Деловодна информация
02711ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово
4168 13/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
13/09/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0142 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен 2016174120095
бул.Михаил Маджаров № 68
Попово BG334 7800 България
Ралица Тодорова +359 60842047
dls.cherni_lom@dpshumen.bg +359 60844105

Интернет адрес/и

http://dlschernilom.sidp.bg/

http://dlschernilom.sidp.bg/toyo/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dlschernilom.sidp.bg/toyo/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части, смазочни материали и консумативи за автомобили с марка „Тойота“, и услуги по ремонт на същите за нуждите на ТП ДЛС"Черни Лом" гр. Попово „
34300000      
Доставки

"Доставка на резервни части, смазочни материали и консумативи за автомобили с марка „Тойота“, и услуги по ремонт на същите за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
24000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Технически оборудвани обект/и (сервиз/и), съобразени с предмета на настоящата обществена поръчка, находящи се на максимално отстояние до 100км. от гр.Попово.

Посочените по вид доставки и/или услуги в настоящата документация и предмет на поръчката са предназначени за определена по вид и модел техника със строго специфични технически характеристики,а именно Тойота Хайлукс, дизел, 2009г.2013г. и 2014г.,
Обобщени прогнозни артикули „или еквивалентно/и“, наименование и мерни единици, съгласно посоченият списък на техниката като: ангренажна ролка, ключ джанта разтегателен, тетка, гарнитури, лагери /основен,биелни/, реле стартер,гумички за клапани, датчик масло, маслен филтър, горивен филтър, клапан ГНП възвратен, каре кардан, семеринга, Маслена помпа,дискови накладки-предни и др. резервни части, смазочни материали и консумативи, посочени подробно в техническата спецификация неразделна част от документацията на обществената поръчка.Изпълнението на доставките и/или услугите ще се извършва след писмена заявка за обслужване, представена от служител на Възложителя, при възникнала необходимост от изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка и при условията посочени в документацията, настоящото обявление и проекта на договор в размер до максималната допустима стойност определена от Възложителя - 24 000 лв. без вкл. ДДС.При изпълнението на услугите предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да се съобразява и да не надхвърля сервизните нормовремена по Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на три процента.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
24000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставя такъв критерии
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя такъв критерии

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение на доставките и/или услугите предмат на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат със собствени/наети или предоставени за ползване технически оборудвани обект/и (сервиз/и), съобразени с предмета на настоящата обществена поръчка, находящи се на максимално отстояние до 100 км. от гр.Попово. Това обстоятелство се доказва със документ/и за собственост, договор за неам или друг аналогичен докумет. Учаастниците да разполагат със следния необходим минимум включващ най-малко следните технически средства - инструменти, съоръжения и техническо оборудване , както следва:
• Подемник за ремонт на ходова част до 3, 5 тона;
• Стенд за зареждане на акумулатори, стартерна количка;
• Заваръчна техника;
• Стенд за регулиране на фарове
За удостоверяване на обстоятелството Икономическият оператор (участникът) следва да попълни информацията към "Критерии за подбор“ от единния европейски документ (ЕЕДОП) приложен на оптичен носител към настоящата документация.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на обществената поръчка трябва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на настоящата поръчка, правата и задълженията на страните са подробно изброени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДЛД "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.07.2020г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва