Деловодна информация
1666
 
да
да
17/10/2019 (дд/мм/гггг)
1666-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
София BG411 1407 България
Иван Маринов, Иван Кръстев +359 28147752/+359 28147750
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/1733-rch-2019-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация
32581000      
Доставки

Oбществена поръчка за доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника е разделена на седем обособени позиции:
- Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудване тип 1 - аналогов телефонен адаптер, комутатори и др. - общо 27 артикула;
- Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали - оптична кутия за адаптери, оптичен адаптер и др. - общо 631 артикула;
- Обособена позиция № 3 – Електронни компоненти - кондензатори, диоди и др. - общо 610 артикула;
- Обособена позиция № 4 – Мрежово оборудване - предпазител за LAN мрежа, 10 GB BASE-T модул, рутер - общо 50 артикула;
- Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация - мобилен телефон - общо 3 артикула;
- Обособена позиция № 6 – Устройства за комуникация LTE - 5 артикула;
- Обособена позиция № 7 – Комуникационно оборудване тип 2 - комуникационен шкаф, комутатор - общо 4 артикула.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
59966.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Комуникационно оборудване тип 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Черни връх 45

1. Аналогов телефонен адаптер - 2 бр.
2. Адаптивен уред за сигурност - 11 бр.
3. Управляем мрежов комутатор, 48 порта, PoE - 4 бр.
4. Управляем комутатор - 5 бр.
5. Управляем комутатор 48 порта - 1 бр.
6. Soho рутер - 4 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комуникационни материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Оптична кутия за адаптери, комплект - 31 бр.
2. Оптичен адаптер, SC/SC, duplex, MM - 100 бр.
3. Пигтейл, SC, MM - 100 бр.
4. Сплайс протектор, 60мм - 400 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електронни компоненти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32580000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Кондензатор алуминиев електролитен, 4700 µF, 35 V, 105°C, Low ESR - 20 бр.
2. Кондензатор алуминиев електролитен, 2200 µF, 35 V, 105°C, Low ESR - 20 бр.
3. Кондензатор алуминиев електролитен, 2200 µF, 16 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
4. Кондензатор алуминиев електролитен, 1000 µF, 35 V, 105°C, Low ESR - 20 бр.
5. Кондензатор алуминиев електролитен, 1000 µF, 16 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
6. Кондензатор алуминиев електролитен, 680 µF, 35 V, 105°C, Low ESR - 20 бр.
7. Кондензатор алуминиев електролитен, 470 µF, 16 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
8. Кондензатор алуминиев електролитен, 330 µF, 50 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
9. Кондензатор алуминиев електролитен, 220 µF, 50 V, 105°C, Low ESR - 20 бр.
10. Кондензатор алуминиев електролитен, 220 µF, 16 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
11. Кондензатор алуминиев електролитен, 100 µF, 16 V, 105°C, Low ESR - 50 бр.
12. Транзистор MOSFET, N-канал, 11 A, 800 V, IPAN80R450P7XKSA1 - 20 бр.
13. Интегрална схема NCP1253BSN65T1G - 10 бр.
14. Интегрална схема UC3845BN - 20 бр.
15. Интегрална схема SN75176BP - 10 бр.
16. Интегрална схема SN65HVD1781DR - 10 бр.
17. Ценеров диод 15 V, 1,3 W - 4
18. Ценеров диод 18 V, 1,3 W - 40 бр.
19. Резистор 0,22 ?, 5 W - 20 бр.
20. Предпазител бързодействащ, 6,3 A, 250 V - 30 бр.
21. Предпазител бързодействащ, 2,5 A, 63 V - 10 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мрежово оборудване 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Предпазител за LAN мрежа - 40 бр.
2. 10 GB BASE-T модул - 8 бр.
3. РУТЕР ТИП I - 2 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3802.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Устройство за комуникация 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

Мобилен телефон - 3 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1497.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Устройства за комуникация LTE 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32580000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 1 - 1 бр.
2. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 2 - 1 бр.
3. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 3 - 1 бр.
4. УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ LTE ТИП 4 - 2 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комуникационно оборудване тип 2 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32581000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

1. Комуникационен шкаф 42U, 19 инча - 2 бр.
2. Комутатор (16 port gigabit switch) - 2 бр.
С работни характеристики и изисквания за обособената позиция, описани в техническите спецификации, приложение №1 към документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител да предостави: Документи по чл.112, ал.1 т.2 от ЗОП, удост. липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите); Гаранция за изпълнение на договора и Декларации по чл.42, ал.2, т.2, по чл.59, ал. 1 т.3 и по чл.66, ал.2 от ЗМИП по образец.
Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от стойността му без ДДС. Опред. изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на договора за обществената поръчка. Плащането може да бъде извършено и 100% авансово съгл. условията на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. „Черни връх” № 45

Отварянето на офертите ще е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя посочени в документацията.
Възложителят отстранява участник, за когото са налице:
1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
2. обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП;
3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона.
4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействията на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
5. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
6. При установени в ценово предложение неточности и/или несъответствия и/или пропуски и/или аритметична грешка в изчисленията участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване по т. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид подписан с електронен подпис. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно.
При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.104, ал.2 от ЗОП ценовите предложения на участниците могат да не се представят в запечатан плик.
Участниците могат да подават оферта за една, за няколко и/или за всички обособени позиции в обществената поръчка.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 дни от сключването на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва