Деловодна информация
02538
ОПИ-683 14/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Габриела Павлова +359 28036034
gpavlova@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-184


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-184
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Габриела Павлова +359 28036034
gpavlova@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-184

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България по три обособени позиции. ОПИ-683/14.08.2019 г
30192000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”. Конкретните количества и и видове артикули са определени в Теническата спецификация от документацията за поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
60865      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331

За гр. София - бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата; бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42; ул. „Майор Георги Векилски“ № 2
За гр. Бяла, обл. Варна - ул.“ Хан Крум“ № 43

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставки по заявка на Възложителя на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”. Конкретните количества и видове артикули са определени в Техническата спецификация от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“Доставка на копирна хартия” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30197640      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331

За гр. София - бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата; бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42; ул. „Майор Георги Векилски“ № 2
За гр. Бяла, обл. Варна - ул.“ Хан Крум“ № 43

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставки по заявка на Възложителя на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”. Конкретните количества и видове артикули са определени в Техническата спецификация от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37615      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). Валидно за всички обособени позиции.В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП) Валидно за двете обособени позиции. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чийто обхват се включва доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която участникът участва. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът да е изпълнил, минимум една дейност през последните три години, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
** За Обособена позиция № 1, под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира – участникът да е изпълнил минимум една доставка на следните артикули:
Маркер текст: минимум 500 (петстотин) броя;
Плик, СЗЛ: минимум 2 000 (две хиляди) броя;
Самозалепващи хартиени листчета: минимум 500 (петстотин) броя;
Химикал обикновен: минимум 2 000 (две хиляди) броя;
** За Обособена позиция № 2, под „дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира – участникът да е изпълнил минимум една доставка на поне 1 000 (хиляда) пакета копирна хартия.
2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чийто обхват се включва доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участникът участва.
1. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по съответната обособена позиция, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чийто обхват се включва, както следва:
За Обособена позиция № 1 - доставка на канцеларски материали и офис принадлежности;
За Обособена позиция № 2 - доставка на копирна хартия.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят(В-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3 и т.4 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП; за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Продължава в раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


юли 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2)Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; Който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение е по дълъг от определения от възложителя;
Който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката. Който предложи цена за изпълнение на поръчката надвишаваща прогнозната стойност, определена от възложителя по съответната обособена позиция.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата в която е установен. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Финансиране - финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Прокуратура на Република България.
Заплащане на цената - посочено в проекта на договор.
Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 4% (четири процента) от цената на договора по съответната обособена позиция без ДДС.
Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:
„Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”; Обособена позиция” № 3: “Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“.”
Общата стойност на обществената поръчка по трите обособени позиции е в размер общо на 75 975 лв. (седемдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 – 23 250 лв. (двадесет и три хиляди двеста и петдесет лева) без включен ДДС;
- Обособена позиция № 2 – 37 615 лв. (тридесет и седем хиляди шестстотин и петнадесет лева) без включен ДДС.
- Обособена позиция № 3 – 15 110 лв. (петнадесет хиляди сто и десет лева) без включен ДДС.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
Имайки предвид горното Обособена позиция № 3 с прогнозна стойност в размер на 15 110 лв. без ДДС, представляваща 19,89 % от общата стойност на поръчката ще бъде проведена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва