Деловодна информация
1031
43 18/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2019 (дд/мм/гггг)
1031-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Чипровци 000320961
бул. Петър Парчевич №45
Чипровци BG312 3460 България
Елена Йорданова Кръстева - главен експерт Обществени поръчки и проекти +359 095542828
chiprovci@mail.bg +359 095549613

Интернет адрес/и

http://www.chiprovtsi.bg/

http://www.chiprovtsi.bg/section-24-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.chiprovtsi.bg/section-24-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за раз
45213280      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”.
Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията; 3. Авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1761063.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45213280      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Чипровци

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”.
При изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните основни дейности:
Дейност 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ - В обхвата на обекта предмет на проектиране се включват: 1) инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоотпадъци; 2) довеждаща и площадкова инфраструктура; 3) технологично оборудване - дизелагрегат, кантар, дренажи на аерационна система, вентилатори, сито, шредер; 4) мобилно оборудване - комуникационно оборудване, лабораторно оборудване, контейнери, навивач за покриване и отвиване на мембрана, фекалка, полупропусклива мембрана, покривало за предпазване от метеорологични условия, трактор със системи за закачване на допълнително оборудване, вкл. доставка и монтаж за закачане на трактор на товаръчна уредба, обръщач на компостни редове, система за поливане. Работният проект трябва да съдържа като минимум следните части:Обща;Технологична;Архитектурна;Геодезия и вертикална планировка;Конструктивна;Пътна;Електротехническа;ВиК;ОВК;Енергийна ефективност;Паркоустройство;Пожарна безопасност;Автоматизация, видеонаблюдение и пожароизвестяване;ПБЗ;ПУСО;ПСД.
Дейност 2. Авторски надзор
Изпълнителят в качеството на проектант ще упражнява авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ по всички части по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба за проектиране и строителство посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.
Дейност 3. Строителство
Изпълнението на строителството се извършва в съответствие с Част трета “Строителство” от ЗУТ и започва след подписване на Протокол Приложение №2/2а за откриване на строителна площадка.
СМР: Независимо дали са изрично посочени в работния проект, строителството на обекта ще включва всички посочени по-долу работи: Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС);Подготовка на строителната площадка; Временно строителство, включително площадкови офиси, складове, санитарно-битови помещения, външни връзки, ограждане, комуникации, ел.захранване и др.; Строителство на обекта (постоянно строителство) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация, с всички подобекти, вкл. довеждаща и площадкова инфраструктура, по начин, при който да бъде получено от Възложителя разрешение за ползване на обекта в съответствие с нормативните изисквания за предвидения в договора капацитет и дейности;
Доставка и монтаж на технологично оборудване: Изпълнителят трябва да достави технологично оборудване за инсталацията за компостиране. На настоящия етап предвижданото технологично оборудване съгласно Прединвестиционните проучвания включва дизелагрегат, кантар, дренажи на аерационна система, вентилатори, сито и шредер.
Провеждане на обучение: Изпълнителят следва да обучи персонала по експлоатацията във всички аспекти на работа и поддръжка на съоръженията.
Изготвяне на екзекутивна документация
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1761063.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16М1OP002-2.005-0015-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Четвърта група – Втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Когато участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителство съобразно посоченото в договора за създаване на обединението разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите. При участие на подизпълнители или трети лица, изискването се прилага към тези подизпълнители и трети лица, които ще изпълняват строителство. При подаване на офертата, участникът декларира съответствие с посочения критерий в Част IV, Раздел А от еЕЕДОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За последните 3 (три) приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот не по-малък от 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата, на която е създаден или датата, на която е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. 5.2.2. При подаване на оферта участниците попълват информацията по т. 5.2.1 в Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за проектант по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
3. 5.2.5. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за строител по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
Изискването по т. 2 и т. 3 се прилага към всеки член на обединение и към всеки подизпълнител съобразно дейностите, които ще изпълняват. Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор в т. 2 и т. 3 в Част IV, Раздел Б, от еЕЕДОП.


1.За последните 3 (три) приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот не по-малък от 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС, в зависимост от датата, на която е създаден или датата, на която е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти на участника. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. 5.2.2. При подаване на оферта участниците попълват информацията по т. 5.2.1 в Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от част ІV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за проектант по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
3. 5.2.5. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за строител по чл.171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен.
Изискването по т. 2 и т. 3 се прилага към всеки член на обединение и към всеки подизпълнител съобразно дейностите, които ще изпълняват. Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор в т. 2 и т. 3 в Част IV, Раздел Б, от еЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участ.да е изпълнил през посл.5 г., сч. от датата на под. на офертата, мин. 1дейност с предмет, ид. или сходен с предмета на поръчката. За „сходни“ дейн. с предм.се разбира: изп. на стр./инж. на обект от инфр. за обезвр/трет. на отп. (или съп. към за чужд.уч.). 2.Уч.да разп.със сл. рък.състав и техн.лица за изп. на пор.:Рък.на обект–В.обр. „бак.“или екв.в обл.„Техн. науки“, ПН„Маш. Инж.“или „Електр., електрон.и автом.“или„Арх., стр. и геод.“или екв. Общ проф.оп. мин.3г. Спец.Оп. – уч.на рък.дл. в изп. на 1 стр. от ІV гр. ІІ кат. или екв. Екип за проект. и авт. над:Ръков.на проект.екип и проект.по част„Техн.“–В.обр.„бак“или екв., в обл.„Техн.науки“или екв. ПН„Маш. Инж.“или„Електротех., електрон. и автом.“или „Арх.,стр. и геод.“или екв.ППП или екв. Общ проф.опит мин.3г. Спец.опит като проектант на инв. проект за обект сходен с предм. на поръчката (обект от инфрастр. за обезвр./трет.на отп. (или съп. за чужд. участ.) мин. 1 проект, с изд.РС.Пр. по част„Архит.“ – В.обр.Бак. или екв.в обл. „Техн.науки“ или екв., ПН „Арх.,стр.и геод.“ или екв. ППП или екв. Спец.оп. в изр. на част „Архит.“ или екв. на инв. проект за об. ІV гр. ІІ кат.или екв. мин 1 проект с изд. РС. Пр.по част„Констр.“- В.обр. „Бак.“ или екв. в област „Техн. науки“ или екв. ПН „Арх.,стр.и геод.“ или екв. ППП или екв. Сп.опит в изр. на част „Констр.“ или екв. на инв.проект за стр. от ІV гр.ІІк.или екв. мин. 1 проект, с изд.РС. Пр.по част„Геод.“- В.обр.„Бак.“или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв. ПН„Арх.,стр.и геод.“или екв. ППП или екв. Спец.оп. в израб. на част „Геодезия“ или екв. на инв.проект за стр. ІVгр. ІІкат или екв.мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„ВиК“- В.обр. „Бак.“ или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв.ПН „Арх., стр. и геодезия“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб.на част „ВиК“ или екв.на инв. проект за стр. ІV гр. ІІ кат или екв. мин.1 проект с изд. РС.Пр.по част „Електр.“-В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв. ПН„Електрот., електроника и автом.“ или екв. ППП или екв. Спец. опит в израб. на част „Електр.“ или екв. на инв. проект за стр.ІVгр. ІІкат.или екв. мин 1 проект с изд. РС.Пр. по части „Автом.,видеон.и пожароизв.“ –В.обр. „Бак.“ или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв.ПН „Електр., електрон. и автом.“ или екв.ППП или екв. Спец.опит в изр. на част „Автомат.“ или екв. на инв.проект за стр.ІVгр. ІІкат.или екв.мин.1 проект с изд.РС.8.Пр. по част „Пож. Без.“- В обр.„Бак.“ или екв. в обл.„Техн. науки“ или екв. ПППили екв.Спец. опит в израб. на част „Пож.без.“ или екв. на инв.проект за строеж ІV гр. ІІ кат. или екв.мин.1проект с изд. РС. Пр. по част „ОВК“- В.обр.“Бак.“ или екв.в обл. „Техн. науки“ или екв. ПН „Енергетика“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „ОВК“ или екв.на инв.проект за строеж ІV гр. ІІ кат. или екв. мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„Енерг.ефект.“- В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн.науки“или екв.ПН„Енергетика“или„Арх.,стр.и геодезия“или екв.ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „Енерг. ефект.“ или екв.на инв. проект за строеж ІV гр. ІІк.или екв. мин 1 проект с изд.РС.Пр.по част „Пътна“- В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв. ПН „Арх., стр. и геод.“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „Пътна“ или екв. на инв. проект за стр.ІV гр. ІІ кат или екв.мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„Благоустр.ипаркоустр.“-В.обр.„Бак.“или екв.в обл.„Техн.науки“или„Агр.науки и ветер.мед.“ или екв. ППП или екв. Спец.оп.в израб.на част „Благоустр. и паркоустр.“ или екв.на инв.проект за строеж от ІVгр. ІІкат или екв.мин.1 пр.с изд. РС. Пр. ПБЗ-В.обр.“Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв.ППП или екв. и зав. курс„ПБЗ“ или екв. Пр. ПУСО- В.обр.“Бак.“ с проф.кв.„Инженер“ или екв.ППП или екв. - продължава в поле VІ.3

1. Участ.да е изпълнил през посл.5 г., сч. от датата на под. на офертата, мин. 1дейност с предмет, ид. или сходен с предмета на поръчката. За „сходни“ дейн. с предм.се разбира: изп. на стр./инж. на обект от инфр. за обезвр/трет. на отп. (или съп. към за чужд.уч.). 2.Уч.да разп.със сл. рък.състав и техн.лица за изп. на пор.:Рък.на обект–В.обр. „бак.“или екв.в обл.„Техн. науки“, ПН„Маш. Инж.“или „Електр., електрон.и автом.“или„Арх., стр. и геод.“или екв. Общ проф.оп. мин.3г. Спец.Оп. – уч.на рък.дл. в изп. на 1 стр. от ІV гр. ІІ кат. или екв. Екип за проект. и авт. над:Ръков.на проект.екип и проект.по част„Техн.“–В.обр.„бак“или екв., в обл.„Техн.науки“или екв. ПН„Маш. Инж.“или„Електротех., електрон. и автом.“или „Арх.,стр. и геод.“или екв.ППП или екв. Общ проф.опит мин.3г. Спец.опит като проектант на инв. проект за обект сходен с предм. на поръчката (обект от инфрастр. за обезвр./трет.на отп. (или съп. за чужд. участ.) мин. 1 проект, с изд.РС.Пр. по част„Архит.“ – В.обр.Бак. или екв.в обл. „Техн.науки“ или екв., ПН „Арх.,стр.и геод.“ или екв. ППП или екв. Спец.оп. в изр. на част „Архит.“ или екв. на инв. проект за об. ІV гр. ІІ кат.или екв. мин 1 проект с изд. РС. Пр.по част„Констр.“- В.обр. „Бак.“ или екв. в област „Техн. науки“ или екв. ПН „Арх.,стр.и геод.“ или екв. ППП или екв. Сп.опит в изр. на част „Констр.“ или екв. на инв.проект за стр. от ІV гр.ІІк.или екв. мин. 1 проект, с изд.РС. Пр.по част„Геод.“- В.обр.„Бак.“или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв. ПН„Арх.,стр.и геод.“или екв. ППП или екв. Спец.оп. в израб. на част „Геодезия“ или екв. на инв.проект за стр. ІVгр. ІІкат или екв.мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„ВиК“- В.обр. „Бак.“ или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв.ПН „Арх., стр. и геодезия“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб.на част „ВиК“ или екв.на инв. проект за стр. ІV гр. ІІ кат или екв. мин.1 проект с изд. РС.Пр.по част „Електр.“-В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв. ПН„Електрот., електроника и автом.“ или екв. ППП или екв. Спец. опит в израб. на част „Електр.“ или екв. на инв. проект за стр.ІVгр. ІІкат.или екв. мин 1 проект с изд. РС.Пр. по части „Автом.,видеон.и пожароизв.“ –В.обр. „Бак.“ или екв. в обл.„Техн.науки“ или екв.ПН „Електр., електрон. и автом.“ или екв.ППП или екв. Спец.опит в изр. на част „Автомат.“ или екв. на инв.проект за стр.ІVгр. ІІкат.или екв.мин.1 проект с изд.РС.8.Пр. по част „Пож. Без.“- В обр.„Бак.“ или екв. в обл.„Техн. науки“ или екв. ПППили екв.Спец. опит в израб. на част „Пож.без.“ или екв. на инв.проект за строеж ІV гр. ІІ кат. или екв.мин.1проект с изд. РС. Пр. по част „ОВК“- В.обр.“Бак.“ или екв.в обл. „Техн. науки“ или екв. ПН „Енергетика“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „ОВК“ или екв.на инв.проект за строеж ІV гр. ІІ кат. или екв. мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„Енерг.ефект.“- В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн.науки“или екв.ПН„Енергетика“или„Арх.,стр.и геодезия“или екв.ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „Енерг. ефект.“ или екв.на инв. проект за строеж ІV гр. ІІк.или екв. мин 1 проект с изд.РС.Пр.по част „Пътна“- В.обр. „Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв. ПН „Арх., стр. и геод.“ или екв. ППП или екв. Спец.опит в израб. на част „Пътна“ или екв. на инв. проект за стр.ІV гр. ІІ кат или екв.мин. 1 проект с изд. РС.Пр.по част„Благоустр.ипаркоустр.“-В.обр.„Бак.“или екв.в обл.„Техн.науки“или„Агр.науки и ветер.мед.“ или екв. ППП или екв. Спец.оп.в израб.на част „Благоустр. и паркоустр.“ или екв.на инв.проект за строеж от ІVгр. ІІкат или екв.мин.1 пр.с изд. РС. Пр. ПБЗ-В.обр.“Бак.“ или екв.в обл.„Техн. науки“ или екв.ППП или екв. и зав. курс„ПБЗ“ или екв. Пр. ПУСО- В.обр.“Бак.“ с проф.кв.„Инженер“ или екв.ППП или екв. - продължава в поле VІ.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при условие че отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, и на изискванията на ЗОП и ППЗОП.В случай, че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, той представя оригинал или копие на документ – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ, от който да са видни правното основание за създаване на обединението.Участник, който възнамерява да ползва подизпълнител/и, трябва да посочи в Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи.
4.Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Сградата на Общинска администрация гр. Чипровци, Бул. Петър Парчевич №45, ет. 2 заседателна зала 203

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле ІІІ.1.3
Екип за СМР: Техн.рък.–Техн.правосп.лице по чл.163а,ал.2 от ЗУТ. Спец.оп.като техн. рък.при изп. на мин.1 об. ІVгр.ІІк.или екв. Експ.по конт.на кач.–Лице с вал.удост. за обуч.за конт.на кач. на изп. на строит. и за контр.за съотв. на строит.прод.със същ. изискв.за безоп.или екв.Спец.опит на сх.поз. в изп.на мин 1обект ІVгр. ІІк. или екв. Длъж.лице по безоп.и здр.–Лице с вал. удост. за обуч.по без. и здрав. усл. на труд или екв. Спец.опит на сх.поз. в изп.на мин 1обект ІVгр. ІІк. или екв. Участникът декларира съответствие с посочените изисквания като попълва информация в Част IV, Раздел В.
3. Участникът трябва да има внедрени системи съгласно стандарти, както следва: (1) Система за управление на качеството в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (или съпоставими с тях за чуждестранните участници)(2) Система за управление на околната среда, в обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи (или съпоставими с тях за чуждестранните участници). Сертификатите по (1) и (2) трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, при условие че участникът е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, валиден сертификат или еквивалентен, е относим за онези членове на обединението, които ще изпълняват съответните дейности (строителство) от предмета на поръчката и в съответствие с разпределението на отговорностите в документа за създаване на обединение.
Участниците декларират съответствие с изискванията в Част IV, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва