Деловодна информация
00630
12-00-129 11/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00630-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ситово 000565544
Ул.Трети март №72
с.Ситово BG325 7583 България
Татяна Христова +359 8688-2213
sitovo@mail.bg +359 8688-2212

Интернет адрес/и

www.sitovo.bg

https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на МПС- та и селскостопански прикачен инвентар за нуждите на Община Ситово по обособени позиции” 00630-2019-0007
34100000      
Доставки

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба, техническите соецификации и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка за Обособена позиция №1 - един брой високопроходим автомобил 4х4 /пикап/ - втора употреба, за Обособена позиция №2 - един брой лек автомобил - втора употреба, за Обособена позиция №3 - един брой нов трактор и за Обособена позиция №4 - два броя нови селскостопански прикачен инвентар - мулчер за трактор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
84166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на един брой високопроходим автомобил 4х4 - втора употреба 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Ситово, община Ситово, област Силистра.

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка на един брой употребяван проходим автомобил 4х4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на един брой лек автомобил - втора употреба 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Ситово, община Ситово, област Силистра.

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка на един брой употребяван лек автомобил.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на един брой нов трактор 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Ситово, община Ситово, област Силистра.

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка на един брой нов трактор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на два броя нов селскостопански прикачен инвентар - мулчер 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

село Ситово, община Ситово, област Силистра.

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: доставка чрез покупка на два броя нови селскостопански прикачен инвентар - мулчер за трактор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания относно икономическо и финансово състояние на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнена минимум 1 (една) доставка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ (т.1б).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП.


1. Участникът трябва да има изпълнена минимум 1 доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни, с тези на поръчката следва да се разбират: доставки на минимум 1 /един/ брой: за Обособена позиция №1 - проходим автомобил 4х4 - втора употреба, за Обособена позиция №2 - лек автомобил - втора употреба, за Обособена позиция №3 - нов трактор и за Обособена позиция №4 - нов селскостопански прикачен инвентар - мулчер.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора, Възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да изпълни задължението си по чл.67, ал.6 ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липса на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Общински съсвет Ситово в сградата на Общинска администрация Ситово, ет.2, ул.Трети март №72 с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в по - долу, възникнали преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
б) лишен е от правото да упражнява професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. В случая основание за отстраняване ще бъде лишаването от право да се упражнява консултантска дейност за упражняване на строителен надзор;
в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
г) опитал е да:
аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2. Основанията по т. 1, б. г) се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.2.1 основания за отстраняване.
4. Основанията за отстраняване по т. 1, б. б) – г) се прилагат до изтичане на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.
5. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
5.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
5.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
5.3. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
5.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
5.5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
5.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
5.7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
5.8. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в документация за участие прогнозна стойност.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.1, 5.2 и 5.3 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва