Деловодна информация
01915
БАИ-КР-58 05/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
05/09/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча 23
София BG411 1000 България
Веселин Тодоров +359 29855533
v.todorov@investbg.government.bg +359 29855533

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/.

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер за нуждите на
63510000      
Услуги

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, застраховка и осигуряване на превоз на багаж/товари;
Осигуряване на хотелско настаняване при поискване от Възложителя за всеки отделен случай, при пътувания на служители на БАИ и участници в събитията.
Осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя за всяко отделно събитие, предвидени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и престоя на командированото лице/командированите лица.
Осигуряване на подходящ трансфер и вътрешен транспорт за участниците в събитията и служителите на БАИ.
Подробна информация относно дейностите се съдържа в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1011666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Офисът на изпълнителя. Мястото на доставка на самолетните билети и хотелските резервации е административният адрес на Възложителя, а именно: гр. София, ул. “Врабча" 23, ет.2

?Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, застраховка и осигуряване на превоз на багаж/товари (минимум 20 кг. чекиран багаж) по въздушен транспорт на участници в планираните събития, включени в рамките на проекта, както и на служители на агенцията, съгласно всяка конкретна заявка на Възложителя, в това число осигуряване на транспорт до крайната дестинация в случаите, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз.
?Осигуряване на хотелско настаняване при поискване от Възложителя за всеки отделен случай, при пътувания на служители на БАИ и участници в събитията.
?Осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя за всяко отделно събитие, предвидени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и престоя на командированото лице/командированите лица. Предоставената медицинска застраховка трябва да бъде с покритие на основни рискове (медицински разходи, репатриране, спешна стоматологична помощ и др.), съобразена с изискваните за всяка държава застрахователни покрития, в това число с включен асистанс.
?Осигуряване на подходящ трансфер и вътрешен транспорт за участниците в събитията и служителите на БАИ, както и от мястото на пристигане до мястото на настаняване и обратно, както и придвижване от мястото на настаняване до мястото на провеждане на събитията и др. прояви, в случаите когато те се провеждат извън мястото на настаняване. Вътрешният транспорт трябва да включва цялостното придвижване на участниците и багажа им по време на провеждане на промоционалните кампании в чужбина.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
1011666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дейностите се осъществяват по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, по ОПИК 2014 - 2020.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ) и да e вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да e лицe по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено или да притежава аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Участникът трябва да има право да издава самолетни билети за авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до България, представени в Billing Settlement Plan (BSP).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 000 000 (два милиона лева). За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да е реализирал оборот от изпълнението на туроператорка и/или туристическа агентска дейност и/или продажба на самотетни билети и/или хотелски резервации и настанявания през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 000 000 (един милион лева) За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
3. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Отговорност на туроператора” съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща минималните застрахователните суми, съгласно чл. 104, чл. 106 и останалите приложими разпоредби от Закона за туризма, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под „услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира туроператорка и/или туристическа агентска дейност и/или продажба на самотетни билети и/или хотелски резервации и настанявания с обем – осигурени не по-малко от 1000 бр. самолетни билети и 1000 бр. нощувки.
2. Участникът трябва да разполага с екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1). Минимум 2 /две/ лица, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети – лице с придобита професионална квалификация в областта на туризма, притежаващо сертификат, удостоверяващ IATA квалификация, както и владеещо поне един чужд език на ниво В2 съгласно приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) , както и притежаващо минимум 2-годишен професионален опит като агент по продажба на самолетни билети.
2) Минимум 2 /две/ лица, специалисти, за работа с резервационна система за хотелско настаняване, притежаващи сертификати за работа с резервационна хотелиерска система и минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на туристически услуги.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т.3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва