Деловодна информация
5397
ДАЕУ-9289 18/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
5397-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши експерт в отдел ПМОП, дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

http://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/268
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“
79713000      
Услуги

Осъществяване на непрекъсната денонощна невъоръжена физическа охрана на следните обекти от състава на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ): административната сграда на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 – пост № 1 (официален вход),пост № 2 (вход откъм ул. Кузман Шапкарев) и Обект „Чифте чарк“ – /намира се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград/ заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
511825.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413

Административна сграда на ДАЕУ в гр. София,ул.„Ген. Й.В.Гурко“№6–пост № 1(официален вход),пост № 2(вход откъм ул. Кузман Шапкарев) и обект„Чифте чарк“–с. Ковачевица,община Гърмен, обл. Благоевград.

Осъществяване на непрекъсната денонощна невъоръжена физическа охрана на следните обекти от състава на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ):административната сграда на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 – пост № 1 (официален вход), пост № 2 (вход откъм ул. Кузман Шапкарев) и Обект „Чифте чарк“ /намира се в с. Ковачевица, община Гърмен, обл. Благоевград/ заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС.
Административна сграда на ДАЕУ ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6 - централен пост № 1 /вход от към ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6/ - постове - един денонощен и един дневен подсилващ.Охраната на поста се осъществява в режим 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, включително почивни - неработни дни и официални празници (режим 24/7).По време на охраната на поста се извършва:контролно - пропускателен режим; проверка на личен багаж и съмнителни лица;видеонаблюдение на външната прилежаща към сградата територия и входове;обход на територията на сградата. В периода от 07:00 ч. до 19:00 ч. (без празнични и почивни дни), охраната на поста се осъществява едновременно от двама охранители, както следва: стационарно - от един човек, мобилно - от един човек.През останалото време от денонощието охраната на поста се осъществява постоянно от един човек.
Административна сграда на ДАЕУ- пост № 2 /вход от към ул. „Кузман Шапкарев“/ - постове - един дневен.Охраната на поста се осъществява в режим 12 часа на денонощие, 5 дни в седмицата в периода 07.00.ч.-19.00ч./ без празнични и почивни дни.По време на охраната на поста се извършва:контролно - пропускателен режим; проверка на личен багаж и съмнителни лица;видеонаблюдение на външната прилежаща към сградата територия и входове;обход на територията на сградата.
Обект Чифте чарк Община Гърмен, землището на с. Ковачевица - постове - 1 денонощен.Охраната на поста се осъществява в режим 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, включително почивни - неработни дни и официални празници (режим 24/7).По време на охраната на поста се извършва:контролно - пропускателен режим;проверка на личен багаж и съмнителни лица;обход на територията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
511825.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участникът,определен за изпълнител,представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на частна охранителна дейност, а именно охрана на имуществото на физически или юридически лица (чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД) и охрана на обекти - недвижими имоти (чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД), издаден съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), валиден за населените места, където са разположени обектите - предмет на поръчката.
Търговци, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват охранителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, трябва да притежават или лиценз получен по реда на ЗЧОД, или удостоверение, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), което удостоверение е издадено по реда на Наредба № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Лицензът или удостоверението трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и валиден за населените места, където са разположени обектите - предмет на поръчката.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като попълват поле „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказва се от участника с представяне на заверено копие от лиценза/удостоверението, което участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер до 600 000,00 лв., за последните три приключили финансови години.
Под „сфера, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира извършване на охранителни услуги.
Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП (Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката) и документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП (годишни финансови отчети), или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят заявените данни.


Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер до 600 000,00 лв., за последните три приключили финансови години.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).
Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат извършване на невъоръжена физическа охрана.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга), които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора за обществената поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


Участникът следва да е осъществявал минимум една охранителна услуга на поне един обект с минимум един денонощен пост.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.181, ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.
В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП,както и при наличие на основанията по чл. 107 ЗОП. Възложителят отстранява участник при наличие на обстоятелствата по чл. 69 отЗакона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участници, които са свързани лица по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП. За участник,който след изтичане на срока по §14 от ПЗР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл.5, ал.1,т.3 от същия.
При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират,че са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците могат да получат информация за тези задължения,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката,както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ;София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 6331;Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. „Триадица“ №2, Телефон: 8119 443
Участниците посочват в заявленията подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Условия и начин на плащане: За изпълнението на предмета на договора, възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер съгласно ценовото му предложение. Цената се заплаща чрез ежемесечни плащания за периода на договора, в размер съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Плащанията по договора се извършват по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след получаване на оригинална данъчна фактура и при наличието на двустранно подписан приемо-предавателен протокол от страните, за изпълнението на услугите през съответния период /предходния месец/.
При промяна/увеличаване на минималната работна заплата за страната, в процеса на изпълнението на д-ра, стойността му се индексира само в случай, че определената миним. работна заплата за страната надвиши посоченото от участниците в ценовото им предложение брутно трудово възнаграждение за един охранител. Увеличението е до размера на увеличението на минималната работна заплата и разходите, произтичащи като пряка и непосредствена последица от влезлите в сила нормат. актове.
При отпадане на заявен за охрана пост, цената на договора се намалява с цената за съответния брой охранители, ангажирани с охраната на съответния пост съгласно Техническото предложение на изпълнителя, изчислена на база единичната цена за 1 бр. охранител, съгласно т. 1 от Ценовото му предложение. В случай, че цената е индексирана, цената на договора се намалява с цената за съответния брой охранители, ангажирани с охраната на съответния пост, изчислена на база новата индексирана единична цена за 1 брой охранител.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
mmitreva@e-gov.bg +359 29492080
https://e-gov.bg/ +359 29492433

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва