Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-46 26/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/07/2019 (дд/мм/гггг)
01915-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Врабча № 23
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране и провеждане на международнипромоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” с две обособен
79952000      
Услуги

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия по проект № BG16RFOP002-2.006-002, свързани с организирането на различни международни събития - конференции, форуми, роудшоу. Конкретните изисквания към изпълнението са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1758333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Организиране и провеждане на международнифоруми в САЩ, Европа, Азия (6 броя) и Организиране и провеждане на инвестиционнисъбития (роудшоу) в САЩ, Европа, Азия (4 броя) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития (прояви) в чужбина, както и организиране и обезпечаване участието на представители на страната на световни инвестиционни форуми, с цел привличане на инвестиции. Подробно описание на предвидените дейности е предоставено в техническите спецификации и документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
958333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дейностите се осъществяват по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, по ОПИК 2014 - 2020.

Точната прогнозна стойност на позицията е 958 333,33 лева без ДДС.

II.2) Описание 1

„Организиране на участието и представяне на България в световниинвестиционнисъбития в чужбина (инвестиционнифоруми, 10 броя)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития (прояви) в чужбина, както и организиране и обезпечаване участието на представители на страната на световни инвестиционни форуми, с цел привличане на инвестиции. Подробните данни относно вида и обема на дейностите са посочени в техническата спецификация и документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на изпълнението    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дейностите са по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, финансиран от ОПИК 2104 - 2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер, както следва:
•1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лева. лева, когато участникът подава оферта за Обособена позиция № 1;
•1 000 000 /един милион / лева, когато участникът подава оферта за Обособена позиция № 2;
ВАЖНО: В случай, че Участникът подава оферта за двете обособени позиции, същият следва да има реализиран общ оборот за последните три приключили финансови години в размер на посочения за Обособена позиция № 1.
Уточнение: Изискуемият оборот се изчислява на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.1а) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изиска документи в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 3 и т.4, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Или
- Справка за общия оборот.
Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависиомост от датата, която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка по обособената позиция.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ по смисъла на Обособена позиция № 1 следва да се разбира:
?За дейност 1 - Организиране на поне две събития (форум, конференция, изложение), с не по-малко от 50 участника, включващи минимум следните дейности:
-Изготвяне на цялостен сценарий и/или програма за провеждане;
-Осигуряване присъствието на участници/аудитория и лектори и/или модератори;
-Обезпечаване на зала, техническо оборудване, кетъринг и др.
?За дейност 2 - Организиране и провеждане на поне две промоционални събития (конференция, изложение, В2В среща), с не по-малко от 10 участника, включващи минимум следните дейности:
-Изготвяне на цялостен сценарий и/или програма за провеждане;
-Осигуряване присъствието на участници и лектори и/или модератори;
-Обезпечаване на зала, техническо оборудване, кетъринг и др.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на изпълнените услуги.
За Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка по обособената позиция.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ по смисъла на Обособена позиция № 2 следва да се разбира:
?Организиране на поне 5 събития (форум, конференция, изложение) и/или осигуряване участието на физически лица на форум, конференция, изложение, включващи и дейности по осигуряване на: зала, щандове, техническо оборудване и др.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойностите, датите и получателите на изпълнените услуги.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора по ОП 1 и на договора по ОП 2 се представя от участника,определен за изпълнител на съответната обособена позиция,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 3 % от стойност на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията..Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 23

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т.3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и определените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
1.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка пряко и/или косвено, участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица. (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва