Деловодна информация
00116Община Лом
53-00-1157 27/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/08/2019 (дд/мм/гггг)
00116-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Лом 000320840
ул. “Дунавска” № 12
Лом BG312 3600 България
Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова +359 971-69138
lom.municipality@lom.egov.bg +359 971-66026

Интернет адрес/и

http://oalom.acstre.com/

http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/43e01b98-02a3-4a02-b121-1cda4851a930
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката е Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
820307.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Територията на гр. Лом, общ. Лом, Р. България. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или др. място на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнителя и/или 3ти лица, ако това е целесъобразно/налага се.

Предметът на поръчката е Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”.
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и прилежащото дворно пространство, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба.
Дейност IІ - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционен проект, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Дейност IV - Гаранционна отговорност.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на инвестиционен проект    20 т.
Срок за изпълнение на СМР    20 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
820307.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 05/04/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането за общ. поръчка е осигурено по проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образоват. инфраструктура в град Лом“, по Админ. ДПБФП № в ИСУН - BG16RFOP001-1.034-0001-C01 от 05.10.2017 г.

Финансирането за обществената поръчка е осигурено по Админ. ДПБФП № в ИСУН - BG16RFOP001-1.034-0001-C01 от 05.10.2017 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.034 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Лом“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039, приорит. ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж" 2014-2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 като попълва част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Справка за общия оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Или
- Копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството” както и номер и валидност на същите.
При условията на чл. 112, а. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
Уточнение: Изискуемият оборот се изчислява на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.
2. Участникът трябва да има валидни застраховки - „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и инфо-я за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложит. може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфо-я - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостов-я за добро изпълнение на посоч. строителство, к. да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предх. изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП, като предостави и инфо-я за стойностите, датите на документите за предаване и приемане на услугите, получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката; инфо-я за изпълнените дейности (вида на изпълнените услуги - изготвяне на инвест. проект и/или упражняване на авторски надзор; обекта/ите, във връзка с кой/ито или по време на кой/ито са предост. услугите).
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфо-я - Списък на услугите (проектиране и авторски надзор), които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 г., счит. от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключ. на договора, опред. изпълнител представя документите по предх. изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 3 чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, к. ще изпълняват поръчката в това число:
-Специалист/експерт (3те имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на общ. поръчка);
-Образование (специалност, профес. квалиф-я, год. на дипломиране, № на диплома, уч. заведение);
-Допълнит. квалификация (направление, год. на придобиване, № на издадения документ, издател);
-Профес. опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката);
Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
Забележка: При участие на обединения, които не са юр. лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръков. състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват профес. компетентност на лицата. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, опред. изпълнител представя документите по предх. изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
4. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването по т. 4 чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съотв. сертификати.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложит. може да изиска документи, чрез които се доказва деклар. в ЕЕДОП информация - копия на валидни сертиф. за система за управление на качество съгл. стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквив. и система за управление на ок. среда съгл. стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквив. с обхват включващ СМР.


1. През последните 5 /пет/ год., считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идент. или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на сграда четвърта категория с РЗП минимум 1 900 кв. м., включв. и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
2. През последните 3 (три) г., счит. от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката, както следва (б. „а“ и б. „б“ се прилагат кумулативно):
а) изготвяне на инвест. проект за ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на сграда четвърта категория, включв. и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
б) упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на сграда четвърта категория, включв. и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Забележка: Услугите се считат за изпълнени, когато има документ, удостов. приетото изпълнение, издаден от получателя или от комп. орган, или ч/з посочване на публ. регистър, в който е публикувана инфо-я за изпълнението.
3. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на поръчката:
1.Екип за проектирането:
1.1).Ръководител на проектантския екип - Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ съгласно чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквивалентна за чуждестранните участници и минимум 5 г. проф. опит.
1.2).Проектант по част „Архитектурна” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквивалентна за чуждестр. участници.
1.3).Проектант по част „Конструктивна” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквивалентна за чуждестр. участници;
1.4).Проектант по част „Електро” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквивалентна за чуждестр. участници;
1.5).Проектант по част „ВиК” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. за чуждестр. участници.
1.6).Проектант по част „ОВК” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. за чуждестр. участници.
1.7).Проектант по част „Енергийна ефективност” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. за чуждестр. участници.
1.8).Проектант по част „Пожарна безопасност” - да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквив. за чуждестр. участници.
1.9).Проектант по част „Геодезия и вертикална планировка” – да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквивалентна за чуждестр. участници.
1.10).Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава ППП, съгл.чл. 230 от ЗУТ за съотв. година или еквив. за чуждестр. участници.
1.11).Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава ППП, съгл. чл.230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. за чуждестр. участници.
1.12).Проектант по част „Ландшафтна архитектура” - да притежава ППП по съотв. част, съгл. чл. 230 от ЗУТ за съотв. год. или еквив. за чуждестр. участници.
Всяко 1 лице от екипа трябва да е участвало в изпълнението на мин. 1 проектиране, което е идент. или сходно с предмета на настоящата общ. поръчка. Под „проектиране, идент. или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира изготвяне на инвест. проект за извършв. на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/осн. ремонт на сграда, включв. и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
...Продължава в поле VI.3) "Допълнителна информация".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Предвижда се авансово плащане в размер на 35 %, обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Лом, административна сграда на Община Лом, заседателна зала - III етаж.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...Продължава от поле III.1.3) "Технич. и профес. възможности":
"2.Екип за изпълнение на СМР:
2.1).Ръководител на обекта (1 бр.) – строителен инженер, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна, притежаващ професионален опит от минимум 5 години и участие като „Ръководител или Зам. ръководител на обект“ или „Групов технически ръководител“ в изпълнението на минимум 1 обект, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2.2).Технически ръководител (1 бр.) – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен на предмета на обществената поръчка.
2.3).Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
2.4).Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Под „обект с предмет, идентичен или сходен на предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на сграда, включващо и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.".
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, . 2 и т. 5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лицана участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, . 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва