Деловодна информация
01224
БНБ-97245 04/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/09/2019 (дд/мм/гггг)
01224-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска народна банка 000694037
пл. Княз Александър I 1
София BG411 1000 България
Владимир Дервенков, тел. 02 91451657 - по предмета; Пламена Павлова, тел. 0291451978 - по процедурата; +359 291451978
publicprocurement@bnbank.org +359 29508452

Интернет адрес/и

www.bnb.bg

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Българска народна банка

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции“
48170000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции.
Обособените позиции са, както следва:
-Обособена позиция № 1 (ОП 1) - Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS
-Обособена позиция № 2 (ОП 2) - Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
296000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48170000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1000, ул. ,,Михаил Тенев“ № 10, сградата на Касов център на БНБ.

В предмета на обособената позиция е включена софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 2 броя банкнотообработващи системи BPS1040BS, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на пет номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ - Приложение № 1а към документацията на поръчката и Техническото предложение на избрания за изпълнител участник.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
148000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48170000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1000, ул. ,,Михаил Тенев“ № 10, сградата на Касов център на БНБ

В предмета на обособената позиция се включват софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 1 брой банкнотообработваща система BPS М7, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на пет номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 2“ - Приложение № 1б към документацията на поръчката и Техническото предложение на избрания за изпълнител участник.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
148000      EUR
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещи годността на участниците в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещи икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не е предвидил критерии за подбор, касаещитехническите и професионални способности на участниците в процедурата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Избраният за изпълнител участник гарантира изпълнението на задълженията си по договора с предоставяне на Гаранцията за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от общата стойност на услугата, посочена в чл. 7, ал. 1 от проекта на договор по обособена позиция № 1 и чл. 7, ал. 1 от проекта на договор по обособена позиция № 2.
2. Към Техническото си предложение участникът следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същият е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител на производителя на банкнотообработващите системи (с оглед обособената позиция, за която участва), да извършва софтуерна актуализация за съответния вид банкнотообработващи системи.
Забележка: Представя се в случаите, в които участникът НЕ Е производител на съответните банкнотообработващи системи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2019 (дд/мм/гггг)   15:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Княз Александър I" 1, ЦУ на БНБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случаите, когато присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1. ЗОП:
1. който е осъден с влязла в сила присъдаза престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 - 353е от НК; 2.който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1., в друга държава членка или трета страна; 3. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (когато размерът им надвишава 1% от годишния общ оборот на участника за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв.). 4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. за когото е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. за когото е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица, не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. На основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на ЗППЦК не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. В обществената поръчка не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с избрания изпълнител, в случай, че не може да бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в ЗМИП способи, вкл. когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, действителни собственици. Навсякъде в техническите спецификации или в др. части на документацията, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство, да се чете и разбира или ЕКВИВАЛЕНТНО/И.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва