Деловодна информация
00717
K-2320 12/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00717-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бойчиновци 000320566
ул. Г.Генов № 2
Бойчиновци BG312 3430 България
Петър Винешки +359 9513-2236 / +359 882-104724
munb@mail.orbitel.bg +359 9513-2236

Интернет адрес/и

http://www.boychinovtsi.bg

http://www.boychinovtsi.bg/section-150-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.boychinovtsi.bg/currentNews-943-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проекти за: Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа и Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване“
71500000      
Услуги

Поръчката е разделена на 2 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
Обособена позиция 2: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
Позициите се обособяват, тъй като консултантските услуги се заплащат по два различни договора на община Бойчиновци с ДФ „Земеделие“. Участниците могат да подадат оферта и за двете обособени позиции или само за една обособена позиция. За всяка обособена позиция се подава оферта в отделна опаковка съдържаща всички документи за обособената позиция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16226.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

:  2

II.2) Описание 1

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71540000      DA26
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

По местонахождение на консултанта, както и по обекти - село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци.

В предмета на поръчката се включват консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект със следните подобекти:
1.Реконструкция и рехабилитация на ул. "Христо Михайлов " от км. 0+000 до км. 0+750 – с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана - 750 м.
2.Реконструкция и рехабилитация на ул. " Христо Смирненски " от км. 0+000 до км. 0+360 – с. Мадан, община Бойчиновци, област Монтана - 360 м.
3.Реконструкция и рехабилитация на ул. "Стефан Караджа" от км. 0+000 до км. 0+420 – с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана - 420 м.
4.Реконструкция и рехабилитация на ул. "Иван Вазов" от км. 0+000 до км. 0+145 - с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана - 145 м.
5.Реконструкция и рехабилитация на ул. "Райко Даскалов" от км. 0+000 до км. 0+189 - с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана – 189 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9990.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, проект проект № BG06RDNP001-7.001-0047 „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“

II.2) Описание 1

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71540000      FG16
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

По местонахождение на консултанта и при необходимост - на обекти с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Мадан, с. Громшин.

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“, по-конкретно при изпълнение на подобекти:
1. Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк;
2. Благоустройство на площадните пространства в с. Мърчево – II етап;
3. Благоустройство на площадните пространства в с. Мадан – II етап;
4. Благоустройство на площадните пространства в с. Громшин – II етап.
Обектите са четвърта категория строежи и включват част "Архитектура" и част "Електро".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6236.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 07/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, проект № BG06RDNP001-7.006-0095: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и три от населените места в общ. Бойчиновци.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

Неприложими
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката

- Ръководител на екипа - образователно-квалификационна степен „Магистър” или еквивалентна, област на образование: „Социални, стопански и правни науки“, или „Администрация и управление“ или „Право“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина). Да има общ професионален опит: минимум 3 (три) години, специфичен опит на позиция като ръководител или координатор или еквивалентна позиция, в изпълнението на най-малко 1 /една/ сходна дейност.
- Финансист - образователно-квалификационна степен минимум „Бакалавър” или еквивалентна, област на образование: „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление: „икономика“, специалност „финанси” или „счетоводство” или еквивалентна (когато образованието е придобито в чужбина), в областта на икономиката. Да има общ професионален опит: минимум 3 (три) години, специфичен опит на позиция като „финансист“ или на еквивалентна позиция, в изпълнението на най-малко 1 /една/ сходна дейност.
- Експерт – Мониторинг и контрол - образователно-квалификационна степен минимум „Бакалавър” или еквивалентна, област на образование: „Социални, стопански и правни науки“, или “Технически науки“, или еквивалентна (когато образованието е придобито в чужбина). Да има общ професионален опит: минимум 3 (три) години.
За участие в изпълнение на „сходна дейност“, ще се приема участието в изпълнение на консултантски услуги свързани с управление и/или отчитане на проект/и, независимо от източника на финансиране. При използването на експерти - чуждестранни лица, се посочва наименованието на еквивалентната на изброените по-горе специалности.
Забележка: Един експерт не може да съвместява две позиции в една обособена позиция. Допуска се един и същ експерт да заеме еднаква позиция и в двете обособени позиции, т.е. за цялостното изпълнение на поръчката, участникът трябва да предложи минимум 3-ма експерти.
Съответствието с изискването се доказва, както следва:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване за подбор, като към офертата подава декларация по образец на възложителя, съгласно чл. 192, ал.3 от ЗОП, за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, в която като посочва експертите, които ще изпълняват обществената поръчка, по-конкретно:
- Експерт (трите имена) и позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка;
- Образование (степен, област на образование или специалност, учебно заведение);
- Професионална компетентност (общ професионален опит в години; дейност сходна с предмета на поръчката, в чието изпълнение е участвал експертът).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за завършване на СМР по проектите, за коите се изпълняват консултантските услуги по управление е:
- до 500 дни за обособена позиция №1;
- до 365 дни за обособена позиция №2.
Консултантът фактурира отделно разходите за услугите по обособена позиция 1 и 2. Гаранциите за изпълнение са отделни за всяка обособена позиция. Не се предвижда поетапно изпълнение и частично освобождаване на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Бойчиновци, град Бойчиновци, ул. Г. Генов № 2

Отварянето на офертите е публично На него могат да присъстват участниците,техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прилагат се основанията за незадължително отстраняване чл.55, ал.1, т.1, 3, 5 от ЗОП;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197, ал.1, т.4 - за публично състезание.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва