Деловодна информация
1599
А-01-811 28/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
1599-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 175451413
ул. Георг Вашингтон № 17
София BG411 1000 България
Тихомир Мавров - началник на отдел КИС +359 29057506
tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg +359 29057525

Интернет адрес/и

www.inspectoratvss.bg

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/166


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/166
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

управление на съдебната система

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“
30200000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
№ 1 „Доставка на сървър“
№ 2 „Доставка на баркод скенери и принтери за етикети (термопринтери)“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
119678      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 17

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“ - по обособени позиции.
Обособена позиция № 1: "Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори" - с параметри и характеристики посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43910      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11/12/2019 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 20 броя принтери 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 17

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“. - по обособени позиции.
Обособена позиция № 2: "Доставка на 20 броя принтери" - с параметри и характеристики посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7080      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11/12/2019 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31154000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 17

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“. - по обособени позиции.
Обособена позиция № 3: "Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)" - с параметри и характеристики посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11/12/2019 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София 1000, ул. Георг Вашингтон № 17

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“. - по обособени позиции.
Обособена позиция № 4: "Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server" - с параметри и характеристики посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
60410      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11/12/2019 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
48200000      
48317000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“. - по обособени позиции.
София 1000, ул. Георг Вашингтон № 17

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“. - по обособени позиции.
Обособена позиция № 5: "Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали " - с параметри и характеристики посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5978      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
11/12/2019 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособната позиция ще се възложи по реда на чл.21 ал.6 от ЗОП на един или няколко изпълнители, поради което за нея няма да се приемат оферти в рамките на настоящата процедура
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всяка обособена позиция участниците следва да са изпълнили дейност/и, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция от обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на e-ЕЕДОП, попълван в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Б, точка 4.


1. За обособена позиция № 1 - Участникът да е изпълнил дейност/и, включваща/и доставката/ите на минимум 30 бр. компютри и минимум 46 броя монитори;
2. За обособена позиция № 2 - Участникът да е изпълнил дейност/и, включваща/и доставката/ите на минимум 20 бр. принтери;
3. За обособена позиция № 3 - Участникът да е изпълнил дейност/и, включваща/и доставката/те на минимум 25 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства;
4. За обособена позиция № 4 - Участникът да е изпълнил дейност/и, включваща/и доставката/ите на минимум 70 бр. Microsoft Office 2019 Standart/Professional/Professional Plus и/или Microsoft Office 2016 Standart/Professional/Professional Plus и/или Microsoft Office 2013 Standart/Professional/Professional Plus и минимум 70 бр. клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server 2019/2016/2012 и Microsoft Exchange Server 2019/2016/2013
5. Обособена позиция № 5 се възлага при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:
1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП. Въз-лят има право да не отстрани участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.
2. за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
3. за които е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9-11 ЗОП;
4. представи оферта с по-кратък срок на валидност от 30 кал.дни или откаже да удължи срока на валидност;
5. офертата по съотв. обос. позиция надхвърли определената от Възложителя прогнозна стойност;
У-ците могат да се възползват от възможността по чл. 56 ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Продълж. в раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 1

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. Георг Вашингтон № 17

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
В случай, че участник подава оферта като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на оферта/и. Когато в договора за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи изменението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие.
Гаранцията за изпълнение на всеки от договорите по съответните обособени позиции е в размер на 5 (пет) процента от стойността на съответния договор без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на съответния договор под формата на:
1. Парична сума, внесена по сметка на Възложителя - IBAN BG37BNBG96613100173601, BIC BNBGBGSD, банка Българска народна банка;
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на съответния изпълнител. Срок за валидност - 60 календарни дни след крайния срок на договора за изпълнение по съотв.обос. позиция. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция през целия срок на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на съответния изпълнител. Срок на валидност - 60 календарни дни след крайния срок на договора за изпълнение по съответната обособена позиция.
Участник, определен за изпълнител, при подписването на договор за съответната обособена позиция трябва да представи гаранция, обезпечаваща 100 % авансовото плащане, в една от формите посочени по-горе.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва