Деловодна информация
02709СЗДП
СЗДП 1842-2 04/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0088 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие ДП /СЗДПДП/ 201617476
бул. Христо Ботев №2, етаж 3
Враца BG313 3000 България
Тошко Брайков, Петрана Петрова +359 92-620032
szdp@abv.bg +359 92-620032

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190904YGMk11635269
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в ЦУ на СЗДП за срок от 36 месеца, включително доставка и монтаж на резервни части и доставка на нови тонер касети...............
50320000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:
1. Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Централно управление на СЗДП;
2. Следгаранционно техническо поддържане;
3. Профилактика и почистване на принтерите и МФУ;
4. Профилактика и почистване на настолни и персонални компютри;
5. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за компютърна и периферна техника;
6. Доставка на нови тонер касети и зареждане на употребявани тонер касети.
Уникален номер на поръчката: 20190904YGMk11635269
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
50323000      
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Административната сграда на СЗДП ДП, находяща се на адрес: гр. Враца 3000, бул.„Христо Ботев“ № 2, етаж 3 или Сервизните бази на Изпълнителя на територията на страната.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Централно управление на СЗДП за срок от 36 месеца, включително доставка и монтаж на резервни части и доставка на нови тонер касети и зареждане на употребявани тонер касети”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Изпълнителят се задължава да предоставя услугите и доставките – предмет на настоящата обществена поръчка, и спрямо компютърната и периферна техника, която възложителят придобие в хода на изпълнение на договора. За поддръжка, ремонт, профилактика на техника и за доставка на резервни части, които не са включени в ценовото предложение на изпълнителя, се прилагат актуални цени съгласно действащите ценови листи на изпълнителя към момента на сервизирането съобразени с пазарните цени, намалени с предложения от изпълнителя процента на търговска отстъпка.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор или считано от 01.12.2019г., ако договорът бъде сключен преди тази дата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да има опит в изпълнението на дейности, които са идентични или сходни с тези на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата.
Под „сходни“ дейности се разбират следва да се разбират изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва услуга по следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника и по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника.
2. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата.
За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“, т. 1б) в ЕЕДОП, където посочват информация за сумите, датите и получателите на изпълнените дейности.
2. Участникът следва да разполага с минимум един специалист, притежаващ необходимата квалификация да извършва техническо обслужване на компютърните и периферни устройства, а именно: притежаващ образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ в една от следните области: технически науки, математика, физика, информатика, информационни технологии.
За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква „В“, т. 6 в ЕЕДОП, където представят информация за специалистите, които ще изпълняват поръчката и ще отговарят за изпълнението, като посочват съответните сертификати и/или други релевантни документи, удостоверяващи квалификацията и преминатото обучението на лицата за извършване на техническо обслужване на компютърните и периферни устройства.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наименование на обществената поръчка (продължение от Раздел ІІ, т.ІІ.1.1): „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Централно управление на СЗДП за срок от 36 месеца, включително доставка и монтаж на резервни части и доставка на нови тонер касети и зареждане на употребявани тонер касети”
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, както и следните основания:
- осъждания за престъпления по чл.108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл.321-321а, чл. 352-353е от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП) - Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура;
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП - Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва