Деловодна информация
00640
 
да
да
14/11/2019 (дд/мм/гггг)
00640-2019-0039 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15
София BG411 1504 България
Петър Станулов +359 29308541
op@admin.uni-sofia.bg +359 29460255

Интернет адрес/и

http://www.uni-sofia.bg/

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni%20por_chki/profil_na_kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni%20por_chki/profil_na_kupuvacha.....
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски" по проект ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, включваща 2 обосебени позиц
45200000      
Строителство

Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски с две обособени позиции.
ОП № 1: Изработване на инвестиционен проект и авт. надзор по време на строителството за всички планирани за ремонт помещения: лаб. за in vitro размножаване на ЛАР; оранжерия за адаптиране на растения; помещ. до нов биоаналитичен и експериментален департамент с 3 основни лаб. модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение; неизползвана самостоятелна сграда за нов лаб. Модул 4 (вивариум с физиологична лаборатория);
ОП № 2: Ремонт и модернизация на лаб. за in vitro размножаване на ЛАР, ремонт и модернизация на оранжерия за адаптиране на растения, ремонт и технологично обзавеждане на помещения до нов биоаналитичен и експериментален департамент с 3 основни лаб. модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение, ремонт и технологично обзавеждане на неизползвана самостоятелна сграда до нов лаб. Модул 4 по Научен проект 3-БФ–СУ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
612075      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Ремонт и модернизиране на лаборатория за in vitro размножаване на ЛАР, ремонт и модернизиране на оранжерия за адаптиране на растения, ремонт и технологично обзавеждане на помещения до нов биоаналитичен и експериментален департамент с три основни лабораторни модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение, ремонт и технологично обзавеждане на неизползваема самостоятелна сграда до нов лаб. Модул 4 (вивариум с физиологична лаборатория) по Научен проект 3 - БФ–СУ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
612075      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
160

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти – І група, ІV категория, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.
Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се удостоверява със заверено копие на сертификат за управление на качеството.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участникът следва да има изпълнено най-малко едно строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Под „строителство сходно“ с предмета на обществената поръчка се разбира СМР по реконструкция и/или основен ремонт и/или изграждане на административни и/или обществени сгради.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно изискванията чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Професионален опит: минимум пет години стаж, като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство.
Специалист за контрол върху качеството
- да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;
- минимум 3 години професионален опит.
3. Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банкова гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/01/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

СУ "Св. Климент Охридски", Зала 1, гр. София 1504, бул. "Цар Освободител" № 15.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.
Обществената поръчка е с две обособени позиции с прогнозна стойност 640 575 лв. без ДДС.
Обособена позиция № 1: Изработване на инвестиционен проект и авторски надзор по време на строителството за всички планирани за ремонт помещения: лаборатория за in vitro размножаване на ЛАР; оранжерия за адаптиране на растения; помещения до нов биоаналитичен и експериментален департамент с три основни лабораторни модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение; неизползваема самостоятелна сграда за нов лаб. Модул 4 (вивариум с физиологична лаборатория);
Забележка: Обособена позиция 1 e възложена по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за услуги и 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
За обособена позиция 1 са изпълнени и двете условия – прогнозната стойност на обособената позиция е 28 500 лв. без ДДС (не надхвърля 156 464 лв.) и стойността ?, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на настоящата поръчка.
Обособена позиция № 2: Ремонт и модернизиране на лаборатория за in vitro размножаване на ЛАР, ремонт и модернизиране на оранжерия за адаптиране на растения, ремонт и технологично обзавеждане на помещения до нов биоаналитичен и експериментален департамент с три основни лабораторни модули 1,2,3 и общо модул подготовка и съхранение, ремонт и технологично обзавеждане на неизползваема самостоятелна сграда до нов лаб. Модул 4 (вивариум с физиологична лаборатория) по Научен проект 3 - БФ–СУ с прогнозна стойност 612 075 лв. без ДДС.
Остатъчната стойност на поръчката е 612 075 лв. без ДДС.
Оферти се подават само за обособена позиция 2.
Документацията за участие в процедурата е достъпна за неограничен и пълен, пряк и безплатен достъп на : https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_dejnosti_po_remont_i_funkcionalno_oformlenie_na_pomescheniya_v_sgradi_na_biologicheski_fakultet_na_sv_kliment_ohridski_po_proekt_bg05m2op001_1_002_0012_vklyuchvascha_dve_obosobeni_pozicii

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва