Деловодна информация
00022
10.00.319 03/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/07/2019 (дд/мм/гггг)
00022-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
град Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Мелят Алимолла +359 33120270
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190513fvSO1581532
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Асеновград"
77300000      
Услуги

- Текущото поддържане на парковете и зелените площи на територията на община Асеновград (косене на тревни площи, поливане, грапене, почистване, торене, метене и тесане на алеи, събиране на шума, оборка, почистване на градински кошчета) с приблизителна площ, както следва: 22,900 дка улици, 67,320 дка паркове, градини, скверове, 224,440 дка междублокови пространства и 9,500 кръгови кръстовища.
- Отглеждане на декоративна растителност (окопаване, поливане, плевене, резитба, кастрене, оформяне на корони, цветно оформяне).
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
850000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

община Асеновград

- Текущото поддържане на парковете и зелените площи на територията на община Асеновград (косене на тревни площи, поливане, грапене, почистване, торене, метене и тесане на алеи, събиране на шума, оборка, почистване на градински кошчета) с приблизителна площ, както следва: 22,900 дка улици, 67,320 дка паркове, градини, скверове, 224,440 дка междублокови пространства и 9,500 кръгови кръстовища.
- Отглеждане на декоративна растителност (окопаване, поливане, плевене, резитба, кастрене, оформяне на корони, цветно оформяне).
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
850000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, в размер на 1 000 000 /един милион/ лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти се разбира оборот, реализиран при изпълнение на дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Под дейности идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира изпълнение на дейности по поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване.
За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и/или годишните финансови отчето или техни съставни части, когато публикуването им се изисква. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.


1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, в размер на 1 000 000 /един милион/ лева без ДДС.
Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти се разбира оборот, реализиран при изпълнение на дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Под дейности идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира изпълнение на дейности по поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване.
За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката следва да се има предвид дейности по поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване. Забележка: Дейностите може да са извършени при изпълнението на едно или повече възлагания.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част ІV, буква В, т. 1б от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с представяне на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
Техника:
-моторна косачка с ширина на откоса мин. 0,40см - мин. 6 бр.
-моторни седящи косачки с ширина на откос мин 0,80 см.- мин. 2 бр.
-моторни тримери - мин. 10 бр.
-моторни храстореза -мин. 2 бр.
-моторни храстореза - мин 4 бр.
-автовишка – мин. 1 бр.
-товарни мпс – мин. 3 бр.
-водоноска/цистерна мин. 1 бр.
Материално-техническа база: Участникът следва да разполага с материално-техническа база /собствена или наета/, предназначена за престой и гариране на техниката и механизацията за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим, за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния парк и специализираната техника
ДОКАЗВАНЕ: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва технически параметри на разполагаемите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, както и правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално - техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Забележки: Съоръженията и техническото оборудване могат да бъдат собствени, наети или на друго основание за ползване.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с представяне на Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с посочване на технически параметри (напр.: марка, модел), както и на правното основание, по силата на което участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а за материално- техническата база – адрес, местонахождение, идентификатор № /при наличност/, правно основание за ползването на имота; документ, удостоверяващ правото им на ползване и др. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
Продължава в поле VI.3) Допълнителна информация.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката следва да се има предвид дейности по поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване. Забележка: Дейностите може да са извършени при изпълнението на едно или повече възлагания.
2. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:
Техника:
-моторна косачка с ширина на откоса мин. 0,40см - мин. 6 бр.
-моторни седящи косачки с ширина на откос мин 0,80 см.- мин. 2 бр.
-моторни тримери - мин. 10 бр.
-моторни храстореза -мин. 2 бр.
-моторни храстореза - мин 4 бр.
-автовишка – мин. 1 бр.
-товарни мпс – мин. 3 бр.
-водоноска/цистерна мин. 1 бр.
Материално-техническа база: Участникът следва да разполага с материално-техническа база /собствена или наета/, предназначена за престой и гариране на техниката и механизацията за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим, за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния парк и специализираната техника
3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- експерт по озеленяването, с образователна степен – магистър, със специалност ландшафтен архитект или инженер – озеленител или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочената по-горе специалност) – мин. 2 бр.;
- работници със свидетелство за правоспособност за работа с резачна и пробивна техника /моторни триони/ - мин. 3бр.; - шофьори с валиден документ за управление на МПС - мин 2 бр.; - изпълнителен персонал (работници) - минимум 25 броя;
4. Стандарти за качество
- Участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка.
- Участникът да прилага система за управление на околната среда съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка.
Под „сходен предмет" следва да се разбира извършването на услуги по озеленяване и/или
поддръжка на общински зелени площи.
Участникът следва да предостави информация за сертификата в част IV, Раздел Е от
ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов"№9, ет.5, зала 517

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3 А)
3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- експерт по озеленяването, с образователна степен – магистър, със специалност ландшафтен архитект или инженер – озеленител или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочената по-горе специалност) – мин. 2 бр.;
- работници със свидетелство за правоспособност за работа с резачна и пробивна техника /моторни триони/ - мин. 3бр.; - шофьори с валиден документ за управление на МПС - мин 2 бр.; - изпълнителен персонал (работници) - минимум 25 броя;
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част ІV, раздел В, т. 6 на ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
4. Стандарти за качество
- Участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка.
- Участникът да прилага система за управление на околната среда съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка.
Под „сходен предмет" следва да се разбира извършването на услуги по озеленяване и/или
поддръжка на общински зелени площи.
Участникът следва да предостави информация за сертификата в част IV, Раздел Е от
ЕЕДОП.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5 ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството .
Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка на ОбщинаАсеновград:Инвестбанк АД – Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003,BIC: IORTBGSF
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация (чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва