Деловодна информация
02538
ОПИ-760 09/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2019 (дд/мм/гггг)
02538-2019-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

https://www.prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

https://www.prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции: ОПИ-760/09.10.2019 г.
39100000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Доставка на столове и метални шкафове; Обособена позиция № 2 – Доставка на мека мебел; Обособена позиция № 3 – Доставка на офис мебели; Обособена позиция № 4 – Доставка на градинска мебел.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
114200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на столове и метални шкафове 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG423
BG331
BG412

• Обособена позиция № 1: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, гр. Батак - УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ 43 и УБ „Боровец“, к.к. „Боровец“

Поръчката по обособена позиция № 1 има за цел да осигури доставка и монтаж на столове и метални шкафове за нуждите на ПРБ.
Доставката по обособена позиция № 1 включва: 1.Стол магистратски – 230 бр.; 2.Посетителски стол – 5 бр.; 3.Стол еко кожа – 6 бр.; 4.Стол еко кожа – 40 бр.; 5.Посетителски стол - 200 бр.; 6.Стол градински PVC - 24 бр.; 7.Стол трапезен – 40 бр.; 8.Метални шкафове – 25 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мека мебел 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39113200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG423
BG412

бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №42, гр. Батак - УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ 43 и УБ „Боровец“, к.к. „Боровец“

Поръчката по обособена позиция № 2 има за цел да осигури доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на ПРБ.
Доставката по обособена позиция № 2 включва: 1.Холна гарнитура-диван тройка и два фотьола – 1 бр.; 2. Диван с един фотьойл – 2 бр.; 3. Диван с два фотьойла – 4 бр.; 4. Канапе двуместно без подлакътници с допълнителни възглавници на облегалката - 2 бр.; 5. Дивани двойка и 2 бр. фотьойли – 2 бр.; 6. Дивани двойка и 1 бр. фотьойл – 1 бр.; 7. Фотьойли – 3 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на офис мебели 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 18, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №42 и УБ „Боровец“, к.к. „Боровец“

Поръчката по обособена позиция № 3 има за цел да осигури доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на ПРБ.
Доставката по обособена позиция № 3 включва: 1.Маса трапезна - 10 бр.; 2.Бюро - 8 бр.; 3.Помощно бюро - 2 бр.; 4.Помощно бюро - 9 бр.; 5.Свързващ модул - 7 бр.; 6.Контейнер със заключване - 20 бр.; 7.Гардероб двукрилен - 2 бр.; 8.Надстройка - 4 бр.; 9.Секция стелаж 3/5 - 1 бр.; 10.Етажерка с врати - 3 бр.; 11.Етажерка - 1 бр.; 12.Маса холна - 12 бр.; 13.Секционен шкаф - 1 бр.; 14.Гардероб двукрилен с надстройка - 2 бр.; 15.Гардероб двукрилен с надстройка - 2 бр.; 16.Холна маса - 5 бр.; 17.Тоалетка с огледало и стол - 1 бр.; 18.Рафт - 1 бр.; 19.Комплект шкафове - 1 бр.; 20.Комплект кухненски шкафове - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на градинска мебел 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39142000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412
BG423

гр. Батак - УБ „Цигов чарк“ и УБ „Боровец“, к.к. „Боровец“

Поръчката по обособена позиция № 4 има за цел да осигури доставка и монтаж на градинска мебел за нуждите на ПРБ.
Доставката по обособена позиция № 4 включва: 1. Градински чадър с основа - квадрат - 13 бр.; 2. Градински чадър с основа - кръгъл - 40 бр.; 3. Шезлонги - 20 бр.; 4. Градинска мебел –комплект маса и 4 стола - 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на Възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП) Валидно за всички обособени позиции. Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност през последните три години чийто предмет и обем е идентичен или сходен с този на поръчката по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата по съответната обособена позиция.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, при които независимо от датата на сключването им, доставката е приключила в посочения по-горе период.
* Под дейности с идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка:
1. За ОП № 1 – доставка на общо мин. 300 бр. офис стола
2. За ОП № 2 – доставка на мин. 3 бр. холни гарнитури (диван и 2 бр. фотьойли), в рамките на изпълнение на една дейност
3. За ОП № 3 – доставка на мин. 5 бр. трапезна маси, мин. 5 бр. гардероб двукрилен, мин. 1 бр. секционен шкаф, в рамките на изпълнение на една дейност
4. За ОП № 4 – доставка на мин. 10 бр. шезлонги, 1 бр. комплект градинска мебел (1 бр. маса и 4 бр. столове) и 5 броя чадъри, в рамките на изпълнение на една дейност
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Минимално изискване: Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят(В-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3 и т.4 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;Продължава в раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2)Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; Който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя;Който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
1. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 5% от цената за изпълнение на договора без ДДС по съответната обос. позиция, като 2/5 от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на изпълнителя, a останалата част в размер на 3/5 от гаранцията за изпълнение, гарантира изпълнението на доставката.
2. Източник на финансиране. Настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.
3. Заплащане на цената - посочено в проекта на договор.
4. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Въ-ят има право да възлага обособени позиции (ОП)по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната ОП не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на (ОП), възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
Имайки предвид горното:
Прогнозната стойност (ПС) на Обособена позиция № 1, представлява 48,42 % от общата стойност на поръчката (ОСП).
ПС на Обособена позиция № 2, представлява 13,54 % от общата стойност на поръчката.
ПС на ОП № 3, представлява 13,33 % от ОСП.
ПС на ОП № 4, представлява 15,93 % от ОСП.
ПС на ОП № 5, представлява 3,94 % от ОСП.
ПС на ОП № 6, представлява 4,84 % от ОСП.
ПС на ОП № 4 и № 5 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от ПС на поръчката. Тъй като всяка една от ПС на ОП № 4 и № 5 е под 30 000 лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП № 4 и № 5 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.
В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във вр. с чл. 20, ал. 9 ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозна стойност на настоящата поръчка), предвид нейния размер се възлага чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва