Деловодна информация
00580Община Самоков
12 00 - 148 11/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00580-2019-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самоков 000776491
ул. Македония № 34
Самоков BG412 2000 България
Красимира Костадинова - директор дирекция ТСУЕП +359 835840410
obsamop.nov1@mail.bg +359 73266650

Интернет адрес/и

http://samokov.bg/

https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“ и двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков,
45236100      
Строителство

Обществената поръчка е насочена към завършване на спортните и гимнастически площадки и цялостно оформяне на пространство в дворовете на училищата.
За целта се предвижда доставка и монтаж на спортно оборудване за отделните спортни площадки, доставка и монтаж на гимнастически уреди, полагане на спортна настилка, разчертаване на отделните спортни площадки, оформяне на зелените зони.
Обектите по отношение, на които ще бъдат реализирани дейностите са както следва:
По обособена позиция 1: ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков – дворно пространство;
По обособена позиция 2: ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков – дворно пространство;
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и КСС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
184761.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1: „ Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков, обл. Софийска“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ОУ „Христо Максимов”, гр. Самоков, общ. Самоков, ул.”Христо Максимов” №1.

Обособена позиция 1: „ Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков, обл. Софийска“.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и КСС.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
94894.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2: „Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект“Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ПГ „Константин Фотинов”., гр. Самоков, общ. Самоков, ул.”Цар Борис III” №45

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект“Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков, обл. Софийска“.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и КСС.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
89867.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма такива изисквания в критериите за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма такива изисквания в критериите за подбор.

Няма такива изисквания в критериите за подбор.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

4.3.1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва има изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката.
Под „строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строителство или инженеринг, свързани с изграждане на спортни и гимнастически площадки.
При подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП съответствие с поставеното изискване, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
4.3.2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с екип със следните специалисти:
Екип за изпълнение на СМР:
• Ръководител на обекта (1 бр.) – строителен инженер, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „ПГС/ССС“ или еквивалентна, минимум 5 години професионален опит и участие, като „Ръководител или Зам. ръководител на обект или „Групов технически ръководител“ в изпълнението на строителство, сходно с предмета на поръчката;
• Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 5 години.
• Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изпълнението на строителство, сходно с предмета на поръчката;
• Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ и участие като „Експерт по безопасност и здраве”
Важно: Възложителят не предвижда възможност едно лице да съвместява няколко длъжности!
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, в който са посочени следните данни за всеки от екипа:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, изпълнени обекти)
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата и/или други документи.


4.3.3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага със следното техническо оборудване:
- Автосамосвал (минимум 1 бр.)
- Фугорез (минимум 1 бр.)
- Разстилачна (полагаща) машина за спортна настилка (минимум 1бр.)
- Машина за спрейване на спортна настилка
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване в ЕЕДОП.
Важно:Ако участник подава оферта и за двете обособени позиции, същият следва да покрие минималните изиквания към техническите и професионални възможности, в случая да разполага с по двама от всеки член от екипа за изпълнение на СМР и с по два броя от всяка посочена машина, сумарно за двете обособени позиции, за които участва!
4.3.4. Участникът да има внедрени следните системи:
• система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват включващ строително монтажни работи.
• система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват включващ строително монтажни работи.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответните сертификати.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка и/или други документи.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копия на валидни сертификати за система за управление на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в проекта на договор за обществената поръчка.
Гаранцията, изискуема от Възложителя за обезпечение изпълнението на договора се определя в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договорa;
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Самоков, ул. "Македония" № 34 , сградта на община Самоков, Заседателна зала - втори /или трети/ етаж.

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП:
Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва