Деловодна информация
00104
ОП-62 31/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00104-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Мадан 000614984
ул. Обединение № 14
Мадан BG424 4900 България
Росица Волевска- юрисконсулт-експерт OП +359 30898220
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3763-newitem.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.madan.bg/currentNews-3763-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
община Мадан 000614984
Общинска администрация - гр. Мадан, ул. Обединение 14, ет. 2, стая 201 – „Канцелария на заместник-кмета”
Мадан BG424 4900 България
Снежана Филипова +359 30898028
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/currentNews-3763-newitem.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
45200000      
Строителство

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“.
чието изпълнение е разделено на 5 /пет/ обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
691829      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45100000      
45260000      
45300000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - сграда на музея по минно дело и рудодобив

Дейностите по обособената позиция включват изпълнение строителни работи по реконструкция и рехабилитация на музея по минно дело и рудодобив в град Мадан. Сградата е съществуваща, стените са каменни зидове, подът е гредоред и покривът е от дървена конструкция. На вторият етаж кота +0.00 е разположен музея, в който ще се осъществи строителството по настоящата обществена поръчка. Предвижда се цялостна подмяна на пода на кота +0.00 и покривната конструкция на кота +3.15, както и покривно отводняване. Ще бъде изпълнен окачен таван от гипсокартонени плоскости, шпакловка и латексова боя. Стените също ще бъдат ремонтирани с плоскости от гипсокартон, шпакловани и боядисани. Всички дограми ще бъдат подменени с нови. Предвижда се и нова врата, водеща към парка и галерията за подземенния минен музей. Предвижда се изграждане на нова масивна стоманобетонна плоча, обхваща всички помещения на кота +0.00. Ще се обособят помещения за санитарен възел и изработка на сувенири (работилница). В тях подовата настилка ще бъде от теракотни плочки, а стените ще се облицоват с фаянсови плочки до височина 2,00 м. В останалите помещения върху новата масивна стоманобетонна плоча ще се изпълни дървен архитектурен под. Предвижда се подмяна на цялата електрическа инсталация, както и изпълнение на нова ВиК инсталация. Осветлението ще бъде с луминесцентни осветителни тела, а в изложбената зала ще бъде монтирано допълнително декоративно осветление. В помещенията ще бъдат монтирани инсталации за пожароизвестяване, както и за охрана и видеонаблюдение. Предвижда се да бъде изградена нова покривна конструкция и отводняване на покрива. Ще бъде изградена мълниезащитна и заземителна инсталация. Предвижда се изграждането на топлоизолационна система по фасадите. Пред входа на музея се предвижда изграждането на стоманобетонова рампа за хора със затруднено придвижване, както и осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
342235      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
366

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на обособената позиция, се отстранява от участие по обособената позиция.
Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни и не по-продължителен от 366 /триста шестдесет и шест/ календарни дни, считани от датата на подписване на протокол за започване на строителството.

II.2) Описание 1

„ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45254000      
45254100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - закрита минна изработка на участък „Сполука“

Обектът представлява изчерпана минна изработка с дължина 110 м. Минните изработки на участък „Сполука” включват: глерия с изход на повърхността, вертикална шахта с рудничен двор и вентилационен комин. Минните изработки са прокарани в слаби изветрели скали, поради което са закрепени с монолитен бетонов крепеж, който е в добро състояние. Деформации, пукнати и други дефекти по конструктивните елементи не се забелязват. Площадката пред входа на галерията е на различни нива, обрасла с ниска растителност. Входът на галерията е затворен с заключваща се плътна метална врата, след което на около 22 м от входа е изградена бетонова стена с D=40 см. Оборудването, както и релсовите пътища, са демонтирани, отводнителната канавка е запълнена с наноси. Входният портал на галерията е със сечение 1.95 м х 2.77 м за единичен релсов път, след което в обсега на рудничния двор преминава в изработка със сечение 4.42 м х 2.78 м за двоен релсов път. След шахтата следват изтработки различни сечения, в които е бил разположен вентилационния комплекс на участъка и в дъното на комплекса е прокаран вентилационен комин за връзка с повърхността. В изпълнение на дейностите по поръчката се предвижда промяна на предназначението й в музей, като за целта минната галерия ще се укрепи чрез торкрет бетон. Предвидено е да се поставят анкери с дължина 1.5 м, да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см, както и да се монтира релсов път, ново ел. табло и осветителни тела. За да могат ефективно да се разположат експонатите в подземния музей, е предвидено допълнително да се прокарат изработки /камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Цялото трасе на комплекса ще бъде оборудвано с релсов път. Предвидени са стрелки и обходи за маневриране на акумулаторния локомотив, така че да бъде винаги в челото на композицията.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
209574      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
366

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на обособената позиция, се отстранява от участие по обособената позиция.
Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни и не по-продължителен от 366 /триста шестдесет и шест/ календарни дни, считани от датата на подписване на протокол за започване на строителството.

II.2) Описание 1

„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45112711      
45236250      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - площта, предвидена за облагородяване, разположена в парковото пространство между сградите на музея по минно дело и рудодобив и подземен минен музей „Сполука” в град Мадан.

Площта, предвидена за облагородяване, е разположена между сградите на музея по минно дело и рудодобив и подземен минен музей „Сполука” в град Мадан. Представлява своеобразен парк, състоящ се от алеи със стълби и стълбищни площадки, които са неподдържани и в недобро състояние, неработеща чешма и тревна площ, в която са се развили саморасли дървесни, храстови и тревни видове. В площта, предвидена за облагородяване, е предвидено поставянето на перголи, пейки, парково осветление и озеленяване, подмяна на настилка по алей, изграждане на нова настилка, рехабилитация на съществуващите стълби, почистване на тревните площи и преоформяне на терена. Възстановява се съществуващата чешма.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
366

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на обособената позиция, се отстранява от участие по обособената позиция.
Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни и не по-продължителен от 366 /триста шестдесет и шест/ календарни дни, считани от датата на подписване на протокол за започване на строителството.

II.2) Описание 1

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

град Мадан - кристална зала „Родопски кристал“ на партерния етаж на сградата на бившата Главната Дирекция на Горубсо-Мадан .

Кристалната зала „Родопски кристал” е открита през 1984 година. Залата се намира в помещение на партерния етаж на сградата на бившата Главната Дирекция на Горубсо-Мадан. Помещенията не са ремонтирани и освежавани повече от двадесет години, което налага да се извърши реконструкция на кристалната зала, като експонатите се аранжират подходящо и се подбере подходящо за всеки експонат осветление. Строителните дейностите по поръчката най-общо включват очукване на вароциментова мазилка по стени и тавани, гипсова шпакловка по стени и тавани, почистване и шлайфане на мраморни настилки, грундиране с латекс и боядисване, полагане на външна мазилка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
366

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на обособената позиция, се отстранява от участие по обособената позиция.
Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни и не по-продължителен от 366 /триста шестдесет и шест/ календарни дни, считани от датата на подписване на протокол за започване на строителството.

II.2) Описание 1

„РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45254000      
45254100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

пещера „Шаренка”, находяща се в землището на с. Шаренска, община Мадан, Област Смолян

Обектът представлява пещера в мраморна скала на територията на Община Мадан. На територията й се е извършвал рудодобив още през бронзовата епоха. Пещерата се намира на около 2 км от гр. Мадан и до нея се достига по планинска пътека. Характерът на терена – пресечен, залесен и планински. Надморска височина на пещерата е от 830 м до 840 м. Входът на пещерата е с координати (съгласно балтийската координатна система) Х:4480463.00 и Y:8651094.00. Надморската височина на входа на пещерата е 830 м., а отворът й е с диаметър 150 см. Входът на пещерата е разположен в мраморни скали и след 4-5 метра наклон стига до подземен коридор – галерия. Галерията води до малка зала, която има неправилна форма с приблизителна площ 100 кв. м и средна височина 5 м. От малката зала тръгват два по-тесни коридора. Единият хоризонтален, който след 10 метра става непроходим. Вторият коридор, по-къс и по-стръмен, се спуска в Голямата зала. На тавана на голямата зала има процеп, който като естествен комин. Проектът има за цел превръщането на пещерата в туристически обект. За целта ще се изпълни укрепване чрез торкрет бетон. Предвижда се да се поставят анкери с дължина 1.5 м и да се положат два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строителството    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
35020      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
366

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“ по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г.

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение на обособената позиция, се отстранява от участие по обособената позиция.
Срокът за изпълнение на строителството е не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни и не по-продължителен от 366 /триста шестдесет и шест/ календарни дни, считани от датата на подписване на протокол за започване на строителството.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обособената позиция , по която участва, както и на категорията му:
1. Обособена позиция № 1: Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), V категория (строежи по чл.137, ал.1, т.5, буква „г” във връзка с чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ-реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на: жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители) съгласно ПРВВЦПРС, а за чуждестранно лице–в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
2. Обособени позиции № № 2 и 5: Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от IV група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), II категория (строежи по чл.137, ал.1, т.2, буква „к“ от ЗУТ–сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им) съгласно ПРВВЦПРС, а за чуждестранно лице–в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
3. Обособена позиция № 3: Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от IV група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „г“ от ЗУТ–паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар) съгласно ПРВВЦПРС, а за чуждестранно лице–в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
4. Обособена позиция № 4: Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), IV категория (строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „д” във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква „б” от ЗУТ-реконструкция и основен ремонт на: жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; вътрешни преустройства на сградите от I до IV категория, с които не се засяга конструкцията им) съгласно ПРВВЦПРС, а за чуждестранно лице–в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 от ЕЕДОП, като се попълва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите за регистрация и точно позоваване на документа/ите.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в България, включително е извършил съответна регистрация (притежава правоспособност) за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа по обособената позиция, по която участникът участва, както и на категорията му - ЕЕДОП/декларация или сертификат/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежa по съответната обособена позиция, по която участникът участва, както и на категорията му, издаден/о от компетентен орган съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът по всяка обособена позиция следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация относно наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или системи за екологично управление, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите. Ако за участника не са налице горепосочените сертификати, следва да обясни причината за това и посочва: какви други доказателства могат да бъдат представени относно схемата за гарантиране на качеството и относно стандартите или системите за екологично управление.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствие със съответните спецификации или стандарти – сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството и с определени системи или стандарти за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от ЗНАООС.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


Участникът по всяка обособена позиция следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 20 % /двадесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обособената позиция с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

Заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия /строител, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава/ или дейност /строителство, респ. аналогична дейност, предоставяна в друга съответна държава/ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107, т.4 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
2.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ .
2.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ .
2.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ;
- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 .
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:
- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/;
- София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 3;
- Телефони за граждани:
0700 17 670 - национален телефон;
0800 14 008 - телефон за трудови злополуки.
3. Продължава от Раздел III.1.1:
За доказване на наличието на правоспособност в хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ на описаните в Раздел III.1.1.
Използвани съкращения:
ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки.
ЗУТ – Закон за устройство на територията.
ПРВВЦПРС - Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
ЦПРС - Централен професионален регистър на строителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва