Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 149 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00580-2019-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в гр.Самоков, с.Рельово, с.Говедарци, с.Продановци, с.Шипочане, и др.
45236000      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка и КС;
Обектите по отношение, на които ще бъдат реализирани дейностите са както следва:
По обособена позиция 1: гр.Самоков - около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански.
По обособена позиция 2: с. Рельово, Община Самоков - център.
По обособена позиция 3: с. Говедарци, Община Самоков - център.
По обособена позиция 4: с. Продановци, Община Самоков - център.
По обособена позиция 5: с. Шипочане, Община Самоков - център.
По обособена позиция 6: с. Горни окол, Община Самоков - център.
По обособена позиция 7: с. Райово, Община Самоков - център.
По обособена позиция 8: с. Радуил, Община Самоков -по ул.”Пионерска” -/двустранно/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
196264.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

№ 1: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански - гр.Самоков"; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.Самоков - около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански.

Обособена позиция № 1: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка около бл.22, бл.24 на ул."Цар Борис III" и бл.12 и бл. 10 на ул."Софроний Врачански - гр.Самоков";
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническата спецификация към документацията за възлагане на обществена поръчка и КС;
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда“    20
Показател „Срок за изпълнение“    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
16073.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 2: „Изграждане на спортна площадка източно от сградата на кметството в с.Рельово, Община Самоков”; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Рельово, Община Самоков - център.

Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка източно от сградата на кметството в с.Рельово, Община Самоков”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда“,    20
Показател „Срок за изпълнение“    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
22088.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 3: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих в с.Говедарци, Община Самоков”; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Говедарци, Община Самоков - център.

Обособена позиция № 3: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих в с.Говедарци, Община Самоков”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда“    20
Показател „Срок за изпълнение“    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
33611.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 4: „Изграждане на тротоари - /само бордюри/ в с.Продановци от началото на регулацията към гр.Самоков до сградата на кметството – двустранно, подмяна на тротоарни плочки”; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Продановци, Община Самоков - център

Обособена позиция № 4: „Изграждане на тротоари - /само бордюри/ в с.Продановци от началото на регулацията към гр.Самоков до сградата на кметството – двустранно, подмяна на тротоарни плочки”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда“    20
Показател „Срок за изпълнение"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
41566.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 5: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Шипочане, Община Самоков”; 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Шипочане, Община Самоков - център,

Обособена позиция № 5: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Шипочане, Община Самоков”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда“    20
Показател „Срок за изпълнение"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
14168.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 6: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Горни окол, Община Самоков”; 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Горни окол, Община Самоков - център.

Обособена позиция № 6: „Благоустрояване и изграждане на място за отдих срещу сградата на кметството в с.Горни окол, Община Самоков”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда"    20
показател „Срок за изпълнение"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4640.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 7: „Изграждане на спортна площадка в центъра на с.Райово, Община Самоков”; 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Райово, Община Самоков - център.

Обособена позиция № 7: „Изграждане на спортна площадка в центъра на с.Райово, Община Самоков”;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Мерки за опазване на околната среда"    20
Показател „Срок за изпълнение"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
33836.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

№ 8: „Изграждане на тротоари от тротоарни плочи /двустранно/ по ул.”Пионерска” в с.Радуил Община Самоков”. 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Радуил, Община Самоков -по ул.”Пионерска” -/двустранно/.

Обособена позиция № 8: „Изграждане на тротоари от тротоарни плочи /двустранно/ по ул.”Пионерска” в с.Радуил Община Самоков”.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация и КС.
Критериите по-долу
 
ДА показател „Мерки за опазване на околната среда"    20
показател „Срок за изпълнение"    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
30281.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта група от трета до пета категория по чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
Обстоятелството се удостоверява чрез попълване на съответните полета от ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държава-членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива изисквания в критериите за подбор.

Няма такива изисквания в критериите за подбор.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва има изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката.
Под „строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строителство или инженеринг, свързани с благоустрояване, и/или изграждане на спортни зони, детски площадки или зони за отдих.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответните полета от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва има изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката.
Под „строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строителство или инженеринг, свързани с благоустрояване, и/или изграждане на спортни зони, детски площадки или зони за отдих.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответните полета от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
Гаранцията, изискуема от Възложителя за обезпечение изпълнението на договора се определя в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договорa.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва