Деловодна информация
00826
Д-1066 05/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00826-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
39831200      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства за хигиена за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация.
В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат четири обособени позиции, както следва:
І обособена позиция - Препарати за дезинфекция;
ІІ обособена позиция - Почистващи препарати;
ІІІ обособена позиция – Помощни средства;
ІV обособена позиция - Други;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68076.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Препарати за дезинфекция 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39831200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1. Препарат за дезинфекция на медицинска апаратура и труднодостъпни повърхности/спрей - готов разтвор - разфасовка от 0,5 л., ед мярка -Брой; прогнозно количество -200;2. Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности - течна или гелообразна форма, концентрат – разфасовка – 0,5 л. за гелообразната и 1л. за течната форма / по възможност спрей /, ед. мярка - Литра, прогнозно количество - 200; 3.Препарат за измиване на съдове в миялна машина -прахообразна или таблетна форма – разфасовка 3 кг. за прахообразната форма, ед. мярка -кг, прогнозно количество -300; 4. Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект и хирургическа дезинфекция на ръце и кожа, преди и след манипулации - концентрат - разфасовка от 1 и 2 литра, ед. мярка -Литра, прогнозно количество - 600; 5.Препарат без формалдехид за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности - концентрат – разфасовка 1 и 2 литра, ед. мярка -Литра, прогнозно количество-600; 6.Препарат за почистване на различни видове повърхности без алдехид – концентрат –разфасовка 1 л., ед. мярка -Литра, прогнозно количество -400; 7.Препарат за дезинфекция на кухненска посуда, яйца и повърхности влизащи в контакт с хранителни продукти – таблетна форма, ед. мярка -Кг, прогнозно количество - 80; 8.Препарат предназначен за почистване и дезинфекция на повърхности (фаянс, теракота, мозайка, санитария) с лимонова киселина – разфасовка 1 л; ед.мярка - Литра, прогнозно количество -500; 9. Препарат за дезинфекция и студена стерилизация на термолабилни медицински консумативи - концентрат – разфасовка 1 и 5 л., ед. мярка -Литра, прогнозно количество -200; 10. Концентриран неутрален детергент на алкохолна основа за почистване на твърди повърхности, облицовъчни плочки, мрамор, емайл и други - концентрат – разфасовка10л., ед. мярка - Литра, прогнозно количество - 60.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23240.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Почистващи препарати 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39830000      
39831240      
39831220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1. Препарат за измиване на кухненска посуда , концентрат – течна форма – разфасовка 1 л., ед.мярка -Литра, прогнозно количество -460; 2.Препарат - кремообразен с фин абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 600 гр., ед. мярка -Брой, прогнозно количество -350; 3.Препарат - прахообразен абразив за почистване на наслоени мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка 0, 500 кг, ед. мярка -Брой, прлогнозно количество -200; 4.Препарат за лакирани и нелакирани дървени повърхности, спрей; разфасовка - 300 мл., ед. мярка -Брой, прогнозно количество -100; 5. Препарат, обезмаслител - универсален за отстраняване на мазнини, сапунени отлагания, хранителни отпадъци, лепкави субстанции – концентрат - разфасовка от 0,5 л.- спрей, ед.мярка - Брой, прогнозно количество- 600; 6.Препарат за отстраняване на петна от текстил и тапицерии - разфасовка от 1 кг.- спрей, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -30; 7. Препарат за подръжка, полиране и защита на инокс - разфасовка от 0,5 л. - спрей, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -100; 8.Препарат за стъкла и офис техника 0,5 л. - спрей, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -300; 9.Препарат антимухъл, спрей – разфасовка 0, 5 литра, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -100; 10. Дезодорант за WC (твърда форма) - с кошничка, ед. мярка -брой, прогнозно количество -660; 11.Препарат за отпушване на канали, разфасовка 60 грама, гранули, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -350; 12.Прах за пране, разфасовка по 1 кг., ед. мярка -кг, прогнозно количество - 130; 13.Сапун - течен с омекотител, разфасовка 1,2 л., ед. мярка -Литра, прогнозно количество -1000; 14.Сапун - тоалетен / твърд, 100 gr, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -80.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4296.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 2 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Помощни средства 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33761000      
33763000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 -вещеви склад.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва: 1.Дръжка за парцал, дължина 125 см – метална с винт, съвместима с накрайника на парцали, четки и лопати от позиции 18;19 и 21, ед. мярка-брой, прогнозно количество -200; 2.Гъби за почистване/домакинска с канал не по – малки от 10/12 см, ед. мярка - брой, прогнозно количество -700; 3. Кърпи за ръце, двупластова 23/24см, мин.150 бр. в пачка, бяла, 100% целулоза, ед. мярка -пачка, прогнозно количество -8000; 4.Кърпа "Швентух" х 3 бр. в опаковка, ед. мярка -Опаковка, прогнозно количество -350; 5. Кърпа "Микрофибърна" х 1 бр. в опаковка, ед. мярка - Брой, прогнозно количество -350; 6.Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за дезинфекционна кофичка х 1 бр. в опаковка (минимум 90 броя кърпи в ролка), ед. мярка -Брой, прогнозно количество -550; 7.Ролки медицински/Еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от едната страна, с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на ролката 60 - 80см, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 600; 8.Парцали за миене - с винт за дръжка, вид на парцала - въже, 250 грама, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -2000; 9. Ролна хартия за ръце, двупластова, плътна - ролка по 1 кг.бяла,100 % целулоза, метри в ролка мин.85, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -530; 10.Ръкавици домакински, ед. мярка -Чифт, прогнозно количество -200; 11.Тел домакинска неръждаема, едра, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -200; 12.Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 бр./фабрично опакована/ бяла,100 % целулоза, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -5000; 13.Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 литра – разфасовка на руло x 10 броя в руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 6000; 14. Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра, с връзки – разфасовка на руло x 10 броя в руло, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 7500; 15. Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 1 литър, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -600; 16.Контейнери за остри режещи опасни отпадъци с капак - 5литра, ед. мярка - Брой, прогнозно количество -1600; 17.Чували за мръсно бельо - 70/90 сини с връзки , 90 микрона – разфасовка на руло x 10 броя, ед. мярка -Брой, прогнозно количество - 7500;18. Четка за под твърда , с къс косъм с винт за дръжка /съвместима с дръжката от поз. 3.1/, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -90; 19.Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за дръжка, ед. мярка - Брой, прогнозно количество -150; 20.Четка за трудно достъпни места, тип ютия с твърд косъм и дръжка по дължината и, не по –дълга от 11 см., ед. мярка -Брой, прогнозно количество -50; 21.Лопати за събиране на смет, пластмасови с дълга дръжка/мин.0,90 см дръжка/ с размери – минимум: дължина – 29 см; ширина – 25 см.; височина – 84 см./на лопатата/, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -85; 22. Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум четири шева, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -70; 23. Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр., ед. мярка -опаковка, прогнозно количество -200.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36224.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Други 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
19640000      
39224330      
39525100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 - вещеви склад

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество за 12 месеца е, както следва:1.Кърпа за прах х 3 бр. в опаковка, ед. мярка -Опаковка, прогнозно количество -300; 2.Кофи пластмасови с цедка - с обем от 10 - 12 л., ед. мярка -Брой, прогнозно количество -80; 3. Малки чували за битов отпадък за кош 35л. - прозрачни; разфасовка на руло x 10 броя, ед. мярка -Брой, прогнозно количество -2500; 4.Чували за битов отпадък - прозрачни; 70 микрона ; 70/90 – с връзки – разфасовка на руло x 10 броя, ед. мярка - Брой, прогнозно количество -20000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4315.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 4 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като в посочената обособена позиция се съдържат стоки включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на Министерския съвет № 591/18.07.2016 г.
Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Изискването се отнася за участници, които подават оферти за участие за обособена позиция № 1.
При подаване на оферта за обособени позиции № 2; 3 и 4 възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
При подаване на оферта за участие, участниците декларират съответствие с критерия за подбор и посочват публичен регистър, в който се съдържа информация за съответствие с критерия за подбор (когато има такъв), в ЕЕДОП.
Доказване: В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 12, ал.1, т.2 от ЗОП:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира
•документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
*Под дейности «сходни с предмета на обществената поръчка» се разбира доставка на някоя от стоките, включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, в обем не по-малък от обема на съответната стока, който е посочен в Техническата спецификация на Възложителя.
Изискването се отнася и за четирите обособени позиции.
При подаване на оферта за участие участникът декларира съответствие с поставеното изискване в Единния европейски документ за обществени поръчки, като попълва списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.


Доказване: В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 12, ал.1, т.2 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за доставка, след извършване на заявка от възложителя е 5 /пет/ работни дни за обикновена поръчка и 2 /два/ работни дни за спешна поръчка. Заявките ще се правят по телефон, като Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с доставката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

23/11/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат участници в една и съща обособена позиция. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Опис на представените документи;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
Важно: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.
Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис. 1.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.1.4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.1.5.Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1. 1.5.1. Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта.1.5.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 3; 1.6. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 4;1.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;1.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 2 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва