Деловодна информация
5397
ДАЕУ-9733 25/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
25/07/2019 (дд/мм/гггг)
5397-2019-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/272
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване на зала за обучения за работа с Единния модел на служители от държавната администрация“
30200000      
Доставки

Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска, във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението, по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014-2020.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
28517.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
38652120      
38653400      
30213100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6.

Доставка на 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, не по-малки от 70 инча, 18 бр. преносими компютри за обучаемите и обучителите и 1 бр. интерактивна дъска, във връзка с обучение на служители от държавната администрация за работа с хоризонталните системи на е-управлението, по проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014-2020.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28517.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05SFOP001-1.004-0001 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на (продължава в т. II.2.14)

(Продължение от т. II.2.13): "прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро Управление“ 2014-2020.
При подписването на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата). Под „сходни дейности“ следва да се разбират извършени доставки на мултимедийно оборудване, включително компютърно оборудване. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка), които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Участникът трябва да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставки на мултимедийно оборудване и/или компютърно оборудване).Поставеното изискване се доказва със заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмет на обществената поръчка или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни, които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Минимално ниво: Участникът следва да е доставил най-малко 2 бр. мултимедийни проектори, 2 бр. екрани, 18 бр. преносими компютри и 1 бр. интерактивна дъска.
2. Участникът трябва да притежава система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка (доставки на мултимедийно оборудване и/или компютърно оборудване).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При разглеждането на офертите, Възложителят ще приложи чл.104, ал.2 от ЗОП - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът,предложил най-ниска цена.
В процедурата може да участва лице,което отговаря на условието на чл.10,ал.1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 ЗОП;при наличие на основанията по чл.107 ЗОП;при наличие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,както и участници,които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП.За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Р.България и относими към предмета на поръчката,както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: тел.0700 18 700;уебсайт: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите-София 1000,ул.У. Гладстон №67,тел.029406331;уебсайт: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:уебсайт: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул.Триадица №2,тел.8119443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: За изпълнението на предмета на договора, възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер съгласно ценовото му предложение. Заплащането по договора се извършва по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставката, срещу представяне на следните документи: оригинална данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за доставката, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. При фактурирането се начислява дължимият към момента ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва