Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
15/11/2019 (дд/мм/гггг)
00044-2019-0135 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
инж. Елена Асенова/ инж. Десислава Филимонова - Маврова +359 29173396
e.asenova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1348
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително–монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана ... виж поле II.1.4"
45233120      
Строителство

Предмет на нaстоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020“.
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътния участък, намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5549515.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

област Монтана

Строителството на път II-81 включва основен ремонт на пътен участък със следните характеристики:
Пътният участък се намира на територията на област Монтана, община Монтана.
Началната точка на предвидения за ремонт участък е при км 94+000, на разстояние 1.750 км, след края на с. Благово. Крайната точка е при км 101+199.48.
Габарит:
Габарит в открит път:
• от км 94+000 до км 96+870:
- ленти за движение 2 х 3.75 м;
- банкети 2 х 1.50 м.
Габарит в гр. Монтана:
• от км 96+870 до км 97+570.91:
- ленти за движение 2 х 3.75 м;
- банкети 2 х 1.50 м;
• от км 97+570.91 до км 101+199.48:
- ленти за движение 2 х 4.25 м;
- банкети 2 х 1.75 м.
В три участъка ще бъде изпълнено едностранно уширение на настилката поради недостиг на габарит.
Преди полагане на изравнителни и усилващи асфалтови пластове се предвижда да се извърши предварителен ремонт на различните повреди на пътната настилка (единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, пукнатини до ръба, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, слягане и изпотяване на настилката).
Конструкция на настилката:
Предвидена е следната конструкция на настилката:
- плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А - 4 см;
- неплътен асфалтобетон 0/20 (биндер) - с променлива дебелина.
За участъците с необходимо усилване 4 см се предвижда фрезоване на настилката до Кн - 7.5 см, полагане на изравнителен пласт с дебелина 3.5 см и износващ пласт с дебелина 4 см.
Износващият пласт ще се изпълни от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см със специална добавка, повишаваща температурата на омекване на битума, а едрият минерален материал ще бъде с коефициент на ускорено полиране над 50. В участъка от км 97+800 до км 101+199.48 и биндерът ще бъде със специална добавка, повишаваща температурата на омекване на битума.
В участъка от км 95+595 до км 95+760 в непосредствена близост до язовир Чернила, където се наблюдава свлачищна деформация, проектът предвижда укрепване на 120 м пътен участък чрез изпълнение на 196 бр., с дължина 11.5 м изливни пилоти ф50 см през 2.50 м и изпълнение на ростверк върху всяка четворка от пилоти. В участъка ще се изпълни нова пътна настилка със следната конструкция:
- плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А - 4 см;
- неплътен асфалтобетон 0/20 (биндер) - 4 см;
- асфалтова смес за основен пласт тип Ао - 8 см;
- трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63) - 37 см;
Обща дебелина - 53 см;
- Зона А (пласт от материали група А I) - 50 см.
Големи съоръжения:
В участъка има две съществуващи големи съоръжения, както следва:
1. Мост при км 98+419 над р. Огоста: Съоръжението е четириотворно с обща дължина 84.90 м при единични отвори 21.25 + 2х21.20 + 21.25 м. Предвидени са следните ремонтни работи: полагане на изравнителен пласт бетон клас С25/30, армиран с мрежа ф6 мм, анкериран в главните греди; изграждане на нови тротоарни блокове; монтиране на нови дилатационни фуги; полагане на нова хидроизолация и настилка от плътен асфалтобетон в два пласта с обща дебелина 10 см; възстановяване на бетоновото покритие по повърхностите на пътната плоча и гредите; саниране на бетонови повърхности по долното строене и др.
2. Надлез над жп линия при км 100+700: Съоръжението е четириотворно с обща дължина 64.50 м при единични отвори 16.15 + 2х16.10 + 16.15 м. Предвидени са следните ремонтни работи: полагане на изравнителен пласт бетон клас С25/30, армиран с мрежа ф6 мм; изграждане на нови тротоарни блокове; монтиране на нови дилатационни фуги; полагане на нова хидроизолация и настилка от плътен асфалтобетон в два пласта с обща дебелина 10 см; възстановяване на бетоновото покритие по повърхностите на елементите от връхната конструкция и долното строене; саниране на бетонови повърхности по долното строене; облицоване на откосите на насипите под надлеза с бетон.
Критериите по-долу
 
ДА П2 - Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5549515.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Структурните фондове на ЕС по Програма „Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020” и държавния бюджет.

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се определя по следния начин:КО=П1+П2,където:П1–Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката и П2-(виж поле II.2.5). П1=най-ниската цена/съответната ценах60.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
За доказване на минималното изискване, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение, Изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 7 000 000,00 (седем милиона) лв. без ДДС, включително минимален оборот в размер на 3 500 000,00 (три милиона и петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата:
1.Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 5г. от датата на подаване на офертата.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
1.1.Строителството се счита за изпълнено,когато за обекта има съставен и подписан Конст. акт обр.15/Протокол обр.16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възл-ля,за което обстоятелство уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вид,№ и дата на съотв. док-т!
1.2.Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания,както и по отношение на един или няколко обекта!
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необходими за изпълнение на поръчката.
3.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки).
4.Да прилага система за опазване на околната среда,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи,установени в др. държави членки).
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
3.1. (4.1.)При доказване на изискванията по т. 3 и т. 4 е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
5.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката.
Ако участникът е обединение,което не е юридическо лице,съответствието с критериите за подбор по т. 1, 2 и 5 се доказват от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,а за тези по т. 3 и 4-от всяко от лицата,включени в него,което ще изпълнява съответната дейност,съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
5.1.Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!
5.2.За предложения от участника в процедурата КБЗ,уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вид,№ и дата на съответния/ите документ/и,удостоверяващ/и завършен курс за КБЗ!
5.3.За изпълнен обект се счита обектът,за който има съставен и подписан Конст. акт обр.15/Протокол обр.16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възл-ля,за което обстоятелство уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП вид,№ и дата на съотв. документ!
При подаване на оферта,информацията относно изискванията се посочва от участника в ЕЕДОП,в съответствие с указанията за попълването му,приложени към документацията.
Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-лят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи,както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката,съответствието с изискванията се доказва с представянето на:
*по т.1:Списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.
*по т.2:Декларация за инструментите,съоръженията и техническото оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
* по т.3 и т. 4:Валидни сертификати,издадени от акредитирани лица,за контрол на качеството и за опазване на околната среда, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт.Участникът,определен за изпълнител,трябва да има валидни сертификати през целия срок на изпълнение на договора,а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
*по т.5:Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,както и документи,които доказват проф. компетентност на лицата.


Изисква се участникът в процедурата:
1. Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5г. от датата на подаване на офертата, а именно да е изпълнил дейност/и по ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната с носимоспособност на пътната конструкция, не по-малка от 11,5 т/ос, с обща дължина, не по-малка от 7 км и с габарит, не по-малък от Г10,50 м.
2. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: Бандажен валяк-1бр.; Пневматичен валяк-1бр.; Багер-2бр.; Челен товарач-1бр.; Грейдер-1бр.; Асфалтополагаща машина-1бр.; Автогудронатор-1бр.; Фреза за асфалтобетон-1бр.; Бетоновоз-2бр.; Бетон помпа-1бр. и Цистерна за вода-1бр.
3. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища и/или на пътни съоръжения към тях.
4. Да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища и/или на пътни съоръжения към тях.
5. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
А) Ръководител на строежа-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност „Транспортно строителство” (ТС) или „Пътно строителство” (ПС),или „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС),или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС),или екв. специалност.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
Б) Технически ръководител по част „Пътни и асфалтови работи“-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност ТС или ПС,или екв. специалност.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по части „Пътна“ или „Асфалтови работи“ в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
В) Технически ръководител по част „Конструктивна“-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност ССС или ПГС,или ТС,или ПС,или „Строителство на транспортни съоръжения“,или „Железопътно строителство”,или екв. специалност.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната … продължава в поле VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се участник, за когото: са налице осн. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП; обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ; който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след покана от страна на Възложителя; чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност и/или на част/и от нея,и/или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предл. цена (или части от нея); в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите.Към настоящия момент не е осигурено финансиране,с оглед на което се прилага чл.114 от ЗОП.Изп-лят предоставя ГОИД-5% от сумата,вкл. Цената за изп-е на СМР (ЦИСМР),Цената за изп-е на доп. мерки за подобряване на пътн. без-ст (ЦИДМППБ) и Цената за изп-е на дейностите по инф-не и публ-ст (ЦИДИП) в лв. без ДДС (без вкл. Непредв. разходи (НР) в лв. без ДДС) и ГОАПС-10% от сумата,вкл. ЦИСМР и ЦИДМППБ в лв. с ДДС (без вкл. НР и ЦИДИП в лв. с ДДС).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3) Изисквано минимално/ни ниво/а: ... Г)Технически ръководител по част „Геодезия“-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност „Геодезия,фотограметрия и картография” или „Земеустройство”,или „Геодезия”,или „Маркшайдерство и геодезия”,или екв. специалност. Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
Д)Координатор безопасност и здраве (КБЗ)-1бр.:Професионална област (квалификация):със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва