Деловодна информация
1666
 
да
да
10/09/2019 (дд/мм/гггг)
1666-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129000710
бул. Черни връх № 45
София BG411 1407 България
Иван Маринов, Иван Кръстев +359 28147750/ +359 28147752
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-teders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dans.bg/bg/public-teders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/1715-SFS-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение по об. позиции
32323500      
Доставки

Обществена поръчка за доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност, за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение, разделена на 4 обособени позиции:
ОП № 1 – Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение - с общ брой артикули: 233;
ОП № 2 – Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1 - с общ брой артикули: 9;
ОП № 3 – Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2 - с общ брой артикули: 79;
ОП № 4 – Турникети за контрол на достъпа - с общ брой артикули: 2.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
87675      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
35121700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение - GSM комуникационен модул за АСПП, обемен датчик PIR, бутон за аварийно отваряне, корпусна мрежова камера с обектив и др. - общо 233 артикула.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42758.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35121700      
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх 45

Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи - разширителен модул за двупосочен контрол на достъпа, разширителни платки и др. - общо 9 артикула.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35121700      
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх № 45

Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2 - безконтактни RF четци за вътрешен монтаж, контролер за КД и АСПП и др. - общо 79 артикула.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Турникети за контрол на достъпа 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35121700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Черни връх № 45

Турникети за контрол на достъпа - общо 2 артикула.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6833.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписване в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионални възможности.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника определен за изпълнител да предостави:
- Документи по чл. 112, ал. 1 т. 2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите);
- Гаранция за изпълнение на договора;
- Декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, по чл. 59, ал. 1 т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП по образец;
Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% от стойността му без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Черни връх № 45

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция Национална сигурност. На него могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията.
Възложителят отстранява участник, за когото са налице:
1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП; основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП;
2. обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП;
3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона;
4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействията на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, подписан с електронен подпис. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно.
5. При установени в ценово предложение неточности и/или несъответствия и/или пропуски и/или аритметична грешка в изчисленията участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
6. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
Участникът, определен за изпълнител, представя преди подписване на договора:
-Документи по чл. 112, ал. 1 т. 2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите);
-Гаранция за изпълнение на договора;
-Декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, по чл. 59, ал. 1 т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП - по образец;
Участниците могат да подават оферта за една, за няколко и/или за всички обособени позиции в обществената поръчка.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 шестдесет календарни дни.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подават жалба срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва