Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
02/07/2019 (дд/мм/гггг)
00044-2019-0051 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
Бисерка Борисова/ инж. Петя Янева +359 29173396
b.s.borisova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1269
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции"
45233110      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:
• Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
• Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;
• Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”.
В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнители на строително – монтажните работи, във връзка със строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъците в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
459928357.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

област Видин

Участък от км 3+757 до км 8+870 - развива се по следата на съществуващият обходен път с уширение на настилката надясно /запад/ от габарит Г/12 до проектния габарит Г/20.
Решен е със следните технически характеристики:
• Проектна скорост – V = 80 км/ч
• Габарит Г/20 – със зелена ивица – 2 м, настилка 2х7,5 м банкети 2х1,5 м
• Настилка:
плътен асфалтобетон сплит мастик SMA 0/11 S(SMA12.5) с полимермодифициран битум – устойчивост на полируемост PSV–min50 - 4см Е1=1200МPa
асфалтова смес за долен пласт 0/20 с полимермодифициран битум – 6 см. Е2=1000МРа
асфалтова смес за основа Ао– 12 см Е3=800МРа
основен пласт, стабилизиран с цимент– 20 см. Е4=600МРа
трошен камък с подбрана зърнометрия съгл.Т4202.2.1 на ТС2014 - 20 см. Е5=350МРа
зона А – от почви А-I - материали съгл.Т3403.1 на ТС – 50см.
При км 8+870 трасето напуска съществуващият път развива се изцяло по нов терен на запад от него до края на този етап км 33+400.
В участъка след км 8+870 трасето е решено като скоростен път със следните технически характеристики:
Проектна скорост V=120 км/ч
Габарит – Г/28 – настилка 2х7,5 м, водещи ивици 2х0,5, зелена разделителна ивица 3,5 м, аварийни ленти 2х2,5 м и банкети 2х1,25. Банкетите се увеличават на 1,5 м при необходимост от ограничителни системи за пътища.
Критериите по-долу
 
ДА П2 - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
250750157.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се определя по следния начин:КО=П1+П2,където:П1–Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката и П2-(виж поле II.2.5). П1=най-ниската цена/съответната ценах60.

II.2) Описание 1

"Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

област Видин

Началото на участъка е при км 33+400 преди местния път, който е обслужвал разрушения птицекомбинат и има връзка с път I-1, краят е при км 47+000 след пресичането на път I-1, след с. Бела. Новопроектираният скоростен път е извън обхвата на съществуващият път I-1. Проектната скорост е 120 км/ч и Габарит Г28. В определени участъци е предвидено изграждането на трета лента: От км 36+830.00 до км 39+110.00 – ляво; От км 39+110.00 до км 44+000.00- дясно.
Ситуационно този участък преминава през няколко характерни местности:
От км 33+400 до км 37+000.00 – Пътят преминава западно от съществуващия път I-1 (Е79) Видин - Кулата в близост до изоставен птицекомбинат, за който е оставен път за достъп от общинския път при км 33+494. В този участък терен е относително равнинен скоростния път пресича при км 36+409 ж.п. линия Видин-София с надлез и минава над напоителен канал. В този подучастък няма минимални радиуси на хоризонталните криви. При км 36+060 е предвиден пътен възел „Макреш“, с възможност за връзка със село и гара Макреш, град Димово и две връзки към път I-1 (E79) Видин-Кула – (северно по общинския път и южно по път III-1403 – /с. Подгоре-гара Макреш /път I-1/. В съответствие Решение на ЕТИС в този участък са направени рехабилитации, реконструкция и нови пътища както следва:
- От км 0+000 до км 2+259.30 – реконструкция на път III-1403 в участъка от км 0+900 до км 2+040 с преминаване над скоростния път и рехабилитация в участъците от км 0+000 до км 0+900 и от км 2+040 до км 2+159.30 с край на кръстовище при път I-1 /E79/ Видин –Кула в близост до град Димово .
- От км 0+000 до км 2+552.97 – нов път за гара Срацимир условно наречен 1, разположен успоредно на скоростния път източно, краят на пътя е при подлеза за достъп на птицекомбината.
- От км 0+000 до км 0+769,40 - реконструкция на съществуващия път условно наречен път за гара Срацимир 2 с начало път I-1 /E79/ Видин–Кула в близост до гара Срацимир и край подлеза за достъп при птицекомбината.
От км 37+000 до км 42+300 – Скоростният път се спуска към град Димово и река Арчар, пресича път I-1 (E79) Видин – Кула при км 38+098 с триотворно съоръжение , като в единия отвор е проектиран и нов селскостопански път при км 38+119.80. Пресича няколко канала и след това река Арчар при км 39+140 с шест отворно съоръжение. След моста на река Арчар започва изкачване, като се преминава над път III-1102 /Арчар-Димово- граница Сърбия/ при км 40+177.73 и дере при км 40+252. При км 40+300 пътят е над град Димово, като в този участък скоростния път и част от следващият подучастък са с минимални на радиуси на хоризонталните криви.
От км 42+300 до км 47+000 – пътят преминава над град Димово и село Бела като е разположен успоредно на частично изграждания през годините път Димово-Ружинци без да го засяга, в подучастъка са проектирани два селскостопански подлеза при км 42+650 и км 44+194. При км 46+388 се пресича път I-1 /E79/ Видин – Кула, като на него е развит пътен възел тип „Полудетелина“ и достъп на селскостопански път към първокласния, този селскостопански път обслужва намиращата се наблизо кариера при село Орешец.
Критериите по-долу
 
ДА П2 - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
115042400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се определя по следния начин:КО=П1+П2,където:П1–Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката и П2-(виж поле II.2.5). П1=най-ниската цена/съответната ценах60.

II.2) Описание 1

"Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

област Видин

Началото на участъка е при км 47+000 след пресичането на път I-1 /E79/ Видин-Кула, след село Бела и разработения проектен пътен възел „Бела”, краят на участъка е преди Ружинци при км 58+128.47 с включване към следващия проектен участък и е в близост до път I-1 Е79.
От км 47+000 до км 52+000 – пътят преминава успоредно на ж.п, линията, като е отдалечен от нея и не се засяга съществуващия селскостопански път успореден на нея, пресича река Скомля над язовир Скомля при км 49+350 с три отворно съоръжение, като в два от отворите са направени селскостопански пътища двустранно за достъп към язовира. Преминава над две дерета, в този участък е предвиден селскостопански подлез при км 50+420, площадка за отдих при км 50+600. При км 51+903,40 последователно пресича с четириотворно съоръжение ж.п. линията Видин-София и път VID1003 /Орешец/. От км 52+000 до км 58+128,47– След преминаването на пътя за село Орешец , скоростният път се спуска към Ружинци, пресича няколко дерета и река Барата при км 54+130 с три отворно съоръжение, като в двата отвора са разположени два селскостопански пътища. При км 55+350 е проектиран селскостопански подлез, а при км 56+130 се преминава над път I-1 /E79/ Видин – Кула с три отворно съоръжение.
Проектната скорост е 120 км/ч и Габарит Г28. Трета лента за товарни автомобили при надлъжни наклони 4,5%: от км 36+830 до км 39+110 в ляво; от км 39+110 до км 44+000 - дясно.
Критериите по-долу
 
ДА П2 - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
94135800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се определя по следния начин:КО=П1+П2,където:П1–Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката и П2-(виж поле II.2.5). П1=най-ниската цена/съответната ценах60.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
За доказване на минималното изискване, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, за всяка обособена позиция, се доказва с представянето на:
Заверено копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория.
За чуждестранни лица се представя аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, с който следва да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В случай, че документът е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при сключване на договор за изпълнение на поръчката, същият не се представя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП за всяка обособена позиция, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, изискването за всяка обособена позиция ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по - високата от изискуемите стойности за общ оборот, включително за минимален оборот, т.е. без да се сумират!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, за всяка обособена позиция, се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от:
*за Обособена позиция 1: 180 000 000,00 (сто и осемдесет милиона) лв. без ДДС;
*за Обособена позиция 2: 116 000 000,00 (сто и шестнадесет милиона) лв. без ДДС;
*за Обособена позиция 3: 95 000 000,00 (деветдесет и пет милиона) лв. без ДДС,
включително минимален оборот в размер на:
*за Обособена позиция 1: 100 000 000,00 (сто милиона) лв. без ДДС;
*за Обособена позиция 2: 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лв. без ДДС;
*за Обособена позиция 3: 50 000 000,00 (петдесет милиона) лв. без ДДС,
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строителство на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се уч-кът в процедурата,за всяка обособена позиция:
1.Да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 5г. от датата на подаване на офертата,а именно да е изпълнил дейности по стр-во,идентично или сходно с предмета и обема на поръчката с обща дължина и габарит.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП за всяка об. поз.,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
1.1.Стр-вото се счита за изпълнено,когато за декларирания обект има съставен и подписан Конст. акт обр. 15/ Прот. обр. 16 или др. док-т за предаване и приемане на строежа от Възл-ля,за което обстоятелство уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. док-т!
1.2.Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания,както и по отношение на един или няколко обекта!
1.3.В случай,че уч-к в процедурата участва за повече от една об. поз., изискването по т.1 ще се счита за изпълнено,ако уч-кът покрива сумата от дължините, в зависимост от броя обособени позиции за които участва!
2.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки).
3.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълн-ето на поръчката (за всяка об. поз. поотделно).
Ако уч-кът е обединение,което не е юрид. лице,съответствието с критериите за подбор по т.1 и 3 се доказват от обединението уч-к,а не от всяко от лицата,включени в него,а за това по т.2 от всяко от лицата,включени в него,което ще изпълнява съотв. дейност,съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в док-та/договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП за всяка об. поз.,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
3.1.Едно физ. лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт в офертата на 1 уч-к!
3.2.Предложените за изпълнение на общ. поръчка експерти от персонала и/или от ръководния състав за 1 об. поз. не могат да бъдат включени за др. об. поз.!
3.3.За предложеният от уч-ка в процедурата КБЗ,уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв./ите документ/и,удостоверяващи завършен курс за КБЗ!
3.4.За изпълнен обект се счита обектът,за който има съставен и подписан Конст. акт обр. 15/Прот. обр. 16 или др. док-т за предаване и приемане на строежа от Възл-ля,за което обстоятелство уч-кът следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. док-т!
При подаване на оферта,информацията относно изискванията се посочва от уч-ка в ЕЕДОП,в съответствие с указанията за попълването му,приложени към док-ята.
Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-лят може да изисква от уч-те по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от док-те,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобр-то провеждане на процедурата … продължава в поле VI.3.


Изисква се уч-кът в процедурата,за всяка обособена позиция:
1.Да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 5г. от датата на подаване на офертата,а именно да е изпълнил дейности по стр-во,идентично или сходно с предмета и обема на поръчката,като за такова се приема ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната, с обща дължина минимум 5 км и с габарит не по - малък от Г20 метра;
2.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки) с обхват,включващ стр-во на пътища.
3.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката (за всяка об. поз. поотделно),включващ най-малко:
А)Ръководител на проекта-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност „Транспортно строителство” (ТС) или „Пътно строителство” (ПС),или „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС),или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС),или еквивалентна специалност (ЕС).Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на цялостно ръководство на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
Б)Инженер по част „Пътна“-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност ТС или ПС,или ЕС.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
В)Инженер по част „Конструктивна“-1бр.:Професионална област (квалификация):да има висше образование по специалност ССС или ПГС,или ТС,или ПС,или „Строителство на транспортни съоръжения“,или „Железопътно строителство”,или ЕС.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната ... продължава в поле VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстр. се уч-к,за когото:са налице осн. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл.69 от ЗПКОНПИ;който не удължи или не потвърди срока на вал-ст на офертата;чието Техн. предл-е не отговаря на изискв-ята на Възл.,вкл. и в случаите,предвидени в методиката; който по какъвто и да е начин е вкл-л някъде в офертата си извън плика „Предл. ценови параметри“ елементи,свързани с предл. цена (или части от нея).Не е осиг. финансиране,с огл. на което се прил. чл.114 от ЗОП.Изп-лят предоставя ГИ-5% от сумата,вкл. Цената за изп-е на СМР (ЦИСМР) в лв. без ДДС,без Непр. разх. (НР) в лв. без ДДС,съгл. чл.111,ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3) Списък и кратко описание на критериите за подбор:
В тези случаи,както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката,съответствието с изискванията,за всяка об. поз.,се доказва с представянето на:
*по т.1:Списък на стр-вото,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.
*по т.2:Валиден сертификат,издаден от акредитирани лица,за контрол на качеството. Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.3:Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,както и документи,които доказват проф. компетентност на лицата.
Продължава от поле III.1.3) Изисквано минимално/ни ниво/а: ... Г)Инженер „Контрол по качеството“-1бр.:Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
Д)Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)-1бр.:Професионална област (квалификация):със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специфичен опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съоръжения към тях с екв. характеристики извън страната.
*ВСЕКИ УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА ИМА ПРАВО ДА ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ЕДНА,ЗА НЯКОЛКО ИЛИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Когато уч-кът подава оферта за повече от 1 ОП за всяка от позициите се представят отделни ЕЕДОП-и,в които се декларира наименованието на съотв. обособена позиция,за която се отнасят!
Когато уч-к подава оферта за повече от 1 ОП,в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани док-те по чл.39,ал.3,т.1 от ППЗОП (Техн. предл-е за изпълнение на общ. поръчка с приложенията към него) и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри",с посочване на ОП,за която се подават док-те!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва