Деловодна информация
1599
АПР-57 03/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/10/2019 (дд/мм/гггг)
1599-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет 175451413
ул. Георг Вашингтон № 17
София BG411 1000 България
Тихомир Мавров - началник на отдел КИС +359 29057506
tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg +359 29057525

Интернет адрес/и

www.inspectoratvss.bg

http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/165


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/165
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС
72262000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е разработването на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
279002.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72262000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България - в офис помещенията на ИВСС в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №17 и избрания изпълнител

Разработването и внедряването на софтуерният компонент ще се реализира чрез изпълнението на следните основни дейности:
Дейност 1. Анализ на текущото състояние;
Дейност 2. Определяне на потребителските изисквания
Дейност 3. Изготвяне на детайлна спецификация (системен проект);
Дейност 4. Разработване на софтуерното решение;
Дейност 5. Тестване на разработеното софтуерно решение;
Дейност 6. Внедряване на софтуерния продукт;
Дейност 7. Документиране на разработения софтуерен продукт
Дейност 8. Обучение на потребителите на софтуерния продукт;
Дейност 9. Гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на екипа за управление и изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
279002.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за предоставяне на БФП №BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017г. по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020г.

Оценката по показателя "Организация и професионална компетентност на екипа за управление и изпълнение на поръчката" се изчислява като сбор от оценките за общ и/или специфичен професионален опит на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка по точки и скали, указани в документацията.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на създаване или започване на дейността им, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение второ, от ЗОП.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 270 000,00 (двеста и седемдесет хиляди) лв. за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), в зависимост от датата на създаване или започване на дейността им.
За целите на настоящата поръчка, под „дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка” се разбира софтуерна разработка и осъществяване на дейности по разработване, внедряване и поддръжка на автоматизирани информационни системи, вкл. с функция за деловодна обработка на електронни документи и документи на хартиен носител.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението участник.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При позоваване на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. В тези случаи участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
За участник, подизпълнител или трето лице, което е чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2.Участниците следва да прилагат стандарти за управление на качеството:
1)система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент;
2)система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001 или еквивалент;
3)система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1 или еквивалент.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.


През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили успешно минимум следните дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, а именно:
- Минимум 1 дейност, свързана с разработване, внедряване и поддържане на уеб-базирана информационна система за обработка на електронни документи и документи на хартиен носител, с използване на СУБД и хранилище за данни.
- Минимум 1 дейност, свързана с извършване на анализ на процедури и работни (бизнес) процеси или разработване на стратегии за изменение и/или оптимизиране на функционирането и/или изграждане на административен капацитет - на публични или стопански организации.
2.Участниците следва да прилагат стандарти за управление на качеството:
1)система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи;
2)система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001 или еквивалент, с обхват разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи;
3)система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1 или еквивалент с обхват разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:
1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 55, ал. 1 ЗОП. Възложителят има право да не отстрани участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.
2. е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9-11 ЗОП;
3. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация;
5. е представил оферта, която не отговаря на предварително поставените условия за изпълнение на поръчката или н изискванията на приложимото законодателство;
6.е „свързано лице“ с друг участник;
7. е представил оферта, неотговаряща на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;
8. не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или не отговаря на 72, ал. 3-5 ЗОП.
Продълж. в раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. Георг Вашингтон № 17

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
В случай, че участник подава оферта като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на оферта/и. Когато в договора за създаване на обединение липсват клаузи, гарантиращи изменението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаване на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора без ДДС, , включваща:
- 3 (три) % от стойността за обезпечаване на изпълнението;
- 2 (два) % от стойността за обезпечаване на гаранционната поддръжка.
Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на съответния договор под формата на:
1. Парична сума, внесена по сметка на Възложителя;
2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на съответния изпълнител. Срок за валидност - 60 календарни дни след крайния срок на договора. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция през целия срок на договора;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на съответния изпълнител. Срок на валидност - 60 календарни дни след крайния срок на договора за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва