Деловодна информация
00621
3966 12/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00621-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 000530529
БУЛ. БЪЛГАРИЯ 84
ДВЕ МОГИЛИ BG323 7150 България
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА +359 8141-9205
obshtina@dvemogili.bg +359 8141-9208

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

www.dvemogili.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост н
09000000      
Доставки

Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили.
Прогнозно количество Бензин А95 - 13010.37 и гориво за дизелови двигатели - 65134.47 литра.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
144938.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

територията на Община Две могили

Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили. Количествто и изисквания на течните горива съгласно техничексата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
144938.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят не поставя финансови изисквания.

По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят не поставя финансови изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Всеки от участникът следва да има опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - за последните 3 /три/ години от датата на подаване на заявлението, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /една /доставка сходна или идентична с предмета на поръчката.
Под „идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират: доставка на гориво
Участниците трябва да доставят гориво, което отговаря на стандартите за качество на горивата. За доказване на това обстоятелство се представят декларация за съответствие качеството на горивата. Участникът следва да представи списък с изпълнените доставките през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението.
2. Участникът следва да разполага със следните съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката


1. за последните 3 /три/ години от датата на подаване на заявлението, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /една /доставка сходна или идентична с предмета на поръчката.
2. Участникът следва да разполага със следните съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката:
Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво. Електроните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции. Участника следва да разполага минимум с една бензиностанция на територията на Община Две могили, която да бъде включена в ситемата за безналично картово разплащане чрез електронни карти
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят продава горива в своите бензиностанции чрез използване на карти за безналично плащане. Видовете и количествата на течните горива са съобразени с конкретното потребление на Възложителя за срок от 12 месеца (дванадесет). Доставеният автомобилен бензин А95 - H и гориво за дизелови двигатели трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Две могили, бул.България 84, Конферентна зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощение представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в общестенат поръчка се отстранява участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците, както и Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване.
Оферта:
1) Опис на представените документи -образец №1;
2) Копие на договора за обединение, при участник обединение
3)Електронен ЕЕДОП
4) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо+
5) Техническо предложение - (Образец № 3)
6) Ценово предложение. (Образец №4)
7) Декларация за съответствието качествата на течните горива (Образец № 5)
8) Информация за стопанския субект за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал.1, т.4 от ЗОП (Образец № 6) .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва