Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 227 11/11/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
11/11/2019 (дд/мм/гггг)
00580-2019-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 72266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 72266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект, закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Самоков,
71521000      
Услуги

Общата цел на настоящата поръчка е да се извърши упражняване на строителен надзор на обект: Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Самоков.
Техническо описание на дейностите включени в проекта са подробно изложени в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка и договора за изпълнение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
60666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Поръчката ще се изпълнява на територията на Община Самоков.

Общата цел на настоящата поръчка е да се извърши упражняване на строителен надзор на обект: Закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Самоков.
Техническо описание на дейностите включени в проекта са подробно изложени в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка и договора за изпълнение.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
60666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП възложителят определя следните минимални изисквания към участниците:
1. Участниците трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор е в размер на минималната застрахователна сума, определена съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва:
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП възложителят определя следните минимални изисквания към участниците:
1. Участниците трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор е в размер на минималната застрахователна сума, определена съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва:
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва дейности по осъществяване на строителен надзор, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За „дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор съгласно посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи строителство на обекти втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква ”Г” от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт образец 15 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя и разрешение за ползване .
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.3.1. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
? Ръководител екип –строителен инженер, притежаващ минимум 5 години професионален опит и участие в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт част „Пътна”-лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт част „Геодезия”-лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт „Координатор по безопасност и здраве”- лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Под услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката,следва да се разбира услуга/услуги по смисъла на чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ, извършени на дейност/услуга като Консултант/Строителен надзор при изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обекти втора категория, съгласно чл.137 ал.1, т.2 от ЗУТ.
ДОКАЗВАНЕ: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи информация за лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/ експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка ;
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти,сходни с предмета на поръчката)
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска по всичко време след отварянето на офертите да представят документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
2.3.2 Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „упражняване на строителен надзор”.
В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителен надзор.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация.


1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За „дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор съгласно посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи строителство на обекти втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква ”Г” от ЗУТ. Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт образец 15 или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя и разрешение за ползване .
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.3.1. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
? Ръководител екип –строителен инженер, притежаващ минимум 5 години професионален опит и участие в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт част „Пътна”-лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт част „Геодезия”-лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Експерт „Координатор по безопасност и здраве”- лице, участвало в изпълнението на минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
? Под услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката,следва да се разбира услуга/услуги по смисъла на чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ, извършени на дейност/услуга като Консултант/Строителен надзор при изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обекти втора категория, съгласно чл.137 ал.1, т.2 от ЗУТ.
ДОКАЗВАНЕ: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи информация за лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/ експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка ;
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти,сходни с предмета на поръчката)
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска по всичко време след отварянето на офертите да представят документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
2.3.2 Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „упражняване на строителен надзор”.
В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по строителен надзор.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/12/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - трети /или втори/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва