Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-60 09/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча № 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”
79341400      
Услуги

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизия/-ии на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори, интернет банери и др.;
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79341400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офиса на изпълнителя и/или на подходящи за целите на поръчката локации, както и офиса на възложителя, когато естеството на изпълняваните дейности го изисква.

При реализирането на предмета на поръчката има две основни дейности:
-Дейност 1 - излъчвания по международни телевизия/-ии на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори;
-Дейност 2 – онлайн излъчвания в международни медии (информационни интернет платформи, интернет сайтове на доказани международни бизнес медии и др.) на рекламни видеоклипове - имиджов видеоклип, рекламни секторни видеоклипа, информационни филми за приоритетни сектори, интернет банери и др.;
Изработването на рекламните продукти не е предмет на настоящата обществена поръчка. Продуктите ще бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо изпълнение: Медиен план стратегия за изпълнение на дейността    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер на 900 000 /деветстотин хиляди/ лева;
Уточнение: Изискуемият оборот се изчислява на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 3 и т.4, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Или
- Справка за общия оборот.
Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависиомост от датата, която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка;
2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: „дейност по планирането и реализирането на медийни рекламни кампании в чуждестранни телевизии и/или медии и реализиране на медийни кампании в интернет.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на изпълнените услуги.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 1, да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. Участникът трябва да разполага с екип от следните експерти за изпълнение на поръчката:
1. Ключов експерт - Ръководител на екипа, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:
- има висше образование в някоя от областите – икономика, връзки с обществеността, маркетинг, реклама, или еквиваленти, а когато е придобито извън страната – в области, еквивалентни на посочените;
- има минимум 3 (три) години професионален опит;
- опит като ръководител екип при изпълнението на поне една медийна кампания, реализирана на територията на друга държава, включваща организиране на разпространение на медийни продукти;
2. Ключов експерт телевизионна реклама – 2 броя, които да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:
- има висше образование в някоя от областите – икономика, връзки с обществеността, маркетинг, реклама, или еквиваленти, а когато е придобито извън страната – в области, еквивалентни на посочените;
- има минимум 2 (две) години професионален опит при организиране на разпространение на медийни продукти в телевизия или изпълнени минумум два проекта за разпространение на медийни продукти, единият от който да е реализиран на територията на друга държава.
3. Ключов експерт интернет реклама и популяризиране – 2 броя, които да отговарят на следните минимални изисквания на Възложителя:
- има висше образование в някоя от областите – икономика, връзки с обществеността, маркетинг, реклама, или еквиваленти, а когато е придобито извън страната – в области, еквивалентни на посочените;
- има минимум 2 (две) години професионален опит при организиране на разпространение на медийни продукти в интернет или изпълнени минумум два проекта за разпространение на медийни продукти в интернет;
Забележка: Едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на всяка една от обособените позиции на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварителното писмено съгласие на Възложителя.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката в това число:
•Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); Образование; Специфичен опит;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител при подписване на д-ра за обществена поръчка и е в размер на 3 % от стойност на договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на: банкова гаранция в оригина, или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т.3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва