Деловодна информация
00164дирекция "Отбранителна аквизиция"
21-39-107 08/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00164-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
В. Щерев +359 29220688
v.sterev@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-050
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на отбраната - дирекция Отбранителна аквизиция 000695324
ул. Иван Вазов № 12, ет. 5
София BG411 1092 България
Красимира Ангелова +359 29220675
k.angelova@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника.
50750000      
Услуги

Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София и административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18, ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя, подробно описани в документацията, разделена на 2 обособени позиции по място на изпълнение на услугата, както следва:
Обособена позиция 1 -Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18 и Възложителя.
Обособена позиция 2 - Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в сграда на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50750000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сграда на МО -гр. София, ул, „Иван Вазов” № 12.

Абонаментно поддъържане и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в сграда на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18, Възложителя и действащата Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
06/11/2019 (дд/мм/гггг) / 05/11/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност - 10 250.00 лева без ДДС включва абонаментна такса и резервни части.

II.2) Описание 1

Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в административна сграда в гр. Пловдив. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50750000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Административна сграда в гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" № 75.

Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2782. 17, Възложителя и действащата Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
06/11/2019 (дд/мм/гггг) / 05/11/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност - 10 500.00 лева без ДДС включва абонаментна такса и резервни части.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да притежават валидно удостоверение за вписване в регистъра на лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), обн. ДВ бр 86/01.10.1999 г., придружено с декларация, че същото ще бъде поддържано през време на изпълнение на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата - чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП. Горното се доказва със списък на услугите, които идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга - чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП
2. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката - чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Горното се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата - чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП


1. Да има изпълнена поне една услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката, най-много за последните три години за всяка обособена позиция за която участва. Под услуги с предмет " сходен" на този с поръчката се разбира ремонт и/или монтаж на асансьорни системи.
2. Да разполага с не по-малко от 2 лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професия "монтьор на асансьори".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в документацията.
Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде представена под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, съгласно условията по Раздел VIII, т. 2 от документацията.
Заплащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ……………… (банка) ……………………, гр. …………………………..:
Банков код BIC: …………………………………….;
Разплащателна сметка IBAN: ………………………………………
след представяне на следните документи:
- фактура (оригинал), подписана от представител на Изпълните
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Дирекция Отбранителна аквизиция, гр.София, ул. Иван Вазов №12, ет.5

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване:
1. Свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.47 от ППЗОП;
3. Отстраняват се участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от допълнитилните разпоредби на ЗОП. При наличие на обстоятелствата и липса на документи посочени в глава III от документацията.
4. Липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Законза за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. Наличие на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
6. Наличие на основания по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по т.1-5 от този раздел се прилагат и за всеки член на обединението.
Когато участник предвижда използването на подизпълнители, основанията за отстраняване по т. 1 , 3, 4, 5 и 6 от този раздел сe прилагат и за тях.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вариант(еЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Общата опаковка, съдържаща документите за участиe включва следните документи, съгласно чл.47, ал.4 от ППЗОП:
I. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
II. Информация относно личното състояние и критериите за подбор:
1.е ЕЕДОП
При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вариант(еЕЕДОП) – съгласно образец, Приложение № 6 от документацията за участие. В еЕЕДОП участникът декларира наличието или липсата на основанията по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС; относно наличието или липсата на свързаност по §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и относно наличието или липсата на обстоятелства по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ . При наличие на някое от горните обстоятелства, подлежащи на деклариране, съответният участник ще бъде остранен.
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че участникът прилага такива);
3.Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)- Образец № 4 от документацията;
4. Декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Образец № 5 от документацията; .
5. Участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.
III.Офертата съдържа:
1. Техническо предложение,съдържащо документите по Раздел V, т. 5.1 от документацията за участие.
2.Ценово предложение.
Документите по т.II.1 и т.II.2 от настоящия Раздел се представят за лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
IV. В случай,че участникът предвижда използване на подизпълнители,за всеки от тях, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП на участника, се представят документите по т.II.1, т.II.2, т.II.3 и т.II.4 от настоящия Раздел (в случай, че е приложимо).
В случай, че участникът в процедурата е обединение, за всяко физическо или юридическо лице от неговия състав се представят документите по т. II.1, т.II.2 и т.II.3 от настоящия Раздел.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до КЗК с копие до Възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва