Деловодна информация
00797
93-ОП19-41 02/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
02/07/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2019-0039 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Янислав Тенев - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907269
ya.tenev@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас
79311000      
Услуги

Обществената поръчка има за цел да избере проектанти/проектантски колективи, за изпълнение на Услугата, като зпълнителите следва да изпълнят задачата при спазване на изискванията подробно описани в заданията за проектиране, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове.Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. ПИП трябва да бъде придружен с обследване по части, в достатъчен обхват, за да се изяснят и обосноват приетите технически решения, като се посочат нормативните документи, използвани при проектирането и задължителни за спазване при последващите дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и строителство, изисквания за изпълнение, изпитания и експлоатация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
116666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между Община Бургас с Община Малко Търново,Община Средец И Община Айтос 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Община Бургас

Целта на проучването е да се обследват съществуващите основни транспортни коридори, свързващи гр.Бургас с другите общински центрове в региона и въз основа на изводите от обследването да се предвидят необходимите мерки за подобряване на транспортната свързаност за създаване на по-добри условия за развитие на икономиката. При извършване на всички проучвания и разработването на проектните решения да се използват действащите в Република България нормативни документи. Предивестиционото проучване трябва да се изготви на основание чл.138 от ЗУТ и се представи в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
79166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Прединвестиционно проучване за избор на трасе за пътна връзка от о.т.209 по плана на ж.к.М.Рудник, гр. Бургас до републикански път I-9 „ ГКПП Дуранкулак-Бургас-ГКПП М.Търново в съответствие с ОУП на г 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Община Бургас

Проучването има за цел:
- Изясняване и аргументиране на необходимостта и целесъобразността от разширение на съществуващата пътна инфраструктура по направленията обект на ПИП - пътна връзка от ж.к.Меден рудник до републикански път 1-9, с цел подобряване на комуникационната обвързаност на раойна;
- Определяне на възможните местоположения и задължителните точки за преминаване на новата инфраструктура;
- Изясняване на обвързаността на проекта със съществуващата пътна мрежа в в комплекса и трасето на републикански път 1-9;
- Определяне на насоките на техническото решение, съобразно изискванията на движението или други стопански нужди, като се конкретизират проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилката, вида на настилката и др.;
- Посочване на поне две конкретни възможни решения и направления, задоволяващи изискванията, и комплексно сравняване на решенията с положителни и отрицателни страни;
- Установяне на приблизителния размер на капиталните вложения и тяхната ефективност.
- Обследване на наличните устройствени планове и комуникационно- транспортните схеми към тях и даване на предложение за тяхното изменение при доказана необходимост
- Предложение за трасе по утвърдения вариант
Предивестиционото проучване трябва да се представи в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП
Критериите по-долу
 
ДА Срок на изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
37500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

По всички обосбени позиции:
Възложителят не поставя изискване за годност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По всички обособени позиции:
Участниците следва да притежават актуална застраховка „професионална отговорност в проектирането”, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ.За чуждестранни участници – еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
Деклариране:
При подаване на офертата, участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Документ с който се доказва:Преди сключване на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“. Застраховката следва да е валидна за срока на изпълнение на поръчката.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.


По всички обособени позиции:
Участниците следва да притежават актуална застраховка „професионална отговорност в проектирането”, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По Обособена позиция 1:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно: експерти/членове на проектантски екип, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. Те трябва да притежават актуално удостоверение за Пълна проектантска правоспособност от КАБ и КИИП.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката - проектиране.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП
По Обособена позиция 2:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно: експерти/членове на проектантски екип, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. Те трябва да притежават актуално удостоверение за Пълна проектантска правоспособност от КАБ и КИИП.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката - проектиране.
При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП


По Обособена позиция 1:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности по: изготвяне на КТП към ОУП на град или община и/или подробен комуникационно-транспортен план към ПУП за град или жилищен комплекс в град с население над 30000 жители и Технически или работен инвестиционен проект за автомагистрали, скоростни пътища и/или пътища 1-ви клас от републиканската пътна мрежа с пътни възли на две нива. Услугата следва да е изпълнена и приключила в посочения период.
2. Участниците следва да осигурят проектантски екип, включващ проектанти с Пълна проектантска правоспособност минимум по следните специалности: част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“ , част „Конструктивна“ ,част „ВиК“, част „Проектно - сметна документация“ , част „Електрически мрежи и съоръжения“, като за експертите по част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“ и част „ВиК“ Възложителят поставя минимални изисквания за професионалната квалификация и опит посочени в документацията на обществената поръчка.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката - проектиране.
По Обособена позиция 2:
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходни“ с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности по: : изготвяне на ПУП-ПП за трасе на път с дължина минимум 2 км и/или ПУР за улици с дължина минимум 2 км и Технически или работен инвестиционен проект за улици 1-ви или 2-ри клас от първостепенната улична мрежа и/или пътища от републиканската пътна мрежа с кръстовища към тях. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението.
2. Участниците следва да осигурят проектантски екип, включващ проектанти с Пълна проектантска правоспособност минимум по следните специалности:
част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“ , част „Конструктивна“ ,част „ВиК“, част „Проектно - сметна документация“ , част „Електрически мрежи и съоръжения“, като за експертите по част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“ и част „ВиК“ Възложителят поставя минимални изисквания за професионалната квалификация и опит посочени в документацията на обществената поръчка.
3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката - проектиране.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, 3,4 и 5 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
4. Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на Община Бургас

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осводемяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва