Деловодна информация
00339
2801-15935 26/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/08/2019 (дд/мм/гггг)
00339-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мариана Петрова +359 46681423
mpetrova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/247


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://yambol.bg/profile/item/247
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол
90500000      
Услуги

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90510000      
90511000      
90513000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

На територията на община Ямбол

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60 %
Цена
40 %
II.2.6) Прогнозна стойност
4200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При условие, че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законоустановените срокове за обжалването й, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител,при изпълнение на изискванията на чл.116 от ЗОП то възложителят си запазва правото да удължи срока на договора с 6 /шест/ месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 600 000 лв. /шестстотин хиляди лева/ без ДДС. Дейностите, предмет на опциите са дейностите по настоящата обществена поръчка. Стойността на опцията е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по реда на Глава Пета, Раздел II от същия закон. За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на съответствието с изискването, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): информация за обстоятелствата по отношение на наличието на регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2016г., 2017г. и 2018г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за икономическо и финансово състояние.

Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2016г., 2017г. и 2018г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС; Под услуги, попадащи в обхвата на поръчката, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбират услуги по събиране и транспортиране на отпадъци.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности/услуги идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години /2016, 2017 и 2018/, считано от датата за подаване на оферти. При подаване на офертата, Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от електронния еЕЕДОП.Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“, буква 1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за тези изисквания.
2.Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение предмета на обществената поръчка. Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3.Участникът трябва да разполага с материално-техническа база, предназначена за съхранение на материали и смеси, престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк.Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
4.Участниците трябва да прилагат системи за управление на качеството и управление на околната среда.Съответствието с изискванията участникът удостоверява (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.


1.Участникът следва да е изпълнил дейности/услуги идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за последните 3 години /2016, 2017 и 2018/, считано от датата за подаване на оферти. Под сходен предмет и обем на поръчката следва да се разбира:
Извършване на дейности по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци до депо и/или съоръжение за третиране, с обем общо за последните три години (2016г., 2017г. и 2018г)., не по-малък от 50 хил. тона
2.Участникът следва да разполага със следното техническо оборудване: 9 бр. специализиран автомобил за сметосъбиране с вариопреса или ротопреса за обслужване на контейнери за отпадъци тип „Бобър“ с обем 1 100 л., на контейнери с обем 240 л. и на контейнери с обем 120 л., с вместимост от 16 м? до 22 м3; 1 бр. специализирана техника - многофункционален челен товарач, за събиране за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата; 3 бр. товарен автомобил за извозване на ЕГО и строителни отпадъци; 2 бр. товарен автомобил до 3,5 тона; 1 бр. специализиран малогабаритен автомобил за сметосъбиране, който да обслужва контейнери в тесни квартални улици, с вместомост до 10 м3.
3.Участникът трябва да разполага с най-малко една материално-техническа база, предназначена за съхранение на материали и смеси, престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк.
Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
4.Участникът трябва да прилага система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейностите предмета на поръчката; Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейностите предмета на поръчката;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Във връзка със съобщението на Европейската комисия за преустановяване на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че задължението за използване на е-ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано чрез предоставяния от АОП български вариантна услугата. Той е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. Европейската комисия е преустановила предоставянето на своята услуга от 01 април 2019 г.
Линк на бълг. вариант на услугата: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg Забележка: подробни и детайлни указания за подаване на ЕЕДОП в електронен вид, са предоставени в Методическо указание с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на адрес http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Ямбол, сградата на община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, зала 203, ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участникът,определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение (ГИ) на договора за обществена поръчка в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.ГИ може да се предостави в една от следните форми:Парична сума;Банк.гаранция;Застраховка,която обезп. изпълнението чрез покритие на отгов. на изпълнителя;Усл. и срок. за задържане или освоб. на ГИ се уреждат в договора за об.поръчка;
В случай, че ГИ е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30(тридесет)дни след изпълнение на договора за обществена поръчка, както и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно, безусловно и неотменимо плащане при първо писмено искане на Възложителя, съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на сума по гаранцията за изпълнение.Когато ГИ е под формата на застраховка, същата следва да покрива пълната отговорност на изпълнителя за тези средства.Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.Същата е със срок на валидност равен на срока на договора, удължен с два месеца. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя.
2.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:
2.1.са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1,2,3,4,5,6,7 от ЗОП
3.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник и когато:
3.1.са налице обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 от ЗОП
4. Други основания за отстраняване:
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
4.2.Участник, който няма право да участва в общ.поръчки на основание чл. 3,т.8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС,освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
4.3.Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ
4.4.Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи или не потвърдисрока на валидност на офертата си.
4.5.Участник, който е предложил обща цена за изпълнение на общ. поръчка в размер по-голям от определената в обявлението и документацията прогнозна (максимална) стойност за нейното изпълнение
4.6.Участник,за когото са налице обстоятелствата по чл.107 от ЗОП.
Участниците могат да получат необх. инф. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и усл. на труд, които са в сила в Реп. Бълг.и относими към услугите, предм. на поръчката,както следва:а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП:тел. на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg;Нац.осиг.институт (НОИ),тел. 0700 14 802,Адрес: гр. София,1303, бул.„Александър Стамболийски” № 62-64,Интернет адрес: www.noi.bg;Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.goverment.bg;ИА "Главна инспекция по труда", интернет адрес: www.gli.goverment.bg.;б)относно задълж.,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП:Инт. адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2,тел: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават на основание чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва