Деловодна информация
00368
 
не
00368-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Главиница 000565380
гр. Главиница, ул. Витоша 44
Главиница BG325 7630 България
Донка Куртева +359 086362040
obshtina@glavinitsa.bg +359 086362060

Интернет адрес/и

https://www.glavinitsa.bg/

https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0005375.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0005375.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница ”с обособени позиции:
45233252      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „строителство“ на обект: Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница.
Предметът на обществената поръчка е: “Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница ”, с обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница
Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница
Обособена позиция № 3 Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница”
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1046032.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

гр.Главиница, Община Главиница

Обособена позиция 1 обхваща реконструкция на уличната мрежа в гр. Главиница, както следва:
Улица "Христо Ботев" от ОТ281 до ОТ 215 с дължина 678,23м
Улица "Любчо Баръмов" от ОТ 164 до ОТ 70 с дължина 457,54м
Улица "Ком" от ОТ 101 до ОТ 98 с дължина 62,13м
Ситуацията на улиците се развива в предимно равнинен терен. Общата дължина на улиците e l 198 м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
635765.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG06RDNP001-7.001-0069-C01/08.05.2019г., ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

с. Стефан Караджа, Община Главиница

Обособена позиция 2 обхваща реконструкция на улица през ОТ147 и ОТ 148 с дължина 459м.
Ситуацията на улицата се развива в равнинен терен. Общата дължина е 459м, ширина 5.0м.
Надлъжни профили - уличната настилка следва терена без видими изкопи или насипи. Надлъжните наклони са от 0,37% до 5,1%.
Габарит - съществуващия габарит е между 3 и 6 м.
Настилка - улицата е без трайма настилка.
Отводняване - Отводняването е повърхностно.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
180446.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП № BG06RDNP001-7.001-0069-C01/08.05.2019г., ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

с.Зафирово, Община Главиница

Обособена позиция 3 обхваща реконструкция на улица от ОТ 104 през ОТ 107 с дължина 536м.
Ситуацията на улицата се развива в равнинен терен. Общата дължина е 536м, ширина 5.50м. Завършва с кръстовище към път II-21.
Надлъжни профили - уличната настилка следва терена без видими изкопи или насипи. Надлъжните наклони са от 0,2% до 2.48%.
Габарит - съществуващия габарит е между 3 и 8 м.
Настилка - Съществуващата асфалтобетонова настилка е разрушена, с множество пропадания, коловози, дупки и мрежовидни пукнатини.
Отводняване - Отводняването на настилката е повърхностно.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
229819.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДПБФП № BG06RDNP001-7.001-0069-C01/08.05.2019г., ПРСР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции.
Всеки участник в процедурата трябва да е регистриран II-ра група, IV-та категория в Централния професионален регистър на строителя. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП – заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл.25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл.25а, ал.2, т.1 от ЗКС, в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. В случая на чл.67, ал.6 от ЗОП се представя документа по чл.25а, ал.4 от ЗКС.
В случай че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавата членка, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП, с данни за реализиран минимален общ оборот и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно един или няколко от следните документи: 1. удостоверения от банки;2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи един или няколко от документи по чл.62, ал.1, от ЗОП 1. удостоверения от банки;2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” , покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, произтичаща от нормативен акт.
Доказване:
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП, като участниците следва да декларират наличието на застраховка с клауза „Строител“.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП – Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
- минимален общ оборот не по-малък от 1 270 000,00 (един милион двеста и седемдесет хиляди лева) лева без ДДС
- минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 630 000.00 /шестстотин и тридесет хиляди/ лева без ДДС
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот, реализиран от дейности за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
- минимален общ оборот не по-малък от 360 000 (триста и шейсет хиляди) лева без ДДС
- минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот, реализиран от дейности за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Всеки участник за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:
- минимален общ оборот не по-малък от 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди) лева без ДДС
- минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот, реализиран от дейности за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях
2. Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” , покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, произтичаща от нормативен акт. Когато участват чуждестранни участници, същите да притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. При участие на обединения, които не са юридически, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР/СРР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, с предмет и обем идентична или сходна с теза на поръчката.Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част- Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, от ЕЕДОП.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Забележка: Списъкът се подписва от лицето представляващо участника;
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;. Списъкът се подписва от лицето представляващо участника;
2. Всеки участник следва да прилага Система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част-Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Заверено копие от валиден сертификат ЕN ISO 9001:2015.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Забележка № 1: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие.


1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, с предмет и обем идентична или сходна с теза на поръчката.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
3.1 Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, с предмет и обем идентична или сходна с теза на поръчката.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях с обща дължина не по-малко 12 000 кв.м.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
3.1 Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, с предмет и обем идентична или сходна с теза на поръчката.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях с обща дължина не по-малко 2 300 кв.м.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
3.1 Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност, с предмет и обем идентична или сходна с теза на поръчката.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт на пътища и/или улични мрежи и съоръженията към тях с обща дължина не по-малко 3 200 кв.м.
2. Всеки участник следва да е въвел Система за управление на качеството (с обхват строителство) по следните стандарти: ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е равна на размера на авансово плащане, а именно: 20 % от стойността на договора с ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранциите може да се представят под формата на:- банкова гаранция; - парична сума;- застраховка. Участникът сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Главиница, ул. Витоша 44, етаж 2 - Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.
Всеки участник декларира, че за него не са приложими Специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Специфичните национални основания за изключване при наличието на които възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 -252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44;
Плащането ще се извърши съгласно условията посочени в проекто-договора и документацията по обществената поръчка.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП „при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.” /когато е приложимо/.
В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: - Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата;- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва