Деловодна информация
00496РДСП Хасково
26-12-00-1369 25/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00496-2019-0138 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково 1210150560119
ул. Патриарх Евтимий №2, ет. 4, стая 166
Хасково BG422 6300 България
Димитър Владимиров Владимиров +359 38624643
haskovo-rdsp@asp.government.bg +359 38624643

Интернет адрес/и

http://www.asp.government.bg/

http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2611&_pprocou_WAR_asp_delta=10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2611&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г.”
09134000      
Доставки

Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. Видът на стоките и техните характеристики, количествата, видът на опаковката, срокът и местата за доставка са подробно индивидуализирани в техническа спецификация на възложителя – неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Административна сграда, ползвана от ДСП-Свиленград и находяща се на адрес: гр. Свиленград, ул. "Бурденис" № 2.

Обществената поръчка има за цел извършването на доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. Естество, количества и изисквания за доставките: 1. За ДСП-Свиленград, находяща се на адрес: гр. Свиленград, ул. "Бурденис" № 2, са предвидени 4 500,00 литра газьол, като доставката на горивото следва да се осъществи еднократно през 2019г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не дефинира специални изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не дефинира специални изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, не по-малко от 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка.
Изпълнението на горепосоченото изискване за технически и професионални способности, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, би довело Възложителя по настоящата обществена поръчка до заключението, че към момента на подаване на офертите участниците притежават необходимия минималноизискуем опит да извършват дейност по доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка.
С оглед на разпоредбата на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП това обстоятелство се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите (участниците следва да попълнят данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В), заедно с представяне на документи, които доказват извършената доставка (например удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган), или чрез посочване на публичен регистър, съдържащ данни за извършената доставка или услуги. В случай, че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване на такива.
За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва доставка на горива за отопление.


Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, не по-малко от 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка.
Изпълнението на горепосоченото изискване за технически и професионални способности, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, би довело Възложителя по настоящата обществена поръчка до заключението, че към момента на подаване на офертите участниците притежават необходимия минималноизискуем опит да извършват дейност по доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка.
С оглед на разпоредбата на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП това обстоятелство се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите (участниците следва да попълнят данни в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В), заедно с представяне на документи, които доказват извършената доставка (например удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган), или чрез посочване на публичен регистър, съдържащ данни за извършената доставка или услуги. В случай, че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване на такива.
За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва доставка на горива за отопление.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Общите условия за изпълнението предмета на поръчката са детайлно регламентирани в документацията на обществената поръчка, и по конкретно в Приложение № 4 - Техническа спецификация и в Проекта на договор - Приложение № 7.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 /три/ на сто (3 %) от стойността на договора без ДДС, под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като документът за гаранцията се представя при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административна сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/, адрес: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж 4, стая 165

След изтичането на срока за получаване на оферти,възложителят по реда и при условията на чл. 51 ППЗОП със заповед назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите.Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл.103,ал.1 ЗОП,на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълном. им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Специфични основания, регламентирани в националното законодателство, на които участниците следва да отговарят:
1. Деклариране по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - декларираните обстоятелства се попълват в еЕЕДОП /част III, раздел „Г” на еЕЕДОП/.
2. Деклариране по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – декларираните обстоятелства се попълват в еЕЕДОП /Част III, Раздел „Г” на еЕЕДОП/.
3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП ( в Част III, Раздел „Г”) – декларираните обстоятелства се попълват в еЕЕДОП от управляващия участника.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП - жалба срещу решение за откриване на процедура може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва