Деловодна информация
00087
 
да
да
29/08/2019 (дд/мм/гггг)
00087-2019-0106 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска № 33
София BG411 1000 България
Диана Георгиева +359 29377313
d.ivanova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

https://www.sofia.bg/

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=126749&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции
45233000      
Строителство

Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. Малинова долина - Бункера I етап“, район „Витоша“, Столична община“;
Обособена позиция №2: Изграждане на улица от О.Т. 306 до О.Т. 4А /улица изток-запад/, м. Малинова долина-Бункера, гр. София, р-н Витоша - СО и разширение на ул. „Рачо Петков – Казанджията“ с една допълнителна лента с ширина от 3.97 до 3.87 м, за да се получи обща ширина по регулация от 11.25м. Дължината на уширението е 65м. Предвижда се ново улично осветление“;
Обособена позиция №3: Реконструкция на ул. „Бяла река“ от о.т.1 /при ул. „Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. „Витошки камбани“/, м. „Малинова долина“, р-н „Витоша“, СО“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3900000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Разширение на локално платно на път II-18 = СОП и разширение на ул. „Витошки камбани“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45310000      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. Малинова долина - Бункера I етап“, район „Витоша“, Столична община“.
Дължина – 730 метра. Проектът включва следните части: Геодезия, Телекомуникации, Улично осветление, Ел. захранване на улично осветление, Конструктивна - улично осветление, Ел. разпределителна мрежа СрН, ВиК, Пътна, ПОД и ВОД.
Проектът предвижда изграждане на Ел. разпределителна мрежа СрН и изграждане на канална мрежа на БТК. Издадено е строително разрешение, с възможност за поетапно изпълнение. Проектът включва:
- Локално платно 5 от ОТ312, през ОТ312б, ОТ312в, ОТ312ж, ОТ312д, ОТ321a до ОТ111д;
- Разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т. 111 през О.Т. 111а до П.Т. 17;
- Кръгово кръстовище „Изток“ при пресичането на Локално платно 5 и ул. „Витошки Камбани“ от о.т. 111д-111е-111-111в-111г-111д;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР - К2    10 точки
Технически показатели - К3, включващ    35 точки
Подпоказател: Технология и организация на изпълнението на строителството - К3.1    15 точки
Подпоказател - Управление на риска - К3.2    6 точки
Подпоказател - Организация на ръководството на строежа - К3.3    6 точки
Подпоказател - Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР - К3.4    8 точки
Цена
55 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
2398400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на улица от О.Т. 306 до О.Т. 4А /улица изток-запад/, м. Малинова долина-Бункера и разширение на ул. „Рачо Петков – Казанджията“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233161      
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Обособена позиция №2: Изграждане на улица от О.Т. 306 до О.Т. 4А /улица изток-запад/, м. Малинова долина-Бункера, гр. София, р-н Витоша - СО и разширение на ул. „Рачо Петков – Казанджията“ с една допълнителна лента с ширина от 3.97 до 3.87 м, за да се получи обща ширина по регулация от 11.25м. Дължината на уширението е 65м. Предвижда се ново улично осветление“:
Дължина – 300 метра. Проектът включва следните части: Геодезия, Улично осветление, Конструктивна улично осветление, Пътна, вкл. отводняване, ПОД и ВОД, Пожарна безопасност. Има издадено разрешение за строеж. Строителството на улицата е по регулация и е започнало с поставяне само на основния пласт от трошен камък. Има изградени водопровод и канал.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР - К2    10 точки
Технически показатели - К3, включващ:    35 точки
Подпоказател - Технология и организация на изпълнението на строителството - К3.1    15 точки
Подпоказател - Управление на риска - К3.2    6 точки
Подпоказател - Организация на ръководството на строежа - К3.3    6 точки
Подпоказател - Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР - К3.4    8 точки
Цена
55 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
501000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на ул. „Бяла река“ от о.т.1 /при ул. „Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. „Витошки камбани“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Обособена позиция №3: Реконструкция на ул. „Бяла река“ от о.т.1 /при ул. „Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. „Витошки камбани“/, м. „Малинова долина“, р-н „Витоша“, СО“:
Дължина – 650 метра. Проектът включва следните части: Геодезия, Пътна, вкл. отводняване, ПОД и ВОД, Пожарна безопасност.
Реконструкцията се налага, за да може да се довърши в окончателен вид пътното платно и тротоарите.
Проектът предвижда ширина на пътното платно 6.00м, левият тротоар се разширява на 1.50м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР - К2    10 точки
Технически показатели - К3, включващ:    35 точки
Подпоказател - Технология и организация на изпълнението на строителството - К3.1    15 точки
Подпоказател - Управление на риска - К3.2    6 точки
Подпоказател - Организация на ръководството на строежа - К3.3    6 точки
Подпоказател - Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР - К3.4    8 точки
Цена
55 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
1000600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: изискването се прилага за всяка една от обособените позиции включени в предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията строежи, номера и срока на валидност на удостоверението за вписване, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, съгласно националното му законодателство.
Документи за доказване - копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от съответната група и категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или а друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че Възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 1a) от ЕЕДОП, като посочи съответната информация за доказване на обстоятелствата.
Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП): За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:
1.1. удостоверения от банки;
1.2. копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен;
1.3. справка за общия оборот
Забележка: Информацията в представените документи трябва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи съответната информация за сключената застраховка „Професионална отговорност“.
Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП): - копие на документ доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност” или еквивалентна за участник – чуждестранно лице.
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция за която участва.
Забележка: В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция изискването не се прилага кумулативно.
2. Участникът трябва да трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, като лице изпълняващо строителна дейност за строежи III категория или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
Забележка: изискването се прилага за всяка една от обособените позиции включени в предмета на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително монтажни работи идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на приложните полета на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като предостави необходимата информация за за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП): - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за всяка от позициите.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на приложните полета на Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като посочи персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и необходимата информация за доказване на изискването за всеки от тях, в това число: име и фамилия на съответното лице, данни за документа за придобито образование (учебно заведение, № и дата на дипломата, образователна степен, професионално направление, специалност и профил), допълнителна квалификация в приложимите случаи (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и опит по специалността в приложимите случай (месторабота, период, длъжност).
Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т.2 от ЗОП) - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП. Необходимата информацията за доказване на изискването се посочва в приложните полета на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП.
Документи за доказване (представят се само при условията на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП): - копие на валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с изискания обхват.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.


1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително монтажни работи идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на пътно строителство свързано с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти (улици и булеварди) в градски условия в зависимост от обособената позиция, както следва:
- За обособена позиция № 1 – обект с дължина не по-малко от 730 м., включващ едновременно изпълнение по част „ВиК“, „Телекомуникации“ и „Улично осветление“ и/или „Електро”.
- За обособена позиция № 2 – обект с дължина не по-малко от 300 м., включващ едновременно изпълнение по част „Улично осветление“ и/или „Електро” и дейности по отводняване.
- За обособена позиция №3 – обект с дължина не по-малко от 650 м., включващ изпълнение на дейности по отводняване.
Забележка: В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция изискването не се прилага кумулативно.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за всяка от позициите, както следва:
1.1). Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Строителство на транспортни съоръжения” или „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
1.2). инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
1.3). инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
1.4). инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;
1.5). електроинженер със степен магистър или еквивалент – не се прилага за обособена позиция № 3;
1.6). инженер ,,Телекомуникация”: образователна степен магистър, специалност „Телекомуникации” или еквивалент – не се прилага за обособена позиция № 2 и № 3;
1.7). строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството вкл. удостоверение за преминато обучение;
1.8). инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
Забележка: За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
Забележка: В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция изискването не се прилага кумулативно.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001 (или еквивалентна) с обхват, включващ строително-монтажни работи.
Забележка: изискването се прилага за всяка една от обособените позиции включени в предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/10/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж № 3 ет. 1, заседателна зала 109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП . За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Условието се прилага отделно за всяка от обособените позиции.
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.
Национални основания за отстраняване са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойносттa на договора без включен ДДС за съответната обособена позиция. Освобождаването на гаранцията е съгласно проекта на договора.
3. Гаранция за Авансово предоставени средства за СМР - в размер на 100% от стойността на искания аванс. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане, в зависимост от размера на аванса, който изпълнителят пожелае, но не повече от 20% от стойността на договора. Условията за освобождаване на гаранцията за авансово представени средства са указани в проекта на договор.
4. Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката. Изпълнението на всяка обособена позиция ще се извърши след осигуряване на финансиране от бюджета на Столична община.
5. Всеки участник може да се запознае с чертижите и проектите на място, на адрес гр. София, ул. „Будапеща” №17, Дирекция „Транспортна инфраструктура”, ет. 7 стая № 717.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва