Деловодна информация
5397
ДАЕУ-11339 23/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
5397-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 Гренада
Диляна Найденова - главен експерт, дирецкия Обществени поръчки +359 29492316
dnayenova@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/277
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“
38550000      
Доставки

Доставка на 3 (три) броя измервателни анализатора на трафик до 100 Gb/s и до 16 G FC; 3 (три) броя оптични рефлектометри; 3 (три) броя оптични микроскопи
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
208333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38550000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6.

Доставка на 3 (три) броя измервателни анализатора на трафик до 100 Gb/s и до 16 G FC; 3 (три) броя оптични рефлектометри; 3 (три) броя оптични микроскопи
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
208333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При подписването на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За последните 3 (три) приключили финансови години, участниците следва да имат реализиран минимален общ оборот в размер на 300 000 (триста хиляди) лева с включен ДДС.
Поставеното изискване се доказва с: документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен), или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Участникът декларира съответствието си с поставеното изискване като предоставя информация, попълвайки поле 1а) от раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Минимално ниво: Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в размер на 300 000 (триста хиляди) лева с включен ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Определяне на понятието „сходни дейности“:дейности по доставка на уреди за измерване на оптични кабелни линии. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или от участниците в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки.
2. 2. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставка на уреди за измерване на оптични кабелни линии). Поставеното изискване се доказва със: заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмет на обществената поръчка или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1.Минимално ниво: Участникът следва да е доставил най-малко 3 бр. анализатори на трафик до 100 Gb/s и до 16 G FC, 3 бр. оптични рефлектометри и 3 бр. оптични микроскопа.
2. Минимално изискване:
Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставка на уреди за измерване на оптични кабелни линии).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, а именно оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Действията на комисията се извършват в последователността, указана в чл. 61 от ППЗОП. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура по възлагане на ОП едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП, възникнали преди, или по време на процедурата.Основанията по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.Kогато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физ.лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физ. лице.Основанието по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Когато участник е посочил, че при изпълнение на поръчката ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, основанията за отстраняване от процедурата важат и за тях и липсата им следва да бъде декларирана. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че преди подаването на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка се прилагат правилата на чл. 56, чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП. Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
Заплащането на доставените уреди по договора се извършва по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката, срещу представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. При фактурирането се начислява дължимият към момента ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
dnaydenova@e-gov.bg +359 29492316
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва