Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 211 15/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00580-2019-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Косадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 72266630
obsamop.nov1@mail.bg +359 72266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на В и К и електро материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции:
44100000      
Доставки

Обществената поръчка Доставка на В и К и електро материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на В и К материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на електро материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
192000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на В и К материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

На територията на община Самоков.

Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия;
- с предмет доставка на електро материали и сходни изделия, по зададените от Възложителя изисквания определени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
72000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма такива изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива изизсквания.

Няма такива изизсквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя критериите за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности на участниците за отделните обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия:
1.1 Участникът да е изпълнил доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „доставка” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на В и К материали и сходни изделия.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност-доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставки, които са индентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка - удостоверение за добро изпълнение, или други еквивалентни документи.
2. За Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия:
2.1. Участникът да е изпълнил доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „доставка” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на електро материали и сходни изделия.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност-доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставки, които са индентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка - удостоверение за добро изпълнение, или други еквивалентни документи.


Възложителят определя критериите за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности на участниците за отделните обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция 1: Доставка на В и К материали и сходни изделия:
1.1 Участникът да е изпълнил доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „доставка” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на В и К материали и сходни изделия.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност-доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставки, които са индентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка - удостоверение за добро изпълнение, или други еквивалентни документи.
2. За Обособена позиция № 2: Доставка на електро материали и сходни изделия:
2.1. Участникът да е изпълнил доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „доставка” с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция, следва да се разбира доставянето на електро материали и сходни изделия.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП раздел буква В, т.1б) - като предостави информация за стойност, дата, получател на извършената дейност-доставка, с предмет и обем, индентичен или сходен с този на настоящата обособена позиция.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация – списък на доставки, които са индентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка - удостоверение за добро изпълнение, или други еквивалентни документи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва