Деловодна информация
00104
ОП-54 26/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00104-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Мадан 000614984
ул. Обединение № 14
Мадан BG424 4900 България
юрисконсулт - експерт ОП +359 30898220
madanoba@gmail.com +359 30898277

Интернет адрес/и

http://www.madan.bg/

http://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.madan.bg/currentNews-3749-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан“
71521000      
Услуги

Предметът на поръчката включва избор на изпълнител, който да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”. Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони - община Мадан. Чрез изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, учебното заведение ще се приведе към действащата нормативна уредба и ще бъде осигурена подходяща среда за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите.
В техническата спецификация на поръчката, приложена към документацията за участие, са разписани подробно предвидените за изпълнение дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12686.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Община Мадан, гр. Мадан

Предметът на поръчката включва избор на изпълнител, който да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”.
Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони - община Мадан. Чрез изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, учебното заведение ще се приведе към действащата нормативна уредба и ще бъде осигурена подходяща среда за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите. В изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан” ще се извърши:
- Цялостна реконструкция на покрива, включваща пълна подмяна на съществуващата покривна конструкция, както и на отводнителните елементи.
- Преустройство и ремонт на съществуващите санитарни възли, както и изграждане на нови.
- Въвеждане на енергоспястяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата.
- Обзавеждане и оборудване по време на строителството на обекта.
Строежът е Първа група, четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.
В техническата спецификация на поръчката, приложена към документацията за участие, са разписани подробно предвидените за изпълнение дейности.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката (К2)    50 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
12686.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/09/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.002-0008-С01/02.05.2019 г., финансиран по ПРСР 2014-2020 г.,съфинансиран от ЕЗФРСР

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на § 185 при условията на чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, буква А „Годност“, поле 2).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на § 185 при условията на чл. 167, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на ДНСК, а за чуждестранни участници - валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

I. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на заявлението или на офертата.
При подаване на оферта, съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле 1б).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
II. Участникът трябва да разполага с ръководен инженерно-технически екип с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле 6).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискванията по т. II се доказва с представяне списък на инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Притежаваните от тях специалности и правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
По отношение ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.


I. Участникът да е изпълнил поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За „сходен предмет“ се приема упражняването на строителен надзор за обекти, които включват ново строителство и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.
Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.
II. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Ръководител на екипа:
– Висше образование или еквивалентно с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна; Област на висше образование в професионално направление „Технически науки”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (ПМС № 125 от 24.06.2002 г.) или еквивалентно;
- Да е участвал като Ръководител на екип на един обект, сходен с предмета на поръчката.
2. Експерт по част „Архитектура“:
- Висше образование или еквивалентно, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна. „Строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентно със специалност „Архитектура“ или еквивалентна;
- Да е участвал като Експерт по част „Архитектура“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
3. Експерт по част „Конструкции”:
– Да притежава завършено висше образование или еквивалентно, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна. Строителен инженер или еквивалентно със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна.
- Да е участвал като Експерт по част „Конструкции“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
4. Координатор по безопасност и здраве в строителството:
- Да е правоспособно лице с квалификация техническа правоспособност в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството, доказано с необходимите диплома и/или лиценз и/или удостоверение за преминато обучение или еквивалентно.
- Да има професионален опит в областта на безопасното и здравословно изпълнение на строителството, на един обект, сходен с предмета на поръчката.
5. Експерт по част „ПУСО“:
- Висше образование или еквивалентно, с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна. Област на висше образование в професионално направление „Технически науки”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентно.
- Да е участвал като Експерт по част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност”, следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
ВАЖНО!!! *Едно техническо лице може да съвместява повече от една позиция!
** Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ.
***Предложените от участника лица да са технически правоспособни, съгласно изискванията на Наредба № РД -02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от посочените в ЗОП форми.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

админстративната сграда на Община Мадан, находяща се в гр. Мадан, п.к. 4900, ул. „Обединение“ № 14

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

- Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато за него са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.
Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
- Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.
- Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- Освен на посочените по-горе основания, възложителят отстранява от процедурата:
а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
в) участници, които са свързани лица (информацията относно горепосоченото обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП);
г) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва