Деловодна информация
00411
АП-09-РЕШ-1 11/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00411-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областен управител на област Стара Загора 123138141
бул.Цар Симеон Велики №108
Стара Загора BG344 6000 България
Мария Тодорова, Дарина Атанасова +359 042613252
mtodorova@sz.government.bg +359 042600640

Интернет адрес/и

http://www.sz.government.bg/

http://www.sz.government.bg/buyers-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sz.government.bg/buyers-profile
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното корито на р. Тунджа при с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора“
45000000      
Строителство

Поръчката предвижда извършването на строителни дейности - Укрепване на левия бряг на река Тунджа оформяне на речното корито и осигуряване на безпрепиятствено протичане на водните количества в участък от 530,62м на река Тунджа при село Зимница с включени основни работи по почистване на растителност, земни работи и изграждане на дига.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
475788      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Землището на село Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора

Поръчката предвижда извършването на строителни дейности - Укрепване на левия бряг на река Тунджа оформяне на речното корито и осигуряване на безпрепиятствено протичане на водните количества в участък от 530,62м на река Тунджа при село Зимница с включени основни работи по почистване на растителност, земни работи и изграждане на дига.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение П2 - представя се в календарни днии се изчислява по формулата: П2 = (Сmin / Сi ) x 40 , като:Сi е предложеният срок за изпълнение, Сmin е минималният предложен срок за изпълнение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
475788      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Комплексна оценка: КО = П1 + П2, като: ценово предложение - П1 се изчислява по формулата: П1 = (Цmin / Цi ) x 60 , където: Цi е предложената обща цена в лева без ДДС, а Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС от участник допуснат в класирането.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, включително подизпълнителите (ако има такива и съобразно вида и дела на тяхното участие), съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, първа категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: "Годност" от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) данните за вписването в ЦПРС.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва да представи заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи по обекти четвърта група, първа категория – за повече информация: https://register.ksb.bg/.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, на държавата в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случаите на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът определен за изпълнител, при сключване на договора за обществена поръчка, следва да представи заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи по обекти четвърта група, първа категория. В случаите, когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключване на договора следва да се запише в ЦПРС по реда на Закона за камарата на строителите и да представи заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи по обекти четвърта група, първа категория или удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга, за конкретен строеж на територията на РБългария по чл. 25а, ал. 4 от ЗКС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците да са реализирали минимален общ оборот, през последните 3 (три) приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, изчислен на база годишните обороти, както следва: Всеки участник в процедурата: трябва да е реализирал общ оборот за последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г., 2018 г.) в размер минимум 800 000,00 лв. (осемстотин хиляди лева);
Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП "Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, първа категория строежи ) или еквивалентна.
Участникът избран за изпълнител следва да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване в съответствие съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.


Удостоверяване по т. 1: Декларира се в еЕЕДОП, част IV, раздел Б.
Доказване по т. 1. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с един или няколко от следните документи при условията на чл. 112, ал. 9 от ЗОП: 1. удостоверения от банки; 2. ГФО или неговите съставни части, когато публикуването им се изисква; 3. Справка за общия оборот;
Удостоверяване по т. 2: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е четврърта група, първа категория строежи.
Доказване по т. 2: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица, при условията на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

I. Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
1. Технически персонал за изпълнение на строителството:
а) Ръководител на екипа: висше образование в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;
• професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
б) Технически ръководител - квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ
• професионален опит по специалността мин. 3 год.
в) Специалист „Контрол на качеството“:
• квалификация, удостоверени със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
г) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“:
-завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен;
II. Участникът следва да разполага минимум със следната строителна техника и механизация, необходима за изпълнение на поръчката:
- Багер тип Драглайн – минимум 1 /един/ брой
- Хидравличен багер – над 25 тона, минимум 2 /два/ броя
- Челен товарач – над 20 тона и над 3 куб. м. кофа – минимум 1 /един/ брой
- Верижен булдозер над 20 тона – минимум 2 /два/ броя
- Самоходен вибрационен валяк над 10 /десет/ тона – минимум 1 /един/ брой
- 3 или 4 осни самосвали – минимум 5 /пет/ броя
- Фургон – 1 /един/ брой


I. Удостоверяване на изискването за технически персонал: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Специфичен опит/Общ професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Доказване на изискването за технически персонал: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. За техническия персонал за изпълнение на поръчката се допуска едно и също лице да съвместява длъжности. Ако едно лице ще изпълнява няколко длъжности, то следва да отговаря на условията на заемането им.
II. Удостоверяване изискването за строителна техника и механизация : При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности (посочва вида механизация, с която разполага участника; брой механизация от съответния вид налична техника). При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на техниката и механизацията, с която ще се изпълнява поръчката и съответните регистрационни документи за наличната техника и механизация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото:
1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 до т. 5 включително от ЗОП
2. са налице следните основания за изключване:
– участник, за когото е приложима забраната на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон;
– наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
– за които е налице съответствие с чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП;
– наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници;
– извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/10/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Отварянето на офертите ще се извърши в Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108, ет.4, Конферентна зала.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
ДА
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2)
– участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията;
– участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
– участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
– участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката;
– участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката под 70 календарни дни и предложения над 90 календарни дни.
Участниците могат да се възползват от възможността на чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надлежност.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от възложителя – попълват се съответните раздели на еЕЕДОП в част ІІІ – Основания за изключване.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
– обединението е създадено за срок до окончателното изпълнение на договора, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на договора;
– всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка;
– един от членовете на обединението е водещ член и е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението и да представлява обединението, както и да определя лицето, което да го представлява в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка.
Участникът, определен за Изпълнител представя следните Гаранции:
1. При подписване на договора представя Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС;
2. Гаранция за обезпечение на Авансовото плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от общата цена на договора;
По отношение на гаранциите важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Същите се предоставят в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранциите се уреждат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.
Начин на плащане е посочен в проекта на договора.
Начин на финансиране – със средства осигурени към бюджета на Областна администрация Стара Загора за 2019 г. от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва