Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-70 02/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
01915-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча № 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“
30200000      
Доставки

Основната цел на поръчката е да бъде осигурено предвиденото техническо оборудване (ДМА), необходимо за осъществяване на предвидените за реализация уебинари, както и за надграждане, поддръжка и експлоатация на онлайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес, във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Чрез изпълнението на поръчката ще бъдат осигурени необходимите машини и устройства за гарантиране на ефективно и безпроблемно събиране, съхранение и обработка на данни и за осигуряване на безпроблемната работа на онлайн платформата и за осъществяване на предвидените уебинари, което от своя страна ще доведе до подобряване на процеса на работа и комуникация с настоящи и бъдещи инвеститори.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
258562.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е офисът на Възложителя, находящ се в гр. София, ул. “Врабча” № 23, ет. 2.

За да бъдат изпълнени целите на поръчката и на проекта, следва да бъде доставено, монтирано/инсталирано, както и да бъде осигурено гаранционно обслужване и поддръжка на следното техническо оборудване:Сървърна инфраструктура; Система за съхранение на данни; Портален сървър и база данни; Комутатори; Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS; Шкаф за монтаж на оборудването (Сървърен шкаф); Преносими компютри; Видеоконферентна система. Подробно описание на характеристики и количества са посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за реакция    30
Срок за отстраняване на дефекти    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
258562.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лева. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката;
3.Участникът да има внедрена система за управление на услугите съгласно стандарта ISO/IEC 20000 или еквивалентен с обхват, включващ система за управление на услугите в сектор Информационни технологии.
4. Участникът да има внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарта ISO 27001:2013 или еквивалентен.


1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под „дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка, монтаж и инсталация на сървърна инфраструктура, система за съхранение на данни, портален сървър и комутатори, както и на преносими и/или стационарни компютри.
Забележка 1: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.
Забележка 2: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2.Участникът трябва да разполага с екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1). Ръководител на екипа /1 бр./ - да притежава висше образование в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление: „Информатика и компютърни науки“ или „Комуникационна и компютърна техника“ или еквивалентно съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. („Класификатора”), както и минимум 5 години опит по специалността, както и да притежава специфичен опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката или еквивалентна.
2). Ключов експерт „Сървъри и бази данни“ /1 бр./ - да притежава висше образование в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление: „Информатика и компютърни науки“ или „Комуникационна и компютърна техника“ или еквивалентно съгласно Класификатора, както и да притежава най-малко 3 години професионален опит по специалността, както и да притежава специфичен опит като експерт, отговарящ за доставката и/или конфигурирането и/или инсталацията на сървърно оборудване или на оборудване за съхранение и обработка на данни или еквивалентно, при изпълнението на минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката или еквивалентна.
3) Ключов експерт „Комуникационна техника“ /1 бр./ - да притежава висше образование в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки“ или еквивалентно, професионално направление: „Информатика и компютърни науки“ или „Комуникационна и компютърна техника“ или еквивалентно съгласно Класификатора, както и да притежава най-малко 3 години професионален опит по специалността, както и да притежава сертификационно ниво за инсталация, монтаж и поддръжка, както и специфичен опит като експерт, отговарящ за доставката и/или конфигурирането и/или инсталацията на комуникационно оборудване (инсталиране на комутатори и/или изграждане на мрежи за потребители) или еквивалентно.
Под „дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка, монтаж и инсталация на сървърна инфраструктура, система за съхранение на данни, портален сървър и комутатори, както и на преносими и/или стационарни компютри.
3.Участникът да има внедрена система за управление на услугите съгласно стандарта ISO/IEC 20000 или еквивалентен с обхват, включващ система за управление на услугите в сектор Информационни технологии.
4. Участникът да има внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарта ISO 27001:2013 или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника,определен за изпълнител при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 3 % от стойност на договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на: банкова гаранция в оригинал или парична сума (платежно нареждане в копие), или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т.3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, Възложителят допуска оценка на техническите и ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва