Деловодна информация
00621
3401 02/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00621-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 000530529
БУЛ. БЪЛГАРИЯ 84
ДВЕ МОГИЛИ BG323 7150 България
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА +359 81419205
obshtina@dvemogili.bg +359 81419208

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

https://sop.bg/dvemogili-681/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено хранене»
15800000      
Доставки

"Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено хранене» на територията на Община Две могили" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Обособена позиция №1: Месни, млечни, рибни продукти и яйца
2. Обособена позиция №2: Плодове, зеленчуци и продукти от тях, катофи и кореноплодни;
3. Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
160780.73      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Месни, млечни, рибни продукти и яйца 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
15500000      
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Фраснко складовете на звената на бюджетна издръжка находящи се на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска и село Кацелово.

Доставка на хранителни продукти от групи - Месни, млечни, рибни продукти и яйца, съгласно Закона за храните и нормативните актове. Количеството на хранителните прогукти са подробно описани в Техничска спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
88720.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях, катофи и кореноплодни; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Франко складовете на Възлижтеля на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска и село Кацелово.

Доставка на хранителни продукти от групи - плодове, зеленчуци и продукти от тях и картофи и кореноплодни, съгласно Закона за храните и нормативните актове. Количеството на хранителните прогукти са подробно описани в Техничска спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28223.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
03212000      
15400000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Фраснко складоветена Възложителя на територията на Община Две могили - гр. Две могили, село Баниска и село Кацелово.

Доставка на хранителни продукти от групи - зърнини храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти, съгласно Закона за храните и нормативните актове. Количеството на хранителните прогукти са подробно описани в Техничска спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43837.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, както следва:
- За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти", "Мляко и млечни продукти" и „Риба, рибни продукти и други морски храни", "Яйца и яйчни продукти","
- За обособена позиция №2 - за група Плодове, зеленчуци и групи от тях" - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", за група "Картофи и кореноплодни",
- За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини", "Зърнени храни и храни на зърнена основа", Варива" за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни", и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
Участникът декларира съответствието си с изискването при подаване на офертата чрез попълване на електронен е- ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания

-
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ ако подава оферта за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.
3.2 Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство, . v което да отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни 3 продукти и да е с валидно Удостоверени за регистрация от съответната ОБДХ, съгласно изисканията на чл 7 и чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3.


1 Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ ако подава оферта за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.
3.2 Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство, . v което да отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни 3 продукти и да е с валидно Удостоверени за регистрация от съответната ОБДХ, съгласно изисканията на чл 7 и чл. 246 от Закона за ветеринарно медицинската дейност за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3.
Забележка: Ако участникът участва за двете обособени позиции, изискването за минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за двете позиции
Участникът декларира съответствието си с изискването при подаване на офертата чрез попълване на електронен е- ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор.
Документи за доказване изискването по т. 3.1 и т. 3.2 :Декларации за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, която се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по т. 2.5. се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът ши участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Плащанията ще се извършват, съгласно предложената оферта и договорените условия чрез бюджета на Общинско предприятие "Обществено хранене " при Община Две могили и чрез бюджета на детските градини на територията на Община Две могили.
Възложителят предоставя данните на бюджетните заведения за издаване на фактури.
Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.
Фактурите се оформят, съгласно изискванията на Възложителя и следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството и Закона за ДДС.
Редът и условията за заплащане на Изпълнителя на обществената поръчка са определени в
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Две могили, бул. България 84, етаж № 2, Конферента зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в обществената поръчка се отстанява участник, за който е налице което и да е от остоятелствата по ч. 54, ал. 1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т. 5 т. 6 и т. 7 от ЗОП. Възложителят отстранява т участие и участник за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП. При провеждане на прцедурата се прилагат специфичните национални основания за изключване, подробно описани в документацията.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -
гарант.
Съдържание на офертата:
Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 1)
Образец на ЕЕДОП ( образец № 2)
Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) и анекс към него, който съдържа предмета на поръчката и условията, посочени в указанията за участие (в случай, че обединението не е създадено за изпълнение на поръчката) – когато е приложимо
Документи за доказване на предприетите мерки за надежност /когато е приложимо/
Техническо предложение (Образец № 3-1 до 3-3)
- Документ за упълномощаване , когато лицето , което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответстие с техническите спецификациии и изискванията на възложителя;
Предлагани ценови параметри - (Образец № 4-1 до 4-3)
Информация за стопанския субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 5,буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП (Образец № 5)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва