмет на застраховане; номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите, чрез назначената от него комисия, представянето на доказателства за икон. и фин. състояние на участниците – копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при сключването на договора Участникът, определен за изпълнител представя документите по предходното изречение, освен ако Възложителят не разполага с тях или не може да си ги осигури по реда на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
2. Участникът трябва да е реализирал мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция, за която участва.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, поле „Конкретен годишен оборот“/ т. „2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление или в документацията за поръчката“ от еЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите, чрез назначената от него комисия, представянето на доказателства за икон. и фин. състояние на участниците, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобразното провеждане на процедурата, както следва:
- За обособена позиция № 1 и № 3 - Справка за оборота от СМР в областта на изграждане и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт и/или текущ ремонт на сгради, за последните 3 приключили фин. години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
- За обособена позиция № 2 и № 4 - Справка за оборота от СМР в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа, за последните 3 приключили фин. години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
Или
-Копия на годишните отчети за последните 3 приключили фин. години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при сключването на договора Участникът, определен за изпълнител представя документите по предходното изречение, освен ако Възложителят не разполага с тях или не може да си ги осигури по реда на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
Забележка 1: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икон. и фин. състояние с помощта на всеки др. документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележка 2: На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото/ите лице/а, чийто/чиито капацитет ще използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икон. и фин. състояние. Солидарната отговорност за изпълнение на поръчката се попълва в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, поле „Други икономически или финансови изисквания“/т. „6) Що се отнася до другите икон. или фин. изисквания, ако има такива“.


1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата, в която е установен с минимална застрахователна сума, както следва:
- за обособена позиция № 1 – 200 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи III-та категория строителство;
- за обособена позиция № 2 – 70 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи V-та категория строителство;
- за обособена позиция № 3 и 4 – 600 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за строежи I-ва категория строителство.
2. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособената позиция, за която участва, както следва:
Точка 1. За обособена позиция № 1 и № 3:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт и/или текущ ремонт на сгради, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
Точка 2. За обособена позиция № 2 и № 4:
Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
Забележка: В случай, че участникът подава оферта едновременно за обособени позиции № 1 и № 3 или обособени позиции № 2 и № 4 изискването не се прилага кумулативно.
В случай, че участникът подава оферта едновременно за някоя от обособените позиции № 1 и № 3 и някоя от обособените позиции № 2 и № 4, трябва да отговаря на изискването по „Точка 1“ и „Точка 2” кумулативно.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел „В: Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“/ т. „1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:.“ от еЕЕДОП, информация относно: вида на изпълняваните строителни работи (изграждане/ преустройство/ реконструкция/ рехабилитация/ основен ремонт/ текущ ремонт/ друго); обекта на строителна интервенция (сграда/ пътна и/или улична мрежа/ друго); стойността, която е изплатена за изпълнените и приети строителни работи; датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документа, издаден от Възложителя за предаване и приемане на строежа или номер и дата на документа, издаден от компетентен орган - разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация); мястото на изпълнение и получателя (публичен или частен субект).
2. Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с поставеното изискване чрез посочване в Част IV, раздел В, поле „Образователна и професионална квалификация“/т. „6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от“ на еЕЕДОП, в зависимост от поставените изисквания към ръководния състав, на информация относно:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
• Образование (продължителност на проведеното обучение – в зависимост от поставеното изискване към експерта, специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
• Допълнителна квалификация (наименование на документа; направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) – приложимо само за експерта, за когато възложителят е поставил изискване, свързано с допълнителна квалификация;
• Професионален опит (длъжност/позиция, участие в дейности/обекти/проекти, идентични и/или сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция – обекти на строителна интервенция (сгради или пътна и/или улична мрежа или друго); вида на строителството (изграждане/преустройство/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт/текущ ремонт), в изпълнението на които е участвал).
3.Участникът да прилага:
•система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват включващ СМР – изискването е приложимо за всички обособени позиции;
•система за управление на околната среда (СУОС) съгласно стандарта БДС EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват включващ СМР – изискването е приложимо за всички обособени позиции.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието с поставеното изискване чрез попълване в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите, чрез назначената от него комисия, представянето на документи, с които се доказват техн. и проф. способности на участниците, както следва: по т. 1 – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; продължава в поле VI.3) Допълнителна информация


1. През последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, както следва:
1.1) За обособена позиция (ОП) № 1 и № 3:
Под „дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката” следва да се разбира изпълнение на СМР в областта на изграждане и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт и/или текущ ремонт на сгради.
Забележка: Предвид обстоятелството, че не са известни количествата, които ще бъдат възлагани, възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
1.2) За ОП № 2 и № 4:
Под „дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката” следва да се разбира изпълнение на СМР в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа.
Забележка: Предвид обстоятелството, че не са известни количествата, които ще бъдат възлагани, възложителят не поставя изискване, свързано с обема.
Забележка: В случай, че участникът подава оферта едновременно за някоя от ОП № 1 и 3, и някоя от ОП № 2 и 4, трябва да отговаря на изискването по точка „1)” и точка „2)” кумулативно.
Дейностите, се считат за „изпълнени”, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или др. документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя или за обекта има издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.
2. Участникът трябва да разполага с мин. следния ръководен състав с проф. компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
2.1. За ОП № 1 и № 3
• Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „ПГС/ССС“ или екв., проф. опит мин. 5 г. и участие като „Ръководител“ или „Зам. ръководител на обект“ или „Групов технически ръководител“ в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 1 и № 3;
• Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ или екв. по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестр. лица, да притежава проф. опит от мин. 3 г. и участие като „Технически ръководител“ в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 1 и № 3;
• Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или екв. и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 1 и № 3;
• Длъжностно лице по безопасност и здраве (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или екв. документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 1 и № 3.
Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 1 и № 3“ следва да се разбира изп. на СМР, свързани с извършване на ново строителство (изграждане) и/или преустройство/реконструкция/основен/текущ ремонт на сгради.
2.2. За ОП № 2 и № 4
• Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна, проф. опит мин. 5 г. и участие като „Ръководител“ или „Зам. ръководител на обект“ или „Групов технически ръководител“ в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 2 и № 4;
• Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ или екв. по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестр. лица, да притежава проф. опит мин. 3 г. и участие като „Технически ръководител“ в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 2 и № 4;
Продължава в поле VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки (ДО), опазване на околната среда (ООС), закрила на заетостта и условията на труд (ЗЗУТ), които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с ДО:
НАП:
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg“ www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с ООС:
МОСВ:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със ЗЗУТ:
МТСП:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2
Телефон: 8119 443.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В административната сграда на Агенция "Митници" - Централно митническо управление, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

А) Продължение на поле III.1.3) - част "Списък и кратко описание на критериите за подбор:" - по т. 2 - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата; по т. 3 – копие на валиден сертификат за СУК съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен и копие на валиден сертификат за СУОС съгласно стандарта БДС EN ISO 14001 или еквивалентен,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобр. провеждане на процедурата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при сключването на договора Участникът, определен за изпълнител представя документите по предходното изречение, освен ако Възложителят не разполага с тях или не може да си ги осигури по реда на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
Б) Продължение на поле III.1.3) - част "Изисквано минимално ниво": • Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или екв. и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 2 и № 4;
• Длъжностно лице по безопасност и здраве (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изп. на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 2 и № 4.
Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката по ОП № 2 и № 4“ следва да се разбира изп. на СМР, свързани с извършване на ново строителство (изграждане) и/или реконструкция/рехабилитация/текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа.
3. Участникът да прилага:
• СУК съгл. стандарта БДС EN ISO 9001 или екв. с обхват включващ СМР – изискването е приложимо за всички ОП;
• СУОС съгл. стандарта БДС EN ISO 14001 или екв. с обхват включващ СМР – изискването е приложимо за всички ОП.
Възложителят ще приеме екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят ще приема и др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.
В) Към датата на решението за откриване на процедура, възложителят няма осигурено финансиране за изпълнение предмета на поръчката. С оглед на изложеното, настоящата обществена поръчка се обявява под условие съобразно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП. Изпълнителят не дължи изпълнение преди получаване на писмено уведомление от Възложителя, че финансовият ресурс необходим за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка е осигурен.
Г) Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП няма изискване обединението участник в процедурата да има определена форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Д) Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Продължава в поле VI.4.3. "Подаване на жалби"

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

1. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.
2.Продължение от поле VI.3 "Допълнителна информация:
Е) Във връзка с изискването за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят има право да не отстрани участник от участие в процедурата на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Ж) При сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора по съответната обособена позиция без ДДС. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.
З) Гаранцията за авансово предоставените средства се представя в размер на сумата, предвидена за авансово плащане по договора и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово предоставените средства се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава авансово предоставените средства.
И) Предложените от участник компоненти на ценообразуването за непредвидени в т. 6 от съответната техническа спецификация операции, трябва да са в следните граници:
Часова ставка не по-висока от 8,00 лв. / час;
Допълнителни разходи върху труда, в границите от 0,01 до 100 %;
Допълнителни разходи върху механизацията, в границите от 0,01 до 30 %;
Доставно – складови разходи, в границите от 0,01 до 10 %;
Печалба, в границите от 0,01 до 10 %.
Участник, представил оферта, съдържаща предложения на компонентите на ценообразуването извън посочените граници, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва